PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 11 | 2 | 3-7
Article title

Portfolio as a method of documenting the development of professional competences on the example of occupational therapy

Content
Title variants
PL
Portfolio jako metoda dokumentowania rozwoju kompetencji zawodowych na przykładzie terapii zajęciowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Documenting the development of professional competences nowadays seems to be a challenge. How to do it? Are there any tools that help you collect and systematize evidence of your own professional development? Employees nowadays often ask themselves these questions. Keeping a portfolio may be the answer to this search for a way to collect information about your professional progress. The purpose of this article is to characterize the method of documenting the development of competences which is the portfolio. Portfolio is a tool that stimulates reflection on the current and desired level of competence as well as facilitates planning of professional development. The idea, essential for keeping a portfolio, is primarily supporting reflective learning through the analysis of knowledge and experience acquired by an individual. This tool also allows you to show the development of a person, especially their professional development and the positioning of its individual elements on a timeline. The recommended starting point for conducting it should be the education preparing for professional work. A portfolio may be kept in a traditional hard copy form i.e. a specific “photo album” or due to the progressive development of computer techniques – in an electronic form, as an e-portfolio. Keeping a portfolio allows not only to collect and systematize data in the area of professional activity of a person – it also facilitates their potential recipients (e.g. employers) to quickly find out what competences a given person possesses. In order to better illustrate the contents presented in this article, the characteristics of the portfolio have been prepared by referring to the specifics of the profession of the occupational therapist emphasizing that the implementation of systematic and thorough professional self-assessment is extremely important especially in the context of the occupational therapist’s responsibility for the quality and reliability of actions taken towards the recipients of occupational therapy.
PL
Dokumentowanie rozwoju kompetencji zawodowych w dzisiejszych czasach wydaje się być wyzwaniem. W jaki sposób tego dokonać? Czy istnieją narzędzia, które ułatwiają zbieranie i systematyzację dowodów dotyczących własnego rozwoju zawodowego? Pytania te nierzadko stawiają sobie współcześni pracownicy. Odpowiedzią na te poszukiwania sposobu zbierania informacji o swoim progresie zawodowym, może być prowadzenie portfolio. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie metody dokumentowania rozwoju kompetencji jaką stanowi portfolio. Portfolio to narzędzie pobudzające do refleksji dotyczącej aktualnego i pożądanego poziomu kompetencji oraz ułatwiające planowanie rozwoju zawodowego. Ideą, istotną dla prowadzenia portfolio jest przede wszystkim wspieranie refleksyjnego uczenia się poprzez analizę zdobywanej przez jednostkę wiedzy i doświadczeń. Narzędzie to umożliwia także pokazanie rozwoju osoby, szczególnie jej rozwoju zawodowego i umiejscowienie jego poszczególnych elementów na osi czasu. Portfolio może być prowadzone w formie tradycyjnej, czyli papierowej przyjmując formę specyficznego ,,albumu”, jak również, odpowiadając postępującemu rozwojowi technik komputerowych – w formie elektronicznej, jako e-portfolio. Prowadzenie portfolio pozwala nie tylko na gromadzenie i systematyzację danych dotyczących obszaru funkcjonowania zawodowego danej osoby – ułatwia także jego potencjalnym odbiorcom (np. pracodawcom) szybkie rozeznanie jakie kompetencje dana osoba posiada. W niniejszym artykule dla lepszego zobrazowania przedstawionych treści charakterystykę portfolio sporządzono odnosząc się do specyfiki zawodu terapeuty zajęciowego podkreślając, że realizowanie systematycznej i wnikliwej samooceny zawodowej, jest niezwykle istotne szczególnie w kontekście odpowiedzialności terapeuty zajęciowego za jakość i rzetelność działań podejmowanych wobec odbiorców terapii zajęciowej.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
3-7
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
References
 • [1] Tucholska K. Zagadnienie kompetencji w psychologii.
 • Roczniki Psychologiczne. 2005;8(2):11-36.
 • [2] Rokita J. Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE; 2004.
 • [3] Król H. Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. W: Król H, Ludwiczyński A (Ed.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWN; 2006.
 • [4] Kantartzis S. Sviluppo delle definizioni consensuali per laterapia occupazionale in Europa. G. I. T. O., 2008:62-64.
 • [5] Gonzalez J, Wagenaar R. Tuning educational structures in Europe, Universities’ contribution to the Bologna Process, AnIntroduction. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto; 2007.
 • [6] Gonzalez J, Wagenaar R. Tuning educational structures in Europe II, Universities’ contribution to the Bologna Process. Bilbao:Publicaciones de la Universidad de Deusto; 2005.
 • [7] Mills J. Professional portfolios and Australian registered nurses’ requirements for licensure: Developing an essential tool. Nurs Health Sci. 2009;11(2):206-210.
 • [8] Gordon JA, Campbell CM. The role of e-Portfolios in supporting continuing professional development in practice. Med Teacher. 2013;35(4):287-294.
 • [9] Canadian Association of Occupational Therapists. CAOT Position Statement Continuing Professional Education. 2011 [online] Accessed: http://www.caot.ca/pdfs/positionstate/cpe.pdf
 • [10] McKinstry C, Allen R, Courtney M, Oke L. Why occupational therapy needs evidence of participation in continuing professional development? Aus Occup Ther J. 2009;56(2):140-143.
 • [11] Barton J, Collins A. Portfolios in teacher education. J Teacher Education 1993;44(3):200-210.
 • [12] Van Tartwijk J, Driessen EW. Portfolios for assessment and learning: AMEE Guide no. 45. Med Teacher. 2009;31(9):790-801.
 • [13] Health and Care Professions Council. CPD and your registration. HCPC London 2012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e4fbcbc5-c875-43e4-8848-2d1a338a2507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.