PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 2 | 96-102
Article title

Porównanie poziomu poczucia koherencji oraz jakości życia Anonimowych Alkoholików i studentów nadużywających narkotyków

Authors
Content
Title variants
EN
Comparison the level of sense of coherence and quality of life between Alcoholics Anonymous and drug abuse students
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The aim of this study was to examine whether abused subject and Alcoholics Anonymous differ in quality of life and sense of coherence. Additional aim was to verify if there is the relationships between involvement in 12-step Program, length of being in Alcoholics Anonymous, length of abstinence as well as between sense of coherence and quality of life. Method: The sample consisted of 93 participants of Alcoholics Anonymous from Poznań and 32 drug abused. The following tools were used: Sense of Coherence Scale (SOC), Cantrill Ladder, Beck Hopelessness Scale (BHS), scale regarding evaluation of contentment with particular domains of life, one-item scales regarding desire to life, passion of life and feeling of happiness in a few recent days and one-item scales regarding involvement in 12-step Program, length of being in Alcoholics Anonymous and length of abstinence. Results: Alcoholics Anonymous in comparison to drug abused subjects has higher desire to life, satisfaction with life, passion of life and feeling of happiness in a few recent days, lower feeling of hopelessness, manageability and meaningfulness. Involvement in 12-step Program was positively related to sense of coherence. Noticed relationships between sense of coherence and all global measures of quality of life including desire to life, feeling of hopelessness, passion of life, satisfaction with life and feeling of happiness in a few recent days. Additionally sense of coherence was related to thirteen from sixteen evaluating domains: marriage, area of life, family financial situation, friends, life achievements, perspective on the
PL
Wstęp: Celem przeprowadzonego projektu badawczego było zbadanie, czy pomiędzy jednostkami nadużywającymi narkotyków i Anonimowymi Alkoholikami istnieje różnica w jakości życia oraz poczuciu koherencji. Dodatkowym celem było sprawdzenie prawdziwości założenia o istnieniu zależności pomiędzy zaangażowaniem w realizację Programu 12 Kroków, długością abstynencji oraz długością pobytu w ruchu samopomocy a poczuciem koherencji tak samo jak pomiędzy poczuciem koherencji a jakością życia. Metoda: Osobami badanymi było 93 uczestników spotkań grup Anonimowych Alkoholików oraz 32 osoby nadużywające narkotyków. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29), Skalę Poczucia Beznadziejności Becka (BHS), Drabinkę Cantrila, skalę dotyczącą oceny zadowolenia z poszczególnych sfer życia oraz jednopytaniowe skale dotyczące pragnienia życia, pasji życia i poczucia szczęścia z perspektywy ostatnich dni życia, zaangażowania w realizację Programu 12 Kroków, długości abstynencji oraz długości pobytu w ruchu samopomocy. Wyniki: Anonimowi Alkoholicy w porównaniu z jednostkami nadużywającymi narkotyków mają większe pragnienie życia, pasję życia, satysfakcję z życia, postrzegają siebie jako bardziej szczęśliwych, mają mniejsze poczucie beznadziejności oraz prezentują większy poziom zaradności i sensowności. Poczucie koherencji było pozytywnie związane z zaangażowaniem w realizację Programu 12 Kroków. Zanotowano istnienie zależności pomiędzy poczuciem koherencji i wszystkimi ogólnymi wskaźnikami jakości życia, włączając pragnienie życia, pasję życia, ocenę szczęścia, satysfakcję z życia oraz poczucie beznadziejności. Poczucie koherencji korelowało również z oceną zadowolenia z 13 spośród 16 badanych sfer życia: małżeństwa, z okolicy, w której żyją, z sytuacji finansowej rodziny, ze stosunków z kolegami, z osiągnięć życiowych, z sytuacji w kraju, z pracy lub nauki, z własnej sytuacji społecznej, z perspektyw na przyszłość, z życia seksualnego, ze sposobów spędzania wolnego czasu, z dzieci oraz norm moralnych społeczeństwa.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
96-102
Physical description
Contributors
author
 • Koło Naukowe Diagnozy i Leczenia Uzależnień, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
References
 • 1. Miller G.A., Russo T.J.: Alcoholism, spiritual wellbeing and need to transcendence. Soc. Psychol. 1997; 140: 565-579.
 • 2. Meyer H., Rumpf H.J., Hapke U., John U.: Impact of psychiatrics disorder in the general population: satisfaction with life and the influence of comorbidity and disorder duration. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2004; 39: 435-441.
 • 3. Foster J.H., Powell J.E., Marshall E.J., Peters T.J.: Quality of life in alcohol-dependent subject - review. Qual. Life Res. 1999; 8: 255-261.
 • 4. Foster J.H., Marshall E.J., Peters T.J.: Comparison of the Quality of Life of cancer patients and alcohol dependents. Qual. Life Res. 1997; 6: 646 (streszczenie).
 • 5. DeHaes J., van Knnipenburg F., Neijt J.: Measuring psychological and physical distress in cancer patients: structure and applications of the Rotterdam Symptom Checklist. Br. J. Cancer 1990; 62: 1034-1038.
 • 6. Smith K.W, Larson M.J.: Quality of life assessment by adult substance abusers receiving publicly funded treatment in Massachusetts. Am. J. Drug Alcohol Abuse 2004; 29: 323-335.
 • 7. Habrat B., Baran H., Steinbarth-Chmielewska K., Woronowicz B.T.: Jakość życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania 2000; 13: 323-335.
 • 8. Wnuk M.: Poczucie jakości życia Anonimowych Alkoholików. Psychologia Jakości Życia 2006; 5: 49-62.
 • 9. Wnuk M.: Porównanie poziomu nadziei oraz psychologicznego dobrostanu Anonimowych Alkoholików i studentów. Psychiatria 2008; 5: 134-143.
 • 10. Wnuk M.: Porównanie egzystencjalnych oraz religijno-duchowych aspektów funkcjonowania studentów oraz osób uzależnionych od alkoholu. Roczniki Psychologiczne 2008; 21: 181-195.
 • 11. Crumbaugh J.C.: Cross-validation of purpose in life test based on Frankl’s concept. J. Clin. Psychol. 1968; 24: 74-81.
 • 12. Crumbaugh J.C., Maholic L.T.: An experimental study an existentialism, the psychometric approach to Frank’s concept of noogenic neurosis. J. Clin. Psychol. 1964; 20: 200-207.
 • 13. Cekiera C.: Toksykomania. Narkomania. Lekomania. Alkoholizm. Nikotynizm. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1985.
 • 14. Pasikowski T.: Stres i zdrowie: podejście salutogenetyczne. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 • 15. Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Fundacja IPN, Warszawa 1995.
 • 16. Ekman I., Fagerberg B., Lundman B.: Health-related quality of life and sense of coherence among elderly patients with severe chronic heart failure in comparison with healthy controls. Heart Lung 2002; 31: 94-101.
 • 17. Kattainen E., Merilainen E., Sintonen H.: Sense of coherence and health-related quality of life among patients undergoing coronary artery bypass grafting or angioplasty. Eur. J. Cardiovascular Nursing 2006; 5: 21-30.
 • 18. Gustavsson A., Britt Branholm I.: Experienced health, life satisfaction, sense of coherence, and coping resources in individuals living with heart failure. Scand. J. Occupational Ther. 2003; 10: 138-143.
 • 19. Karlsson I., Berglin E., Larsson P.A.: Sense of coherence: quality of life before and after coronary artery bypass surgery - a longitudinal study. J. Adv. Nurs. 2000; 31: 1383-1392.
 • 20. Darling C.A., McWey L.M., Howard S.N., Olmstead S.B.: College students stress: the influence of interpersonal relationships on sense of coherence. Stress Health 2007; 23: 215-229.
 • 21. Langeland E., Wahl A.K., Kristoffersen K. i wsp.: Sense of coherence predicts change in life satisfaction among home-living residents in the community with mental health problems: a 1-year follow-up study. Qual. Life Res. 2007; 16: 939-946.
 • 22. Skarsater I., Langius A., Agren H. i wsp.: Sense of coherence and social support in relation to recovery in first-episode patients with major depression: a one-year prospective study. Int. J. Mental Health Nurs. 2005; 14: 258-264.
 • 23. Delgado C.: Sense of coherence, spirituality, stress and quality of life in chronic illness. J. Nurs. Scholarsh. 2007; 39: 229-234.
 • 24. Germano D., Misajon R., Cummins R.A.: Quality of life and sense of coherence in people with arthritis. J. Clin. Psychol. Med. Settings 2001; 8: 253-261.
 • 25. Borglin G., Jakobsson U., Edberg A.K., Hallberg I.R.: Older people in Sweden with various degrees of present quality of life: their health, social support, everyday activities and sense of coherence. Health Social Care Community 2006; 14: 136-146.
 • 26. Ekwall A.K., Sivberg B., Hallberg I.R.: Older caregivers’ coping strategies and sense of coherence in relation to quality of life. J. Adv. Nurs. 2007; 57: 584-596.
 • 27. Andersen S., Berg J.E.: The use of a sense of coherence test to predict drop-out and mortality after residential treatment of substance abuse. Addiction Res. Theory 2001; 9: 239-251.
 • 28. Fridell M., Hesse M.: Psychiatric severity and mortality in substance abusers: a 15-year follow-up of drug users. Addict. Behav. 2006; 31: 559-565.
 • 29. Nilsson K.W, Starrin B., Simonsson B., Leppert J.: Alcohol-related problems among adolescents and the role of a sense of coherence. Int. J. Soc. Welfare 2007; 16: 159-167.
 • 30. Chen G.: Natural recovery from drug and alcohol addiction among Israeli prisoners. J. Offender Rehab. 2006; 43: 1-17.
 • 31. Wnuk M.: Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola poczucia sensu życia. Alkoholizm i Narkomania 2006; 19: 357-378.
 • 32. Rosmus R.: Struktura osobowości i podświadomy plan życia a ocena jakości życia. W: Bańka A. (red.): Psychologia jakości życia. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005: 179-204.
 • 33. Kasprzak E.: Poczucie jakości życia osób bezrobotnych pięć lat temu a obecnie. Badania porównawcze. W: Bańka A. (red.): Psychologia jakości życia. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005: 135-150.
 • 34. Derbis R.: Doświadczenie codzienności. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000.
 • 35. Boski P.: Tożsamość a odmienność kulturowa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1992.
 • 36. Pilch I.: Machiawelizm a oceny jakości życia. W: Bańka A. (red.): Psychologia jakości życia. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005: 165-178.
 • 37. Czapiński J.: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 38. Kivett E., Palmore E.: Change in life satisfaction: a longitudinal study of persons aged 46-70. J. Gerontol. 1977; 32: 311-316.
 • 39. Rosenfeld B., Breitbart W, McDonald M.V i wsp.: Pain in ambulatory AIDS patients. II: Impact of pain on psychological functioning and quality of life. Int. Assoc. Study Pain 1996; 68: 323-328.
 • 40. Swindells S., Mohr J., Justis J.C. i wsp.: Quality of life in patients with human immunodeficiency virus infection: impact of social support, coping style and hopelessness. Int. J. STD and AIDS 1999; 10: 383-391.
 • 41. Schimmer A.D., Elliott M.E., Abbey S.E. i wsp.: Illness intrusiveness among survivors of autologous blood and marrow transplantation. Cancer 2001; 92: 347-354.
 • 42. Giovagnoli A.R., Avanzini G.: Quality of life and memory performance in patients with temporal lobe epilepsy. Acta Neurol. Scand. 2000; 101: 295-300.
 • 43. Stach R.: Uzależnienie od alkoholu a depresja. Możliwość stosowania psychoterapii poznawczej w leczeniu uzależnienia. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991.
 • 44. Beck A.T., Weissman A., Lester D., Trexler L.: The measurement of pessimism: the Hopelessness Scale. J. Consult. Clin. Psychol. 1974; 42: 861-865.
 • 45. Holden R.R., Fekken G.C.: Test - retest reliability of the Hopelessness Scale and its items in university population. J. Clin. Psychol. 1988; 44: 40-43.
 • 46. Durham T.W.: Norms, reliability, and items analysis of the Hopelessness Scale in general psychiatric, forensic psychiatric, and college populations. J. Clin. Psychol. 1982; 38: 597-600.
 • 47. Kairouz S., Dube L.: Abstinence and well-being among members of Alcoholics Anonymous: personal experience and perceptions. J. Soc. Psychol. 2000; 140: 565-579.
 • 48. Harlow L.L., Newcomb M.D.: Life events and substance use among adolescents: mediating effects of perceived loss of control and meaninglessness in life. J. Pers. Soc. Psychol. 1986; 51: 564-577.
 • 49. Harlow L.L., Newcomb M.D., Bentler P.M.: Depression, self-derogation, substance use, and suicide ideation: lack of purpose in life as a mediational factor. J. Clin. Psychol. 1986; 42: 5-21.
 • 50. Frankl V: Pustka egzystencjalna. Życie i Myśl 1973; 5: 46-51.
 • 51. Wnuk M.: Duchowy charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość życia Anonimowych Alkoholików. Alkoholizm i Narkomania 2007; 20: 289-302.
 • 52. Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji. Fundacja Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, Warszawa 1986.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e9534f4f-47a3-4e16-98da-c99cd8371cbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.