PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 180–187
Article title

Skale oceny ryzyka samobójstwa dorosłych w praktyce psychologa klinicznego i psychiatry: przegląd dostępnych narzędzi

Content
Title variants
EN
Adult suicidal risk scales in the practice of the clinical psychologist and psychiatrist: review of available tools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kontekście znacznej liczby samobójstw, niewielkiej zgłaszalności zagrożonych nimi osób i dużych trudności, jakich nastręcza ocena ryzyka samobójczego, znaczenia nabierają narzędzia oceny – zarówno te stworzone w innym celu, ale uwzględniające ocenę ryzyka samobójczego (narzędzia oceny ogólnego stanu psychicznego, nastroju, beznadziejności, bólu psychicznego, resilience), jak i te stworzone w celu oceny ryzyka samobójczego. Drugą grupę narzędzi można dodatkowo podzielić według wieku docelowej populacji (dorośli vs dzieci/młodzież) i w zależności od osoby dokonującej oceny (profesjonalista vs samoocena). W pracy przedstawiono skale przeznaczone dla dorosłych. Narzędzia oceny dokonywanej przez profesjonalistę obejmują Skalę Intencji Samobójczych, Skalę Intencji Samobójczych Pierce’a, Skalę Tendencji Samobójczych, Skalę SAD PERSONS, Skalę Oceny Nasilenia Myśli i Tendencji Samobójczych w Schizofrenii, Ocenę Pielęgniarską Ryzyka Popełnienia Samobójstwa, Narzędzie do Oceny Ryzyka Samobójstwa, Suicide Attempt Self-Injury Interview oraz Immediate Action Protocol. Samoocenę dorosłych umożliwiają zaś Skala Samobójczych Ideacji Becka, Skala Harkavy Asnis do badania ryzyka samobójstwa, Adult Suicidal Ideation Questionnaire, Positive and Negative Suicide Ideation Inventory, Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, Risk Assessment Suicidality Scale i Cultural Assessment of Risk for Suicide. Duża liczba istniejących narzędzi kontrastuje z małą liczbą skal przetłumaczonych na język polski, a w przypadku tych ostatnich często brakuje wiarygodnych badań na polskiej populacji, co wskazuje na konieczność dalszych badań.
EN
In the context of the increasing prevalence of suicides, low notifiability of people at risk and considerable difficulties in suicidal risk assessment, the significance of relevant tools is growing. The tools facilitating the evaluation of suicidal risk assessment can be divided in two groups – tools created for other purposes, but accounting for suicidal risk estimation (designed for general mental health assessment, assessment of mood, hopelessness, psychic pain and resilience) and tools specifically created for the evaluation of suicidal risk. The latter can be divided according to the age of the examined patient (adult vs. child/adolescent) or according to the person filling out the scale (tools filled out by a professional vs. self-esteem tools). This paper presents tools for the assessment of adult patients. The tools filled out by the mental health practitioner include Suicide Intent Scale, Pierce Suicide Intent Scale, Scale for Suicidal Ideation, SAD PERSONS Scale, InterSePT Scale for Suicidal Thinking, Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk, Tool for Assessment of Suicide Risk, Suicide Attempt SelfInjury Interview and Immediate Action Protocol. Self-esteem tools for adult patients include Beck Scale for Suicidal Ideation, Harkavy Asnis Suicide Survey, Adult Suicidal Ideation Questionnaire, Positive and Negative Suicide Ideation Inventory, Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, Risk Assessment Suicidality Scale and Cultural Assessment of Risk for Suicide. The large number of existing tools contrasts with the small number of scales translated into Polish. Even where Polish versions are available, adequate validation in the Polish population is lacking, indicating an urgent need for further research.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
180–187
Physical description
Contributors
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska; Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Beck AT, Kovacs M, Weissman A: Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. J Consult Clin Psychol 1979; 47: 343–352.
 • Beck AT, Schuyler D, Herman I: Development of suicidal intent scales. In: Beck AT, Resnik HLP, Lettieri DJ (eds.): The Prediction of Suicide. The Charles Press Publishers, Bowie 1974: 45–56.
 • Bell SA, Lori J, Redman R et al.: Psychometric validation and comparison of the Self-Reporting Questionnaire-20 and Self-Reporting Questionnaire-Suicidal Ideation and Behavior among Congolese refugee women. J Nurs Meas 2015; 23: 393–408.
 • Borucka A, Ostaszewski K: Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Med Wieku Rozwoj 2008; 12: 587–597.
 • Chandramouleeswaran S, Edwin NC, Victor PJ et al.: The emergency physician’s assessment of suicide risk in intentional self-poisoning using the modified SAD PERSONS scale versus standard psychiatric evaluation in a general hospital in South India: a cross-sectional study. Trop Doct 2015; 45: 21–26.
 • Chehil S, Kutcher SP: Suicide Risk Management: A Manual for Health Professionals. Blackwell Publishing, 2007.
 • Chehil S, Kutcher SP: Suicide Risk Management: A Manual for Health Professionals. 2nd ed., John Wiley & Sons, 2012.
 • Chodkiewicz J, Miniszewska J, Strzelczyk D et al.: Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników. Psychiatr Pol 2017; 51: 369–381.
 • Chu J, Floyd R, Diep H et al.: A tool for the culturally competent assessment of suicide: the Cultural Assessment of Risk for Suicide (CARS) measure. Psychol Assess 2013; 25: 424–434.
 • Cutcliffe JR, Barker P: The Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk (NGASR): developing a tool for clinical practice. J Psychiatr Ment Health Nurs 2004; 11: 393–400.
 • Esfahani M, Hashemi Y, Alavi K: Psychometric assessment of Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) in general population in Tehran. Med J Islam Repub Iran 2015; 29: 268.
 • Fang Q, Freedenthal S, Osman A: Validation of the Suicide Resilience Inventory-25 with American and Chinese college students. Suicide Life Threat Behav 2015; 45: 51–64.
 • Fountoulakis KN, Pantoula E, Siamouli M et al.: Development of the Risk Assessment Suicidality Scale (RASS): a population-based study. J Affect Disord 2012; 138: 449–457.
 • Gmitrowicz A: Problematyka samobójstw. In: Jarema M, RabeJabłońska J (eds.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 212.
 • Hallfors D, Brodish PH, Khatapoush S et al.: Feasibility of screening adolescents for suicide risk in “real-world” high school settings. Am J Public Health 2006; 96: 282–287.
 • Hammoudeh S, Ghuloum S, Mahfoud Z et al.: Reliability, validity and factorial structure of the Arabic version of the international suicide prevention trial (InterSePT) scale for suicidal thinking in schizophrenia patients in Doha, Qatar. BMC Psychiatry 2016; 16: 437.
 • Harkavy Friedman JM, Asnis GM: Assessment of suicidal behavior: a new instrument. Psychiatr Ann 1989; 19: 382–387.
 • Komenda Główna Policji: Zamachy samobójcze od 2017 roku. 2018. Available from: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/ zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku. html [cited: 4 June 2018].
 • Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW: The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med 2001; 16: 606–613.
 • Linehan MM, Comtois KA, Brown MZ et al.: Suicide Attempt SelfInjury Interview (SASII): development, reliability, and validity of a scale to assess suicide attempts and intentional self-injury. Psychol Assess 2006; 18: 303–312.
 • Mieczkowski TA, Sweeney JA, Haas GL et al.: Factor composition of the Suicide Intent Scale. Suicide Life Threat Behav 1993; 23: 37–45.
 • Millner AJ, Lee MD, Nock MK: Single-item measurement of suicidal behaviors: validity and consequences of misclassification. PLoS One 2015; 10: e0141606
 • Młodożeniec A, Jarema M: Ryzyko samobójstwa szacowane na podstawie skal oceny stanu psychicznego. Przegląd ważniejszych narzędzi badawczych. Psychiatria po Dyplomie 2010; 7: 54–59.
 • Osman A, Bagge CL, Gutierrez PM et al.: The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R): validation with clinical and nonclinical samples. Assessment 2001; 8: 443–454.
 • Osman A, Gutierrez PM, Kopper BA et al.: The Positive and Negative Suicide Ideation Inventory: development and validation. Psychol Rep 1998; 82: 783–793.
 • Pierce DW: Suicidal intent in self-injury. Br J Psychiatry 1977; 130: 377–385.
 • Posner K, Brown GK, Stanley B et al.: The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. Am J Psychiatry 2011; 168: 1266–1277; tool available at: http://cssrs.columbia. edu/the-columbia-scale-c-ssrs.
 • Rajewska-Rager A, Lepczyńska N, Sibilski P: Czynniki ryzyka samobójstw u dzieci i młodzieży ze spektrum choroby i chorobą afektywną dwubiegunową o wczesnym początku. Psychiatr Pol 2015; 49: 477–488.
 • Reynolds WM: Psychometric characteristics of the Adult Suicidal Ideation Questionnaire in college students. J Pers Assess 1991; 56: 289–307.
 • Sheehan DV, Alphs LD, Mao L et al.: Comparative validation of the S-STS, the ISST-Plus, and the C-SSRS for assessing the suicidal thinking and behavior FDA 2012 suicidality categories. Innov Clin Neurosci 2014; 11: 32–46.
 • Sinniah A, Oei TP, Chinna K et al.: Psychometric properties and validation of the Positive and Negative Suicide Ideation (PANSI) inventory in an outpatient clinical population in Malaysia. Front Psychol 2015; 6: 1934.
 • Wagner BM, Wong SA, Jobes DA: Mental health professionals’ determinations of adolescent suicide attempts. Suicide Life Threat Behav 2002; 32: 284–300.
 • Wciórka J, Pużyński S: Narzędzia oceny stanu psychicznego. W: Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (eds.): Psychiatria. Tom I. Podstawy psychiatrii. Elsevier, Wrocław 2010.
 • World Health Organization: Investing in Mental Health. World Health Organization, Geneva 2003.
 • Wu CY, Huang HC, Wu SI et al.: Validation of the Chinese SAD PERSONS Scale to predict repeated self-harm in emergency attendees in Taiwan. BMC Psychiatry 2014; 14: 44.
 • Yawn B, Dietrich A, Wollan P et al.: Immediate Action Protocol: a tool to help your practice assess suicidal patients. Fam Pract Manag 2009; 16: 17–20.
 • Zhong QY, Gelaye B, Rondon MB et al.: Using the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) and the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) to assess suicidal ideation among pregnant women in Lima, Peru. Arch Womens Ment Health 2015; 18: 783–792.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e8984479-e543-4077-89ca-48622864f5b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.