PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 246-258
Article title

Badania elektrofizjologiczne w zespołach cieśni

Authors
Content
Title variants
EN
The electrophysiological studies in entrapment mononeuropathies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper describes in detail electrophysiological studies (i.e. neurography and EMG) necessary to establish diagnosis in entrapment mononeuropathies. Neurophysiological criteria of diagnosing segmental demyelinization in entrapment neuropathies as well as axonal injury, denervation and reinnervation, allowing assessment of the degree of damage and therefore useful in choosing appropriate management were presented. Furthermore, concise anatomical knowledge on the peripheral nerves of the upper and lower limbs was reviewed pointing out distribution of motor and sensory innervation and the most frequently encountered nerve anomalies. Moreover, this paper gives a list of electroneurophysiological tests (taking into consideration the comparative techniques applied in certain cases) mandatory in establishing diagnosis in each of entrapment neuropathies of the upper and lower limb as well as in the thoracic outlet syndrome. Consequently, a detailed account of interpretation of both neurography and EMG results was given along with necessary criteria for diagnosis of each of the entrapment neuropathies. Differential diagnosis was carefully considered both in terms of localizing the compression and ruling out other entities such as radiculopathy or plexopathy.
PL
W pracy przedstawiono rolę badań elektrofizjologicznych (tj. neurografii i elektromiografii) w diagnostyce uszkodzeń nerwów obwodowych. Omówiono szczegółowo kryteria neurofizjologiczne pozwalające rozpoznać odcinkową demielinizację w zespołach cieśni, a także uszkodzenie aksonalne, odnerwienie i reinerwację, które pozwalają ocenić stopień zaawansowania zmian, będąc przy tym źródłem wskazówek terapeutycznych. Ponadto w sposób zwięzły i przejrzysty zaprezentowano podstawowe dane anatomiczne poszczególnych nerwów kończyny górnej i dolnej oraz ich zakres unerwienia ruchowego i czuciowego, zwracając uwagę na najczęstsze wrodzone anomalie unerwienia. Oprócz tego w pracy omówiono szczegółowo zestaw badań elektrofizjologicznych (z uwzględnieniem technik porównawczych w niektórych przypadkach), które należy wykonać przy podejrzeniu każdego zespołu cieśni kończyny górnej i dolnej, a także przy podejrzeniu zespołu otworu górnego klatki piersiowej (thoracic outlet syndrome). Bardzo dokładnie przedstawiono również interpretację uzyskanych wyników badań przewodnictwa nerwowego oraz badania EMG, potwierdzających rozpoznanie poszczególnych zespołów cieśni. W pracy poświęcono dużo uwagi elektrofizjologicznej diagnostyce różnicowej, zarówno jeżeli chodzi o lokalizację miejsca ucisku nerwu, jak i wykluczenie innych jednostek chorobowych o podobnych objawach klinicznych, w tym zwłaszcza radikulopatii i pleksopatii.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
246-258
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 042 677 67 70, faks: 042 677 67 81
References
 • 1. Binnie C.D., Cooper R., Fowler C.J. i wsp.: Clinical Neurophysiology. Buttcrworth-Heincmann, Oxford 1995.
 • 2. Cho S.C., Pham C.J., Clio Y. i wsp.: Management of entrapment neuropathies of the upper extremities: part I. Contemporary Neurosurgery 2002; 24: 1 -8.
 • 3. Bogucki A.. Stawek J.: Neuropatie nabyte. Wydawnictwo Czelcj, Lublin 2004.
 • 4. Hausmanowa-Petruscwicz !.: Przewodzenie impulsów w nerwie obwodowym (prawidłowym i zmienionym). W: Hausmanowa-Petruscwicz I.: Elektromiografia kliniczna. PZWL, Warszawa 1986.
 • 5. Kimura J.: The carpal tunnel syndrome: localization of conduction abnormalities within the distal segment of the median nerve. Brain 1979; 102: 619-635.
 • 6. Practice parameter for carpal tunnel syndrome (summary statement). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 1993: 43: 2406-2409.
 • 7. Preston D.C., Shapiro B.E.: Electromyography and Neuromuscular Disorders. Clinical-Electrophysiologic Correlations. Butterworth-Heinemann. Boston. Oxford. Johannesburg, Melbourne, New Delhi, Singapore 2000.
 • 8. Thomas P.K., Fullerton P.M.: Nerve fibre size in the carpal tunnel syndrome. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1963; 26: 520-527.
 • 9. Buchthal E. Rosenfalck A.: Sensory conduction from digit to palm and from palm to wrist in the carpal tunnel syndrome. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1971;34:243-252.
 • 10. Di Guglielmo G., Torricri E, Rcpaci M.. Uncini A.: Conduction block and segmental velocities in carpal tunnel syndrome. FJcctrocncephalogr. Clin. Neurophysiol. 1997; 105:321-327.
 • 11. Jablccki C.K., Andary M.T., So Y.T. i wsp.; Literature review of the usefulness of nerve conduction studies and electromyography for the evaluation of patients with carpal tunnel syndrome. ΛΛΕΜ Quality Assurance Committee. Muscle Nerve 1993: 16; 1392-1414.
 • 12. Kimura J.; Mononeuropathies and entrapment syndromes. W: Kimura J.; Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscles: Principles and Practice. Oxford University Press, New York 2001.
 • 13. Greenberg S.A.. Amato A.A.: EMG Pearls. Elsevier, Inc., Philadelphia 2004.
 • 14. De Lean J.; Transcarpal median sensory conduction: detection of latent abnormalities in mild carpal tunnel syndrome. Can. J. Neurol. Sci. 1988; 15: 388-393.
 • 15. Jackson D.A., Clifford J.C.: Elcctrodiagnosis of mild carpal tunnel syndrome. Arch. Phys. Med. Rchabil. 1989: 70: 199-204.
 • 16. Tindall S.C.: Chronic injuries of peripheral nerves by entrapment. W: Youmans J.R. (red.): Neurological Surgery. W.B. Saunders Co., Philadelphia 1997.
 • 17. Misulis K.E.: Essentials of Clinical Neurophysiology. Butterworth-Hcincmann. Boston, Oxford. Johannesburg, Melbourne. New Delhi, Singapore 1997,
 • 18. Tan EC. (red.): F.MG Secrets. Hanley and Belfus, Philadelphia 2004.
 • 19. Leis A.A.. Trapani VC'.: Atlas of Electromyography. Oxford University Press, New York 2000.
 • 20. Gołąb B.: Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego. Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998.
 • 21. American Association of Elcctrodiagnostic Medicine. American Acadcmy of Neurology. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation: Practice parameter for elcctrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome: summary statement. Muscle Nerve 1993: 16: 1390-1391.
 • 22. Banach M.: Badania clcktrodiagnostyczne w rozpoznawaniu zespołu cieśni nadgarstka. W: Banach M.. Bogucki A. (red.): Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 23. Gutmann I..: λΑΕΜ minimonograph #2; important anomalous innervations of the extremities. Muscle Nerve 1993: 16: 339-347.
 • 24. Wilboum A.J., Lambert E.: The forearm median-to-ulnar nerve communication: elcctrodiagnostic aspects (abstract). Neurology 1976; 26:368.
 • 25. Iyer V., Fenichel G.M.: Normal median nerve proximal latency in carpal tunnel syndrome: a clue to coexisting Martin-Grubcr anastomosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1976; 39; 449-452.
 • 26. Kimura I., Ayyar D.R.: The carpal tunnel syndrome: clcc-trophysiological aspects of 639 symptomatic extremities. Electromyogr. Clin. Ncurophysiol. 1985; 25: 151-164.
 • 27. Long E.W., Wolfgang J.W.: Serial stimulation of the median nerve across the carpal tunnel (abstract). Muscle Nerve 1983; 6; 528.
 • 28. Preston D.C., Logigian E.L.: Lumbrical and intcrossei recording in capal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1992: 15: 1253-1257.
 • 29. Preston D.C., Ross M.H.. Kothari M.J. i wsp.: The medianulnar latency difference studies are comparable in mild carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1994; 17: 1469-1471.
 • 30. Shcean G.L.. Houser M.K.. Murray N.M.F.: Lumbrical-interosseous latency comparison in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Elcctroencephalogr. Clin. Ncurophysiol. 1995; 97:285-289.
 • 31. LoschcrW.N.,Aucr-Grumbach M.,TrinkaE. iwsp.: Comparison of second lumbrical and interosseus latencies with standard measures of median nerve function across the carpal tunnel: a perspective study of 450 hands. J. Neurol. 2000; 247: 530-534.
 • 32. Trojaborg W„ Grcwal R.R, Weimer L.H.. Sheriff P.: Value of latency measurements to the small palm muscles compared to other conduction parameters in the carpal tunnel syndrome. Muscic Nerve 1996; 19: 243-245.
 • 33. Chang M.H., Wei S.J., Chiang H.L. i wsp.: Comparison of motor conduction techniques in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Neurolog)' 2002; 58: 1603-1607.
 • 34. Desjacques R. Egloff-BaerS., Roth G.: Iximbncal muscles and the carpal tunnel syndrome. Electromyogr. Clin. Ncurophysiol. 1980; 20: 443-449.
 • 35. Stevens J.C.: AAF.M minimonograph #26: the clectro-diagnosis of carpal tunnel syndrome. American Association of Elcctrodiagnostic Medicine. Muscic Nerve 1997; 20: 1477-1486.
 • 36. Nathan P.A., Keniston R.C.. Meadows K.D.. Lockwood R.S.: Predictive value of nerve conduction measurements at the carpal tunnel. Muscic Nerve 1993; 16: 1377-1382.
 • 37. Redmond M.D.. Rivner M.H.: False positive elcctrodiag-nostic tests in carpal tunnel svndromc. Muscic Nerve 1988: 11:511-518.
 • 38. Wilboum A.J.: Elcctrodiagnosis of plexopathics. Neurol. Clin. 1985;3:511-529.
 • 39. Kfloh L.G., Ncvin S.: Isolated neuritis of the anterior interosseous nerve. I3r. Med. J. 1952; 1: 850-851.
 • 40. Rask M.R.: Anterior interosseous nerve entrapment (Kiloh-Ncvin syndrome); report of seven cases. Clin. Orthop. Relat. Res. 1979; (142): 176-181.
 • 41. Wertsch J.J.: ΛΛΕΜ case report #25: anterior interosseous nerve syndrome. Muscle Nerve 1992; 15: 977-983.
 • 42. Nakano K.K.. l.undcrgran C, Okihiro M.M.: Anterior interosseous nerve syndromes. Diagnostic methods and alternative treatments. Arch. Neurol. 1977; 34: 477-480.
 • 43. Rennels G.D.. Ochoa J.; Neuralgic amyotrophy manifesting as anterior interosseous nerve palsy. Muscle Nerve 1980; 3: 160-164.
 • 44. Kimura J.. Murphv M.J.. Varda D.J.: Electrophysiologieal study of anomalous innervation of intrinsic hand nuscles. Arch. Neurol. 1976; 33: 842-844.
 • 45. Pccina M.M., Krmpotic-Nemanic J., Markiewitz A.D.: Tunnel Syndromes: Peripheral Nerve Compression Syndromes. CRC Press. New York 1997.
 • 46. Greenberg M.S.: Entrapment neuropathies. W: Greenberg M.S.: Handbook of Neurosurgery. Greenberg Graphies, Ine., Lakeland 1997.
 • 47. I .aha R.K., Dujovny M.. DeC'astro S.C.: Entrapment of median nerve by supracondylar process of the humerus. Case report. J. Neurosurg. 1977; 46: 252-255.
 • 48. Miller R.G.: AAEM case report # I: ulnar neuropathy at the elbow. Muscle Nerve 1991; 14:97-101.
 • 49. Jaskólski D.: Uszkodzenia nerwów obwodowych. W: Mazur R., Kozubski W., Prusiński A. (red.): Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa 1998.
 • 50. Kostcra-Pruszczyk A.: Diagnostyka clcktrofizjologiczna uszkodzeń nerwu łokciowego. W: Banach M„ Bogucki A.: Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna. Kraków 2003.
 • 51. Landau M.E.. Barner K.C.. Campbell W.W.: Optimal screening distance for ulnar ncuropalhv at the elbow. Muscle Nerve 2003; 27: 570-574.
 • 52. Azrieli Y.. Weimer L., Lovelace R., Gooch C.: The utility of segmental nerve conduction studies in ulnar mononcu-ropathy at the elbow. Muscle Nerve 2003; 27: 46-50.
 • 53. Kincaid J.C.: AAEE minimonograph #31: the elcctrodiag-nosis of ulnar neuropathy at the elbow. Muscle Nerve 1988; 11: 1005-1015.
 • 54. Campbell W.W.. Pridgeon R.M., Salmi S.K.: Entrapment neuropathy of the ulnar nerve at its point of exit from the flexor carpi ulnaris muscle. Muscle Nerve 1988; 11:467^470.
 • 55. Shea J.D., McClain E.J.: Ulnar-nerve compression syndromes at and below the wrist. J. Bone Joint Surg. Am. 1969:51: 1095-1103.
 • 56. Arie J.E.. Zager E.L.: Surgical treatment of common entrapment neuropathies in the upper limbs. Muscle Nerve 2000;23:1160-1174.
 • 57. Ochiai N., Hayashi T„ Ninomiya S.: High ulnar nerve palsy caused by the arcade of Struthers. J. Hand Surg. [Br.] 1992; 17:629-631.
 • 58. Pogorzelski R., Drozdowski W: Zespoły cieśni nerwu promieniowego. W: Banach M., Bogucki A. (red.): Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna. Kraków 2003.
 • 59. MuinenthalcrM., Schliack H. (red.): Uszkodzenia nerwów obwodowych. Rozpoznawanie i leczenie. PZWL. Warszawa 1998.
 • 60. Bamum M.. Mastey R.D., Weiss A.P, Akclman E.: Radial tunnel syndrome. Hand Clin. 1996; 12: 679-689.
 • 61. Rosenbaum R.: Disputed radial tunnel syndrome. Muscle Nerve 1999; 22: 960-967.
 • 62. Roles N.C., Maudslcy R.I I.: Radial tunnel syndrome: resistant tennis elbow as a nerve entrapment. J. Bone Joint Surg. Br. 1972;54:499-508.
 • 63. Ehrlich W, Dellon A.L., Mackinnon S.E.: Cheiralgia paresthetica (entrapment of the radial nerve). J. Hand Surg. [Am.] 1986; II: 196-199.
 • 64. Massey E.W., Plect A.B.: Handcuffs and cheiralgia paresthetica. Neurology 1978; 28: 1312-1313.
 • 65. Pigońska J.. Bogucki A.: Zespól otworu górnego klatki piersiowej - podłoże anatomiczne i diagnostyka. W: Banach M., Bogucki A. (red.): Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 66. Le Forestier N., Moulonguct A., Maisonobc T. i wsp.: True neurogenic thoracic outlet syndrome: clcctrophysio-logical diagnosis in six cases. Muscle Nerve 1998; 21: 1129-1134.
 • 67. Smith T., Trojaborg W.: Diagnosis of thoracic outlet syndrome. Value of sensory and motor conduction studies and quantitative electromyography. Arch. Neurol. 1987; 44: 1161-1163.
 • 68. Padua L.. Conti V, PazzagliaC„ Caliandro P: About ncu-rophysiological evaluation in suprascapular nerve entrapment and methods of review. Int. Orthop. 2003; 27: 194.
 • 69. Hadley M.N., Sonntag V.K.H., Pittman H.W.: Suprascapular nerve entrapment. A summary of seven cases. J. Neurosurg. 1986; 64: 843-848.
 • 70. Padua L., LoMonaco M„ Padua R. i wsp.: Suprascapular nerve entrapment. Neurophysiological localization in 6 cases. Acta Orthop. Scand. 1996; 67: 482-484.
 • 71. Stawek J., Bogdański M.: Zespół uwięźnięcia nerwu nad-lopatkowcgo - diagnostyka i leczenie. W: Banach M„ Bogucki A. (red.): Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 72. Trojaborg W: Motor and sensor)' conduction in the musculocutaneous nerve. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1976;39:890-899.
 • 73. Koller R.L., Blank N.K.: Strawberry pickers' palsy. Arch. Neurol. 1980:37:320.
 • 74. Uneini A.. Di Muzio A., Awad J., Gambi D.: Compressive bilateral peroneal neuropathy: serial clcctrophysiologic studies and pathophysiological remarks. Acta Neurol. Scand. 1992; 85: 66-70.
 • 75. Katiiji M.B., WilboumA.J.: Common peroneal mononcu-ropathy: a clinical clectrophysiological study of 100 cases. Neurolog)' 1984; 34: 142.
 • 76. DcLisa J.A., Saeed M.A.: The tarsal tunnel syndrome. Muscle Nerve 1983; 6: 664-670.
 • 77. Oh S.J., Sarala P.K., KubaT.. Elmore R.S.: Tarsal tunnel syndrome: clectrophysiological study. Ann. Neurol. 1979: 5: 327-330.
 • 78. Councils G.J., ZagerE.L.: Surgical management oflower extremity entrapment neuropathies: part II: clinical presentation and management. Contemporary Neurosurgery 2002; 24: 1-6.
 • 79. Niewiadomska M„ Rakowicz M.: Neuropatia uciskowa nerwu udowego i udowo-golcniowego. W: Banach M.. Bogucki A. (red.): Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 80. Sarala PK., Nishihara T„ Oh S.J.: Mcralgia paresthetica: electrophysiologic study. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1979; 60: 30-31.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e8339643-9e75-420f-a93b-fc15585521e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.