PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 1-2 | 29-34
Article title

Ocena roboczych stanowisk pracy gimnazjalistów

Content
Title variants
EN
The Assesment of Workstations of Secondary School Pupils
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Ergonomia, jako nauka o pracy człowieka, zakłada stworzenie mu optymalnych warunków do pracy, a w przypadku ucznia – nauki. Niestety, polska rzeczywistość często wygląda inaczej. W wielu przypadkach uczeń natrafi a na specyfi czne warunki, do których to on musi się w jakimś stopniu dostosować. Celem pracy było określenie jakości roboczych stanowisk pracy gimnazjalistów w szkole oraz w domu. MATERIAŁ I METODY Badania przeprowadzono wśród 240 uczniów trzech gimnazjów, gdzie zdecydowaną większość stanowiły osoby praworęczne. Oceniając stanowiska robocze w szkołach, sprawdzono wyposażenie 8 losowo wybranych sal dydaktycznych, biorąc pod uwagę wielkość powierzchni przypadającej na 1 ucznia, sposób zestawienia stołów i krzeseł ze sobą, dopasowanie ich rozmiaru do wysokości ciała osób z nich korzystających, kierując się Polską Normą. Analogicznej ocenie podlegały miejsca służące młodzieży do nauki w domu, włączając w to sposób aranżacji stanowiska komputerowego. Zarówno w szkole, jak i w domu dodatkowej ocenie poddano oświetlenie dzienne. WYNIKI Uzyskane wyniki są dalekie od zadowalających. Stwierdzono bowiem, iż zaledwie 9,2% badanych uczniów w obu miejscach (w szkole i w domu) ma prawidłowo dobrane meble do nauki. Sytuacja ta uległa pogorszeniu po wzięciu pod uwagę oświetlenia – zmniejszając odsetek prawidłowo skonstruowanych stanowisk roboczych do 5,8%. WNIOSKI Autorzy sugerują, iż czynnikiem wpływającym w znacznym stopniu na niedostosowanie mebli do wzrostu uczniów jest brak odpowiedniej wiedzy (bądź zainteresowania) na temat ergonomii pracy uczniów–zarówno wśród osób dorosłych (nauczycieli i rodziców), jak i samych uczniów. Wskazane zatem jest podjęcie stosownych działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy.
EN
BACKGROUND Ergonomy, as a science about human work assumes creation of optima working conditions – in case of a pupil learning. Unfortunately, in Poland things are often diff erent. In many cases the pupil is confronted with specifi c conditions which force him to accommodate. The aim of this paper is to evaluate the quality of workstations of the secondary school pupils both, at school and home. MATERIAL AND METHODS The research was conducted among 240 pupils of the three secondary schools of the Silesian region where the vast majority were right-handed. Evaluating the workstations of the schools there were 8 randomly picked classrooms where checks were done to following aspects: the area per person, the way of attachment of chairs and tables their sizing to their corresponding users, according to the Polish Standard. The same criteria were applied to the places of work at home, including the computer stand. Additionally, the daylight conditions were examined. RESULTS The results obtained were far from satisfying. It was found out that only 9,2% oh the examined at both locations (school and home) had appropriate furniture for learning. This situation was even worse when the lightening was taken into consideration – reducing the properly designed workstations to 5,8%. CONCLUSIONS The authors suggest that signifi cant factor of such a situation is the lack of knowledge of workstation ergonomy for the pupils (or paying attention) among both the adults (teachers and parents) and pupils themselves. It is recommended to undertake the appropriate measures to improve this state of aff airs.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
1-2
Pages
29-34
Physical description
Contributors
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Fizjoterapii ul. Medyków 12 Katowice
 • Zakład Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Raport Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczący dostosowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu uczniów na terenie województwa śląskiego w latach 2006-2008, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Katowice 2009.
 • 2. Prędkiewicz-Abacjew E., Zeyland- Malawka E. Kreowanie prawidłowej postawy ciała. Miejsce procesu wychowania fizycznego i szkoły. Wady postawy ciała 2009, 107-114.
 • 3. Gajewska M. Meble szkolne. Aktualny stan i wymagania. Problemy Higieny 2000; 66: 15-22.
 • 4. Kąkołowicz-Laskowska B., Kwiatkowska B., Piekarska J. Meble szkolne a wady postawy uczniów. Zdrowie Publiczne 2002; 112: 356-358.
 • 5. Konarska M. (red.) Ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
 • 6. Polska Norma PN-EN 1729-1, 2/2007 Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.
 • 7. Polska Norma PN-89/F-06018/02: Meble mieszkaniowe dla dzieci. Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym. Podstawowe wymiary funkcjonalne.
 • 8. Polska Norma PN-ISO 5970/Ap1: Meble. Krzesła i stoły szkolne. Wymiary funkcjonalne.
 • 9. Nowotny J. (red.). Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.
 • 10. Nowotny-Czupryna O. Profi laktyczne aspekty diagnostyki i terapii wad postawy ciała. Wady postawy ciała red. J. Nowotny, WSA, PAN, Bielsko-Biała, 2009, 91-106.
 • 11. Turlej Z. Oświetlenie pomieszczeń do nauki. Problemy Higieny 2000; 66: 28-32.
 • 12. Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Ocena roboczych stanowisk pracy uczniów szkół podstawowych. Ann.Acad. Med.Siles. 2007, 61, 6-12.
 • 13. Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Występowanie niektórych czynników sprzyjających powstawaniu wad postawy wśród dzieci z młodszych klas szkolnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2008, 1, 69-83.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e4a92d41-72ca-416e-9cb8-2b588654c8e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.