PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 1 | 20-27
Article title

Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Content
Title variants
ES
The evaluation of patients satisfaction with nursery care in Medical Care Centre in Jaroslaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL PRACY Celem badań było ustalenie, jaka jest ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów oraz wpływu wieku, płci i wykształcenia na te opinie. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w oddziale niezabiegowym w 2007/2008 roku wśród 100 pacjentów. Do badań wykorzystano skalę zadowolenia z pielęgnacji The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale. WYNIKI: 1. Ogólna ocena doświadczeń pacjenta ze świadczonej opieki pielęgniarskiej w badanym ośrodku jak również satysfakcja pacjenta z opieki pielęgniarskiej jest bardzo dobra (odpowiednio 76,8%, 87,3%). 2. Czynniki socjodemograficzne takie jak: wiek, płeć i wykształcenie ankietowanych nie wpływają w sposób znaczący na satysfakcję pacjentów z opieki pielęgniarskiej sprawowanej w badanym ośrodku. WNIOSKI: Badania poziomu satysfakcji pacjenta podczas pobytu w szpitalu mają istotne znaczenie. Kluczem do sukcesu jest systematyczne przeprowadzanie takich badań i bezwzględna ich analiza dokonywana w krótkim czasie. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że pacjenci wysoko oceniają opiekę pielęgniarską. Koniecznym jednak wydaje się doskonalenie narzędzi badawczych.
EN
THE AIM OF THE THESIS The aim of research was determining the evaluation of nursery care according to patients and the impact of age, sex and education on these opinions. Material and method: The research was made among 100 patients in Medical Care Centra in Jarosław in non-surgery section in 2007/2008. For the research it was used satisfaction scale from the following nursery: The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale. RESULTS 1. General evaluation of the patients’ experience and satisfaction from nursery care in an analysed care center is very high. (suitably 76,8%, 87,3%) 2. Social-demographic factors such as: age, sex, the level of education among the patients don’t generally influence the patients’ satisfaction. CONCLUSIONS The researches of the level of the patients’ satisfaction during their stay in the hospital have a very important sense. Systematic researches and their precise analysis made in a very short time are the key to a real success. On the basis of conducted researches it has been noticed that the patients highly evaluate nursery care. It seems necessary to improve only researching tools.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
20-27
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk o Zdrowiu, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, tel. +48 16 624 46 03, tel. kom. 784 750 664
 • Zakład Nauk o Zdrowiu, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
References
 • 1. Vis M., Bond M., Artur A. Questioning patient satisfaction: an empirical investigation in two outpatient clinics. Soc. Sci. Med. 1997;44 :85-92.
 • 2. Carr- Hill RA. The measurement of patient satisfaction. J. Public. Healtn Med. 1992; 14: 236-249.
 • 3. Fitzpatrick R., Hopkins A. Patient satisfaction in relation to clinical care: a neglected contribution. In. Measurement of patients. Satisfaction with their care. Ends. R. Fitzpatrick and A. Hopkins. Royal College of Physicians of London, London 1993: 18- 19.
 • 4. Marcinowicz L. Satysfakcja pacjenta z opieki – analiza polskiej literatury medycznej. Probl. Med. Rodz. 2004; 6: 10-15.
 • 5. Walsh M., Walsh A. Measuring patent satisfaction with nursing care: experience of using the Newcastle Satisfaction With względna ich analiza dokonywana w krótkim czasie, by możliwe było szybkie reagowanie na niedoskonałości. Na podstawie przeprowadzonych badań w oparciu o skalę oceny satysfakcji NSNS stwierdzono, że pacjenci wysoko oceniają opiekę pielęgniarską. Nie mniej jednak koniecznym wydaje się doskonalenie narzędzi badawczych, które rzetelnie oceniłyby jakość usług pielęgniarskich. Nursing Scale. J. Adv. Nurs. 1999;29:307- 317.
 • 6. Johansson P., Oleni M., Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature Study. Scand. J. Caring. Sci. 2002; 16:337- 338.
 • 7. Thomas L. H., McColl E., Priest J., Boys R. J. The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale: an instrument for quality assessment of nursing care. Qual. Health Care. 1996; 5: 67-72.
 • 8. Merkouris A., Ifantopoulos J., Lanara V., Lemonidou C. Patient satisfaction: a key concept for evaluating and improving nursing services. J. Nurs. Management. 1999; 7: 19-28.
 • 9. Jaipaul C.K., Rosenthal G.E. Are older patients more satisfied with hospital care than younger patient? J. General Int. Med. 2003; 18: 23-30.
 • 10. Peterson W.E., Charles C., DiCenso A., Sword W. The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale: a valid measure of maternal satisfaction with inpatient postpartum nursing care. J. Adv. Nurs. 2005; 52: 672- 681.
 • 11. Zadroga M., Cudak – Bańska E., Dyk D., Krysia I., Gutysz – Wojnicka A. Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej. Pielęg. Pol. 2005; 1: 49-52.
 • 12. Komunikat CBOS. Opinie o opiece zdrowotnej. Warszawa, marzec 2007.
 • 13. Shemiha A., Semra E. The turkish wersion of The Newcastle Satisfaktion with Nursing Scale used on medical and surgical patients. J. Clin. Nurs. 2007; 16: 646-653.
 • 14. Wasilewski T. Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.2008; 3: 81-86.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-eaf4f88c-a64e-4531-8329-c8a6cc96d94a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.