PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 14 | 187–196
Article title

Biomateriały stosowane w inżynierii tkankowej do regeneracji tkanek

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, rozwijającą się bardzo intensywnie w ostatnich kilkunastu latach. Nowe sposoby leczenia uszkodzonych tka- nek i narządów są nieustannie poszukiwane. Rusztowania tkankowe do hodowli komórki pacjenta wydają się przełomowym rozwiązaniem, mającym ogromne możliwości wdrożeniowe w medycynie regeneracyjnej. Aktualnie bada się różnorodne porowate struktury wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek. Dobór odpowiedniego biomateriału, na którym będzie się rozwijać nowa tkanka pacjenta, jest jednym z kluczowych zagadnień w trakcie projektowania nowoczesnego rusztowania tkankowego i całego procesu leczenia. Spośród licznej grupy biomateriałów stosowanych do wytwarzania trójwymiarowych skafoldów na szczególną uwagę za- sługują biodegradowalne polimery, takie jak polilaktyd (PLA), poliglikolid (PGA), ko- polimer polilaktyd-glikolid (PLGA), polikaprolakton (PCL), chityna, kolagen oraz bioaktywna ceramika – trójfosforan wapnia (TCP) i hydroksyapatyt (HAp). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przeglądu literaturowego dotyczącego biomateriałów wykorzystywanych do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań tkankowych do hodowli komórkowej. Stosowane materiały podzielono na trzy grupy – polimery, cerami- kę i metale – z uwzględnieniem aktualnie panujących trendów.
EN
Tissue engineering is an interdisciplinary field of science that develops very intensively in recent years. New ways of treatment of damaged tissues and organs are constantly sought. Scaffolds for cell culture appear to be a breakthrough solution with great implementation possibilities in regenerative medicine. Currently, various porous structures supporting adhesion, cell differentiation and cell proliferation are investigated and developed. Choosing the right biomaterial for tissue regeneration is one of the key issues in designing scaffolds and entire treatment process. There is a numerous group of biomaterials used in scaffold production. It is worth listing such as polylactide (PLA), polyglycolide (PGA), polylactide-glycolide (PLGA), polycapro- lactone (PCL), chitin, collagen, bioactive calcium phosphate (TCP) and hydroxyapatite (HAp). The purpose of this paper is to present a literature review of the biomaterials used for the production of three-dimensional scaffolds for cell culture. Discussed materials are divided into three groups, i.e. polymers, ceramics and metals.
Contributors
author
 • Politechnika Łódzka
References
 • Gogolewski S., Biomateriały polimerowe, [w]: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedycz- na 2000. Biomateriały, red. M. Nałęcz, Warszawa 2003.
 • Atala A., Regenerative Medicine Strategies, “Journal of Pediatric Surgery” 2012, No. 47 (1).
 • Leda H., Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych, Poznań 2012.
 • Rezwan K. et al., Biodegradable and Bioactive Porous Polymer/Inorganic Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering, “Biomaterials” 2006, No. 27 (18).
 • Patrício T. et al., Characterisation of PCL and PCL/PLA Scaffolds for Tissue Engineer- ing, “Procedia CIRP” 2013, No. 5.
 • Szlezynger W. et al., Tworzywa sztuczne. Polimery specjalne i inżynierskie, t. 2, Rze- szów 2012.
 • Woodruff M. A. et al., The Return of a Forgotten Polymer – Polycaprolactone in the 21st Century, “Progress in Polymer Science” 2010, No. 35.
 • Dhandayuthapani B. et al., Polymeric Scaffolds in Tissue Engineering Application: A Re- view, “International Journal of Polymer Science” 2011, Vol. 2011.
 • Kundu J. et al., Biomaterials for Biofabrication of 3D Tissue Scaffolds, [w]: Biofabrica- tion. Micro- and Nano-fabrication, Printing, Patterning and Assemblies, eds. G. Forgacs, W. Sun, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2013.
 • Zhang X. et al., Preparation and Mechanical Property of a Novel 3D Porous Magnesium Scaffold for Bone Tissue Engineering, “Materials Science and Engineering: C” 2014, No. 42.
 • Ashby M. et al., Materiały inżynierskie. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, Warszawa 1996.
 • Marciniak J., Biomateriały, Gliwice 2002.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e3a0b75c-d1fd-4e4c-acaa-87124e9c89b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.