PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 1 | 18-23
Article title

Assessment of teachers' knowledge about first aid.

Content
Title variants
PL
Ocena wiedzy nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Knowledge and skills of correct providing first aid by witnesses of an incident are crucial in the Chain of Survival. Ones of the places of increased risk of occur a state of emergency health risk are large groups of people, such as schools. For this reason, teachers working in them should demonstrate a high level of knowledge in the field of first aid for both adults and children. The aim of the study was to assess of teachers' knowledge about first aid. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in central Poland in June 2018 among 80 teachers of various specialties. The research tool was the author's questionnaire consisting of 20 questions, of which 4 were sociodemographic questions. The statistical results were analyzed with use of the rho-Spearman test. The significance level was assumed at p<0.05. RESULTS: In the study involved 68 women and 12 men. The average age was 44 years (SD ± 9.54). The average result obtained by all surveyed pedagogues was 8.99 points (SD ± 3.40) on a scale of 0 to 16, giving just 56.19%. Teachers coped with questions related to resuscitation in adults the best, giving 69% of correct answers, while the worst with resuscitation in children - 34% of correct answers. The statistical analysis showed correlations between the level of knowledge and age (rho-Spearman= -0.238; p=0.034) and gender (rho-Spearman=0.315; p=0.004). No impact of residence was demonstrated (rho-Spearman= -0.073; p=0.519). The author showed a strong correlation of the test result with the field of science conducted by teachers school subject (rho-Spearman= 1; p=0.003). Teachers of natural and technical sciences were below the pass rate (51%). CONCLUSIONS:The examined teachers show significant gaps of knowledge in the field of first aid. They should undergo cyclically training on how to deal with various health or life threatening situations. There is a strong correlation between the level of first aid knowledge and the school subject that teachers teach.
PL
WSTĘP: Wiedza i umiejętności poprawnego udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia są kluczowe w łańcuchu przeżycia. Jednym z miejsc podwyższonego ryzyka wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego są duże skupiska ludzkie, takie jak szkoły. Z tego powodu, pracujący w nich nauczyciele powinni wykazywać wysoki poziom wiedzy w zakresie postępowania w ramach pierwszej pomocy zarówno dorosłym jak i dzieciom. Celem badania była ocena wiedzy kadry pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w centralnej Polsce w czerwcu 2018 roku wśród 80 nauczycieli różnych specjalności. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety składający się z 20 pytań, z czego 4 były pytaniami socjodemograficznymi. Do analizy statystycznej wykorzystano test rho-Spearman’a. Poziom istotności przyjęto dla p < 0,05. WYNIKI: W badaniu wzięło udział 68 kobiet oraz 12 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 44 lata (SD ± 9,54). Średni wynik jaki uzyskali wszyscy przebadani pedagodzy wyniósł 8,99 pkt. (SD ± 3,40) w skali od 0 do 16, dając zaledwie poziom 56,19%. Nauczyciele najlepiej poradzili sobie z pytaniami związanymi z resuscytacją osób dorosłych udzielając 69% poprawnych odpowiedzi, z kolei najgorzej z resuscytacją dzieci – 34% prawidłowych odpowiedzi. W analizie statystycznej wykazano korelacje pomiędzy poziomem wiedzy, a wiekiem (rho-Spearman= -0,238; p=0,034) oraz płcią (rho-Spearman=0,315; p=0,004). Nie wykazano wpływu miejsca zamieszkania (rho-Spearman= -0,073; p=0,519).Autorzy wykazali silną korelację wyniku testu z dziedziną nauk prowadzonego przez nauczycieli przedmiotu (rho-Spearman= -1; p=0,003). Poniżej progu zdawalności (51%) znaleźli się nauczyciele nauk przyrodniczych i technicznych. WNIOSKI: Przebadani nauczyciele wykazują znaczne braki wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Powinni oni odbywać cykliczne szkolenia dotyczące postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Istnieje wśród pedagogów silna zależność poziomu wiedzy z pierwszej pomocy od nauczanego przez nich przedmiotu.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
18-23
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e4e0440c-9203-4c0f-a06c-1c92a5de84ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.