PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 2 | 94-109
Article title

Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjentki z ostrym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego

Content
Title variants
EN
Nursing care for patients with acute lumbar spine pain
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Bóle kręgosłupa oraz powikłania im towarzyszące to najczęstsze spotykane schorzenie we współczesnym świecie. Dotyczą głównie osób w średnim wieku, wpływają niekorzystnie na jakość życia pacjentów, dlatego uznano ją za chorobę cywilizacyjną. Niewątpliwie ból kręgosłupa wiąże się nierozłącznie ze stanami depresyjnymi, gdyż doznania fizyczne mają ogromny wpływ na psychikę. Postępowanie pielęgniarskie dążące do poprawy jakości życia bywa bardzo trudne, gdyż musi być ukierunkowane na jednoczesne łagodzenie skutków choroby pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Zawiera uczenie radzenia sobie z problemami życia codziennego, ze stresem i cierpieniem. Powinno obejmować wszystkie istotne dla opisywanej pacjentki potrzeby i wartości w taki sposób, aby odzyskać w miarę możliwości dotychczasowe aktywne życie.
EN
Back pain and the accompanying complications isthe most common disorder observed in the contemporary world. They relate mainly to middle-aged people, adversely affect the quality of life of patients, therefore they were considered as a civilization disease. Undoubtedly, back pain is inseparably bound up with the states of depression, because the physical sensations have a huge impact on the psyche. The nursing practice aiming at the improvement of the quality of life can be very difficult, because it must be directed at the same time towards mitigating the effects of the disease in physical and emotional terms. It includes learning to cope with problems of everyday life, stress and suffering. This should include all the needs and values significant for the patient in question in such a way as to regain as far as possible previous active life.
Contributors
 • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
 • III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
References
 • 1. 1. Hepp W.R. Debrunne H.U. Diagnostyka w ortopedii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008: 125 – 133.
 • 2. Talarska D. Zozulińska – Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo Internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009: 17 – 35, 59 – 61.
 • 3. Prusiński A. Neurologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005: 75 – 83.
 • 4. Pakosz A. Rozpoznanie bólu przewlekłego. Kwalifikacja do farmakoterapii bólu. Współczesne zasady leczenia bólu przewlekłego. Świat Medycyny i Farmacji. 2015; 7(170):72-84.
 • 5. Kózka M. Płaszewska – Żywko L. Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009: 294 – 296.
 • 6. Polok A. O profilaktyce – czy kręgosłup musi boleć? Ogólnopolski Przegląd Medyczny. 2004; (7): 44 – 45.
 • 7. Ślusarz R., Kruszyna K., Beuth W.: Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z zespołem bólowym kręgosłupa leczonym operacyjnie [w:] Ślusarz R., Szewczyk M.,T. (red.) Pielęgniarstwo
 • w neurochirurgii Wydawnictwo Medyczne Borgis Warszawa 2006, 23-33.
 • 8. Braczkowski R. Zubelewicz B. Klakla K. Depresja czynnikiem zagrożenia chorobą nowotworową – ciągle hipoteza czy już udowodniony fakt. Przegląd Lekarski. 1999; 56 (9):608 – 612.
 • 9. Jabłońska R. Beuth W. Subiektywne wyznaczniki jakości życia chorych z dyskopatią. Pielęgniarstwo Polskie. 2008; 1(27), 29 – 34.
 • 10. Radziszewski K.R. Stan funkcjonalny pacjentów z dyskopatią kręgosłupa lędźwiowego leczonych wyłącznie zachowawczo bądź operowanych. Wiadomości Lekarskie. 2008; 61 (1 – 3): 23 – 29.
 • 11. Kurowska K. Żbikowska A. Depresyjność a poczucie koherencji u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Nowiny Lekarskie. 2011; 80 (6):441 – 446.
 • 12. Pużyński S. Wiórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD - 10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków – Warszawa 1997:107.
 • 13. Święcicki Ł. Depresja. Zwykła choroba? Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2010:103 – 113.
 • 14. Domżał T. M. Neurologiczne postępowanie w bólach krzyża – standardy i zalecenia. 29.11.2016. http://ppn.viamedica.pl//
 • 15. Klimaszewska K. Krajewska – Kułak E. Kondzior D. Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Problemy Pielęgniarstwa. 2011; 19 (1):47 – 54.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e9c19d82-212f-4a11-90d3-76df2ebad7d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.