PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 2 | 25-33
Article title

Wtórne zmiany w obrębie fosforków i węglików w meteorycie Morasko

Content
Title variants
EN
The Secondary Changes of Phosphides and Carbides in Morasko Meteorite
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wietrzenie poszczególnych faz mineralnych, obecnych we fragmentach meteorytu Morasko, przebiega w różnym tempie. Za najbardziej odporne uznaje się fosforki (schreibersyt, rhabdyt, nickielphosphide) oraz węgliki (cohenit). Jednak po pewnym czasie również i te fazy ulegają rozpadowi. Z fosforków wyraźnie ubywa fosforu i przekształcają się one stopniowo w fazy metaliczne, zbliżone do taenitu lub awaruitu. Towarzyszy temu zmiana morfologii kryształów. Uwolniony fosfor wchodzi w skład wtórnych fosforanów typu wiwianit (vivianit). Węgliki zachowują się nieco odmiennie. Węgiel zostaje stopniowo uwalniany do środowiska a w dalszym etapie faza ta ulega całkowitemu rozpadowi przechodząc w wodorotlenki żelaza. Jednymi z ostatnich faz, które można dostrzec wśród wodorotlenków żelaza są wtórne fazy wysokoniklowe. Powyższe odporne na wietrzenie fazy, jako nieobecne na powierzchni Ziemi (z wyjątkiem krzemianów), mogą służyć identyfikacji meteorytowego pochodzenia silnie zwietrzałych skał.
EN
Weathering processes of minerals which are presented in the Morasko meteorite are characterized by different speed of the secondary changes. The most resistant minerals for the alternations are phosphites (schreibersite, rhabdite, nickielphosphide) and carbides (cohenite) but also the mentioned phases show secondary fluctuation. Phosphites are changing into metallic, phosphorus free phases, which are similar to native nickel or avaurite (awaruitu) with very well visible modification of its crystal morphology. All phosphorus amount is introduced to secondary phosphates like vivianite. The carbides alternation processes occur in a different way than in case of phosphates. Carbon is free to the environment up to time, when the new phase is totally decomposed and replaced by hydroxyoxide of iron. Sometimes, the high-nickel metallic phases are also noted as the products of the weathering. All described mineral phases, that are resistant for secondary alternation might be indicators for high evolved meteoritic material in the Earth’s weathered rocks.
Year
Volume
2
Pages
25-33
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
References
  • Dominik B., 1976. Mineralogical and chemical study of coarse octahedrite Morasko (Poland). Prace Mineralogiczne 47. PAN Oddz. Kraków.
  • Gurdziel A., Karwowski Ł., 2007. Wtórne przemiany w meteorycie Morasko. Materiały III Seminarium Meteorytowego Olsztyn 2005. 24–29.
  • Karwowski Ł., Gurdziel A., 2004. Wietrzenie meteorytu Morasko. III Konferencja Meteorytowa. Poznań 2004. Streszczenia referatów. 15–21.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e78f4efa-01ae-4c0a-9ef9-64334323a4b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.