PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 1 | 33–41
Article title

Wstępna ocena przydatności dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii (HIPEC) u chorych z nowotworowym rozsiewem wewnątrzotrzewnowym

Content
Title variants
EN
Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the treatment of patients with disseminated intraperitoneal malignancy: preliminary report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procedura HIPEC jest nową metodą leczenia w wybranych przypadkach nowotworów złośliwych narządu rodnego kobiety, stosowaną w populacji pacjentek z rozsiewem śródotrzewnowym. Procedura ta stanowi integralną część po­stępowania chirurgicznego, bowiem wykonuje się ją jednoczasowo z zabiegiem radykalnej resekcji guza bądź cytore­dukcji. Warunkiem przeprowadzenia procedury HIPEC jest usunięcie makroskopowych ognisk nowotworu o średnicy powyżej 5 mm. Zapewnia ono możliwość penetracji cytostatyków do otrzewnej i niszczenie przetrwałych komórek no­wotworowych. Przedstawiono wstępną ocenę przydatności operacji cytoredukcyjnej połączonej z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w warunkach hipertermii u 18 chorych na zaawansowanego raka jajnika, międzybłoniaka otrzewnej i rozsianego mięsaka macicy. W badanym materiale tylko w dwóch przypadkach operacja poprzedzająca HIPEC polegała na uwolnieniu zrostów i wycięciu pojedynczych wszczepów śródotrzewnowych o średnicy do 1 cm. U pozostałych pacjentek wykonano cytoredukcję o rozległym zakresie. Procedurę HIPEC u wszystkich pacjentek prze­prowadzono metodą zamkniętą, po zakończonej operacji cytoredukcyjnej. Stosowane chemioterapeutyki to cisplatyna w dawce 75 mg/m2 oraz adriamycyna w dawce 30 mg/m2, które w zależności od rozpoznania podawane były jako monoterapia lub chemioterapia dwulekowa. W przebiegu pooperacyjnym dominującym powikłaniem, występującym u ponad 83% pacjentek, były nudności oraz wymioty o różnym stopniu nasilenia. Do chwili obecnej procedura HIPEC nie znalazła stałego miejsca w leczeniu raka jajnika, zarówno ze względu na konieczność wyposażenia w odpowiedni sprzęt i jednorazowe zestawy drenów, jak i, przede wszystkim, brak jednoznacznie sprecyzowanego, optymalnego dla pacjentki, terminu jej wykonania. Nie rozstrzygnięto, czy ten optymalny moment to zakończenie pierwszej linii che­mioterapii adiuwantowej lub neoadiuwantowej czy też nawrót choroby po kolejnym rzucie leczenia. Warunkiem niezbędnym wdrożenia dootrzewnowej chemioterapii w hipertermii jest maksymalna cytoredukcja masy nowotworu. Na podstawie wstępnych doświadczeń można stwierdzić, że procedura HIPEC jest cennym uzupełnieniem uznanych w onkologii metod postępowania, pod warunkiem właściwej, wielodyscyplinarnej kwalifikacji do zabiegu.
EN
HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) is a novel therapeutic modality implemented in selected cases of genital malignancies in the females, mainly in patients with intraperitoneal cancer dissemination. The procedure is an integral part of surgical treatment, because it is done during radical tumor excision or cytoreductive surgery. A prerequisite for HIPEC is excision of all visible tumor foci of over 5 mm. This facilitates penetration of cyto­statics to the peritoneum and destruction of persisting viable cancer cells. We present preliminary assessment of effectiveness of cytoreductive surgery combined with intraperitoneal perfusion chemotherapy under hyperthermia in 18 patients with late-stage ovarian cancer, peritoneal mesothelioma and disseminated uterine sarcoma. In our material, in 2 cases only surgery preceding HIPEC consisted in freeing of adhesions and excision of isolated intra­peritoneal implants of less than 1 cm. All other patients underwent extensive cytoreduction. In all cases, the HIPEC procedure was performed by closed technique after completion of cytoreductive surgery. Cytostatics used included cisplatin (75 mg/m2) and adriamycin (30 mg/m2), which, depending on diagnosis, were administered alone or com­bined. After surgery, the predominating complication experienced by over 83% of the patients were nausea and vomit­ing of varying severity. To date, HIPEC procedure has not won a secure position in the treatment of ovarian cancer, both due to required proper equipment and disposable sets of drains, but mainly because of lack of unequivocally defined and optimal for a particular patient timing of execution. It has not been settled, whether such an optimal moment is completion of first-line adjuvant or neoadjuvant chemotherapy or recurrence of disease after another line of treatment. An indispensable prerequisite for implementation of intraperitoneal chemotherapy is maximal cytore­duction of tumor mass. Based on initial experiences we may state that the HIPEC procedure is a valuable adjunct for other established therapeutic modalities in oncology on the condition of proper, multidisciplinary qualification for the procedure.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
33–41
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pełniący obowiązki kierownik: dr n. med. Małgorzata Symonides
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska
References
 • 1.Ceelen W.P., Van Nieuwenhove Y., Van Belle S. i wsp.: Cytore­duction and hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion in women with heavily pretreated recurrent ovarian cancer. Ann. Surg. Oncol. 2012; 19: 2352–2359.
 • 2.Fagotti A., Paris I., Grimolizzi F. i wsp.: Secondary cytoreduc­tion plus oxaliplatin-based HIPEC in platinum-sensitive recur­rent ovarian cancer patients: a pilot study. Gynecol. Oncol. 2009; 113: 335–340.
 • 3.Pavlov M.J., Kovacevic P.A., Ceranic M.S. i wsp.: Cytoreduc­tive surgery and modified heated intraoperative intraperitone­al chemotherapy (HIPEC) for advanced and recurrent ovari­an cancer – 12-year single center experience. Eur. J. Surg. Oncol. 2009; 35: 1186–1191.
 • 4.Ayhan A., Gultekin M., Dursun P. (red.): Textbook of Gynae­cological Oncology. Güneş Publishing, Ankara 2009.
 • 5.Ansaloni L., Agnoletti V., Amadori A. i wsp.: Evaluation of extensive cytoreductive surgery and hyperthermic intraperito­neal chemotherapy (HIPEC) in patients with advanced epithe­lial ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2012; 22: 778–785.
 • 6.Baratti D., Kusamura S., Cabras A.D., Deraco M.: Cytoreduc­tive surgery with selective versus complete parietal peritonecto­my followed by hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with diffuse malignant peritoneal mesothelioma: a controlled study. Ann. Surg. Oncol. 2012; 19: 1416–1424.
 • 7.Cashin P.H., Graf W., Nygren P., Mahteme H.: Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy for colorectal peri­toneal carcinomatosis: prognosis and treatment of recurrenc­es in a cohort study. Eur. J. Surg. Oncol. 2012; 38: 509–515.
 • 8.Yan T.D., Deraco M., Baratti D. i wsp.: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for malignant peritoneal mesothelioma: multi-institutional experience. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 6237–6242.
 • 9.Esquivel J., Sticca R., Sugarbaker P. i wsp.; Society of Surgi­cal Oncology Annual Meeting: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal surface malignancies of colonic origin: a consensus statement. Society of Surgical Oncology. Ann. Surg. Oncol. 2007; 14: 128–133.
 • 10.Cole K.L., Choudry H.A., Jones H.L. i wsp.: Critical role of hyperthermic intraperitoneal chemoperfusion in the treatment of a patient with Pseudomyxoma peritonei. J. Surg. Oncol. 2012; 106: 513–516.
 • 11.Deraco M., Kusamura S., Virzì S. i wsp.: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as upfront therapy for advanced epithelial ovarian cancer: multi-institu­tional phase-II trial. Gynecol. Oncol. 2011; 122: 215–220.
 • 12.Di Giorgio A., Naticchioni E., Biacchi D. i wsp.: Cytoreductive surgery (peritonectomy procedures) combined with hyperther­mic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the treatment of diffuse peritoneal carcinomatosis from ovarian cancer. Cancer 2008; 113: 315–325.
 • 13.Tentes A.A., Kakolyris S., Kyziridis D., Karamveri C.: Cytore­ductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal intraoperative chemotherapy in the treatment of advanced epithelial ovarian cancer. J. Oncol. 2012; 2012: 358341.
 • 14.Esquivel J., Sugarbaker P.H.: Elective surgery in recurrent colon cancer with peritoneal seeding: when to proceed and when not to. Cancer Therapeutics 1998; 1: 321–325.
 • 15.Spratt J.S., Adcock R.A., Muskovin M. i wsp.: Clinical deliv­ery system for intraperitoneal hyperthermic chemotherapy. Cancer Res. 1980; 40: 256–260.
 • 16.Cotte E., Glehen O., Mohamed F. i wsp.: Cytoreductive sur­gery and intraperitoneal chemo-hyperthermia for chemo-re­sistant and recurrent advanced epithelial ovarian cancer: prospective study of 81 patients. World J. Surg. 2007; 31: 1813–1820.
 • 17.Loggie B.W., Sterchi J.M., Rogers A.T. i wsp.: Intraperitoneal hypertermic chemotherapy for advanced gastrointestinal and ovarian cancers. Regional Cancer Treatment 1994; 2: 78–81.
 • 18.Raspagliesi F., Kusamura S., Campos Torres J.C. i wsp.: Cytoreduction combined with intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy in advanced/recurrent ovarian cancer patients: the experience of National Cancer Institute of Milan. Eur. J. Surg. Oncol. 2006; 32: 671–675.
 • 19.Zanon C., Clara R., Chiappino I. i wsp.: Cytoreductive sur­gery and intraperitoneal chemohyperthermia for recurrent peritoneal carcinomatosis from ovarian cancer. World J. Surg. 2004; 28: 1040–1045.
 • 20.Helm C.W.: The role of hyperthermic intraperitoneal chemo­therapy (HIPEC) in ovarian cancer. Oncologist 2009; 14: 683–694.
 • 21.Roviello F., Pinto E., Corso G. i wsp.: Safety and potential ben­efit of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in peritoneal carcinomatosis from primary or recurrent ovarian cancer. J. Surg. Oncol. 2010; 102: 663–670.
 • 22.Shen P., Hawksworth J., Lovato J. i wsp.: Cytoreductive surgery and intraperitoneal hyperthermic chemotherapy with mitomy­cin C for peritoneal carcinomatosis from nonappendiceal col­orectal carcinoma. Ann. Surg. Oncol. 2004; 11: 178–186.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e37102fc-609a-438c-9209-2632518447a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.