PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 264–270
Article title

Znaczenie społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej w przebiegu zaburzenia po stresie traumatycznym

Content
Title variants
EN
The role of social acknowledgement as a victim or survivor in the course of posttraumatic stress disorder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obszarze stresu określanego jako traumatyczny (posttraumatic stress disorder, PTSD) i jego psychopatologicznych konsekwencji w ubiegłych trzydziestu latach nastąpił ogromny rozwój wiedzy. W obrębie bardzo obszernej literatury na temat PTSD można obserwować ewolucję w odniesieniu do wielu zagadnień. Zmiany wiązały się między innymi z ustaleniami dotyczącymi definicji „traumatycznego stresora”, poszczególnych objawów PTSD, wiedzy na temat rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i diagnozy PTSD, czynników ryzyka, a także rezyliencji. Traumatyczne doświadczenie jest zazwyczaj uznawane za główną przyczynę, jednak badania dotyczące etiologii PTSD umożliwiły zidentyfikowanie szeregu biologicznych i psychospołecznych czynników, które przyczyniają się do rozwoju i utrzymywania się tego zaburzenia. W artykule przedstawiono koncepcję społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej Maerckera i Müller, którzy stworzyli Kwestionariusz Społecznego Uznania jako Ofiary lub Osoby Ocalałej (Social Acknowledgement as a Victim or Survivor Questionnaire, SAQ). Dokonano również przeglądu badań
nad związkiem pomiędzy społecznym uznaniem a nasileniem objawów PTSD. Społeczne uznanie jest doświadczeniem przez osobę poszkodowaną pozytywnych reakcji ze strony społeczności versus reakcji obojętnych i wrogich. Koncepcja uwzględnia szeroki kontekst osoby poszkodowanej i jest jednym z elementów społeczno-interpersonalnego modelu PTSD Maerckera i Horn. Prezentowany model łączy podejścia skoncentrowane na potraumatycznych intrapersonalnych procesach z interpersonalną perspektywą. Reakcje jednostki są analizowane w kontekście trzech poziomów – indywidualnym, związanym z bliskimi relacjami oraz społeczno-kulturowym. Przedstawione badania pokazują, że wyższy poziom społecznego uznania wiąże się z mniejszym nasileniem objawów PTSD, jest również czynnikiem ułatwiającym potraumatyczną adaptację. Z kolei generalny brak społecznego uznania może być predyktorem symptomatologii PTSD i powinien być brany pod uwagę w pracy terapeutycznej z pacjentami, którzy doświadczyli traumy.
EN
The knowledge about traumatic stress and its psychopathological consequences has been developing during the last thirty years. Within an extensive literature applied to traumatic stress we can observe an evolution with regards to many issues. Changes are connected with the definition of “traumatic stressor,” particular symptoms of PTSD, knowledge about the prevalence of traumatic events, PTSD diagnosis, risk factors as well as resilience.Although a traumatic event is considered as a main cause of PTSD, the research applied to PTSD aetiology enables identification of many biological and psychosocial factors which contribute to development and maintenance of this disorder. The article presents the Maercker and Müller concept of social acknowledgement as a victim or survivor, who created a Social Acknowledgement as a Victim or Survivor Questionnaire (SAQ). A review of research on the relationship between social acknowledgement and intensity of PTSD symptoms is also presented. Social acknowledgement is a victim’s experience of positive reactions from society vs. negative reactions – ignorance and rejection. This concept takes into consideration a broad context of the victim and is one of the elements of the sociointerpersonal model of PTSD (Maercker and Horn). The presented model combines existing models concentrated on intrapersonal posttraumatic processes with interpersonal perspective. The individual’s reactions are analysed in the context of three levels – individual, related to close relationships and sociocultural. The presented research shows that a higher level of social acknowledgement is related to a lower level of PTSD symptoms and contributes to the posttraumatic adaptation. On the other hand, a general lack of social acknowledgement can be a predictor of PTSD symptomatology and should be considered in therapeutic work with patients who experienced traumatic events.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
264–270
Physical description
Contributors
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
 • 1. American Psychiatric Association, APA: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Wyd. 3, Washington, DC 1980.
 • 2. Foa E., Hembree E., Rothbaum Olasov B.: Prolonged Exposure Therapy for PTSD: Emotional Processing of Traumatic Experiences. Oxford University Press, Oxford, New York 2007.
 • 3. Lis-Turlejska M.: Zdarzenia traumatyczne związane z przemocą – konsekwencje psychiczne. W: Grzegołowska-Klarkowska H. (red.): Agresja, socjalizacja, edukacja. Refleksje i inspiracje. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012: 45–57.
 • 4. Friedman M.J., Resick P.A., Keane T.M.: PTSD: Twenty-five years of progress and challenges. W: Friedman M.J., Keane T.M., Resick P.A. (red.): Handbook of PTSD: Science and Practice. The Guilford Press, New York 2007: 3–18.
 • 5. Brewin C.R.: A cognitive neuroscience account of posttraumatic stress disorder and its treatment. Behav. Res. Ther. 2001; 39: 373–393.
 • 6. Ehlers A., Clark D.M.: A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behav. Res. Ther. 2000; 38: 319–345.
 • 7. Foa E., Kozak M.J.: Emotional processing of fear: exposure to corrective information. Psychol. Bull. 1986; 99: 20–35.
 • 8. Yehuda R.: Advances in understanding neuroendocrine alterations in PTSD and their therapeutic implications. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2006: 1071: 137–166.
 • 9. Maercker A., Horn A.B.: A socio-interpersonal perspective on PTSD: the case for environments and interpersonal processes. Clin. Psychol. Psychother. 2013; 20: 465–481.
 • 10. American Psychiatric Association, APA: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Wyd. 5, American Psychiatric Publishing, Arlington, VA 2013.
 • 11. Mehl M.R., Pennebaker J.W.: The social dynamics of a cultural upheaval: social interactions surrounding September 11, 2001. Psychol. Sci. 2003; 14: 579–585.
 • 12. Mehl M.R., Vazire S., Holleran S.E., Clark C.S.: Eavesdropping on happiness: well-being is related to having less small talk and more substantive conversations. Psychol. Sci. 2010; 21: 539–541.
 • 13. Brewin C.R., Andrews B., Valentine J.D., Holloway R.: Metaanalysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma- exposed adults. J. Consult. Clin. Psychol. 2000; 68: 748–766.
 • 14. Nietlisbach G., Maercker A.: Effects of social exclusion in trauma survivors with posttraumatic stress disorder. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 2009; 1: 323–331.
 • 15. Kessler R.C., Chiu W.T., Demler O. i wsp.: Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch. Gen. Psychiatry 2005; 62: 617–627.
 • 16. Maercker A., Müller J.: Social acknowledgment as a victim or survivor: a scale to measure a recovery factor of PTSD. J. Trauma. Stress 2004; 17: 345–351.
 • 17. Muller J., Beauducel A., Raschka J., Maercker A.: Communicative styles after political imprisonment in the GDR: development of a questionnaire regarding disclosure of traumatic experiences. Zeit. Polit. Psychologie 2000; 4: 413–427.
 • 18. Foa E.B., Ehlers A., Clark D.M. i wsp.: The Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI): development and validation. Psychol. Assess. 1999; 11: 303–314.
 • 19. Weiss D.S., Marmar C.R.: The Impact of Event Scale – Revised. W: Wilson J.P., Keane T.M. (red.): Assessing Psychological Trauma and PTSD. Guilford Press, New York 1997: 399–411.
 • 20. Sommer G., Fydrich T.: Development and validation of a questionnaire on social support. Diagnostica 1991; 37: 160–178.
 • 21. Jones B., Müller J., Maercker A.: Trauma and posttraumatic reactions in German development aid workers: prevalences and relationship to social acknowledgement. Int. J. Soc. Psychiatry 2006; 52: 91–100.
 • 22. Mueller J., Moergeli H., Maercker A.: Disclosure and social acknowledgement as predictors of recovery from posttraumatic stress: a longitudinal study in crime victims. Can. J. Psychiatry 2008; 53: 160–168.
 • 23. Maercker A., Povilonyte M., Lianova R., Pöhlmann K.: Is acknowledgment of trauma a protective factor? The sample case of refugees from Chechnya. Eur. Psychologist 2009; 14: 249–254.
 • 24. Forstmeier S., Kuwert P., Spitzer C. i wsp.: Posttraumatic growth, social acknowledgment as survivors, and sense of coherence in former German child soldiers of World War II. Am. J. Geriatr. Psychiatry 2009; 17: 1030–1039.
 • 25. Muller J., Orth U., Wang J., Maercker A.: Disclosure attitudes and social acknowledgement as predictors of posttraumatic stress disorder symptom severity in Chinese and German crime victims. Can. J. Psychiatry 2009; 54: 547–556.
 • 26. Wagner B., Keller V., Knaevelsrud C., Maercker A.: Social acknowledgement as a predictor of post-traumatic stress and complicated grief after witnessing assisted suicide. Int. J. Soc. Psychiatry 2011; 58: 381–385.
 • 27. Ljubotina D., Pantić Z., Francisković T. i wsp.: Treatment outcomes and perception of social acknowledgment in war veterans: follow-up study. Croat. Med. J. 2007; 48: 157–166.
 • 28. Kaczmarek M., Zawadzki B.: Uznanie społeczne jako czynnik adaptacji potraumatycznej. W: Strelau J., Zawadzki B.,Kaczmarek M. (red.): Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009: 260–275.
 • 29. Foa E.B.: The Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS) manual. National Computer Systems, Minneapolis 1995.
 • 30. Foa E.B., Cashman L., Jaycox L., Perry K.: The validation of a self-report measure of posttraumatic stress disorder: The Posttraumatic Diagnostic Scale. Psychol. Assess. 1997; 9: 445–451.
 • 31. Dragan M., Gulcz M., Wójtowicz S.: Adaptacja Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI): Raport ze wstępnego badania walidacyjnego inwentarza pourazowych treści poznawczych. Przegl. Psychol. 2005; 48: 417–430.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e57f15ac-3637-4f82-9860-653be96de0d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.