PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 304-313
Article title

Systemy automatycznej dystrybucji leków (unit dose) w szpitalach w Polsce oraz w wybranych krajach świata

Content
Title variants
EN
Automatic drug distribution systems (unit dose) in hospitals in Poland and in selected countries in the world
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Implementowanie automatycznych i informatycznych technologii w medycynie i farmacji może zredukować liczbę błędów medycznych. Nowoczesnymi technologiami, pozwalającym ich uniknąć, są system automatycznego dozowania leków unit dose, wprowadzenie elektronicznych zleceń lekarskich, a także system kodów kreskowych, umożliwiający zidentyfikowanie pojedynczej dawki leku i pacjenta. Błędy w farmakoterapii są niebezpieczne dla życia i zdrowia pacjentów. W Polsce wciąż dominuje system dystrybucji leków, w którym apteka szpitalna realizuje zamówienia na leki dla oddziału szpitalnego, a nie dla indywidualnego pacjenta. System ten jest mało bezpieczny i stwarza ryzyko generowania błędów podczas podawania leków, dokumentowania ordynacji lekarskich oraz oceny procesu farmakoterapii, szczególnie pod względem finansowym. Od kilku lat w szpitalach w Polsce wprowadza się system dystrybucji leków unit dose, który umożliwia tworzenie elektronicznych zleceń lekarskich oraz ich kontrolę przez farmaceutę w aptece szpitalnej pod względem występowania interakcji między lekami i zachowania właściwego schematu dawkowania, jak ma to miejsce w szpitalach na świecie, gdzie od dawna stosowane są takie systemy dystrybucji. Sposób dystrybucji leków jest ważnym elementem, potrzebnym do zapewnienia sprawnego funkcjonowania szpitala. System unit dose zwiększa bezpieczeństwo farmakoterapii i zmniejsza koszty leczenia. Umożliwia również farmaceutom klinicznym pracującym w aptekach szpitalnych bezpośredni wpływ na stosowaną farmakoterapię i pracę na oddziale szpitalnym. System dystrybucji leków unit dose to przyszłość polskiej i światowej farmacji szpitalnej.
EN
Implementing automation and information technology in medicine and pharmacy can reduce the number of medical errors. The automated medicine dispensing system Unit Dose, a computerized system of doctor’s orders and a barcode system to identify a single medicine dose with the patient are modern technologies that avert medical errors. Errors in pharmacotherapy are dangerous for the life and health of patients. The system of distributing medicines in which the hospital pharmacy fills orders for medicines for the hospital ward and not for the individual patient is still dominant in Poland. This system is insecure and poses a risk of generating errors in the administration of medications, in the documentation of medical recommendations and evaluation of the process of pharmacotherapy, especially in financial terms. For a several years now, hospitals in Poland have been introducing the Unit Dose medicine distribution system which enables the creation of electronic doctor’s orders and supervision of these orders by a pharmacist in the hospital pharmacy in terms of interaction between drugs and maintaining a proper drug dosage regimen, as is the case in hospitals around the world where such distribution systems have been used for years. A medicine distribution system is an important element necessary to ensure efficient functioning of the hospital. The Unit Dose medicine distribution system increases the safety of pharmacotherapy and reduces the cost of treatment. It also allows clinical pharmacists working in hospital pharmacies to directly influence the applied pharmacotherapy and work in the hospital ward. The Unit Dose medicine distribution system is the future of Polish and world hospital pharmacy.
Contributors
author
 • Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Żuk A., Szczerbak K., Bialik W., Janiec R. Analiza wpływu systemu dystrybucji leków unit dose na optymalizację farmakoterapii. Ann. Acad. Med. Siles. 2016; 70: 143–153.
 • 2. Grzelak-Hodor J. Unit Dose: indywidualne porcje leków. Puls Medycyny. http://pulsmedycyny.pl/2582037,17785,unit-dose-indywidualne-porcje-lekow [dostęp styczeń 2017].
 • 3. Kmieciak K., Biernikiewicz M. Wzrost jakości farmakoterapii ze szczególnym uwzględnieniem redukcji błędów medycznych wraz z optymalizacją kosztów dzięki zastosowaniu systemów dose dispensing. Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie. 2007; 4: 7–10.
 • 4. Kmieciak K. Aspekty farmaekonomiczne zastosowania systemów Dose Dispensing w wewnątrzszpitalnej logistyce leków. Farmakoekonomika szpitalna. 2007; 1: 14–15.
 • 5. Anacleto T.A., Perini E., Rosa M.B., César C.C. Medication errors and drug-dispensing systems in a hospital pharmacy. Clinics (San Paulo) 2005; 60(4): 325–332.
 • 6. Poon E.G., Keohane C.A., Yoon C.S., Ditmore M., Bane A., Levtzion-Korach O., Moniz T., Rothschild J.M., Kachalia A.B., Hayes J., Churchill W.W., Lipsitz S., Whittemore A.D., Bates D.W., Gandhi T.K. Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration. N. Eng. J. Med. 2010; 362(18): 1698–1707.
 • 7. Kmieciak K. Reguła R. Poprawa jakości farmakoterapii. Farmako-ekonomika szpitalna. 2008; 3: 10.
 • 8. Wulff Risør B., Lisby M., Sørensen J. An automated medication system reduces errors in the medication administration process: results from a Danish hospital study. Eur. J. Hosp. Pharm. Sci. Pract. 2015; 23(4): 189–196.
 • 9. Nicolau-Ghekas P. System Unit Dose – idealne rozwiązanie dla aptek szpitalnych. http://biotechnologia.pl/farmacja/artykuly/system-unit-dose-ideal- ne-rozwiazanie-dla-aptek-szpitalnych,13175 [dostęp styczeń 2017].
 • 10. http://www.mc-kk.pl/elementy-systemu-unit-dose.html [dostęp styczeń 2017].
 • 11. Merks P., Szczęśniak K., Fedorowicz O., Olszewska A., Kozłowska-Wojciechowska M. Robotyzacja w aptece jako czynnik wspierający w prowadzeniu pełnej opieki farmaceutycznej. Farm Pol. 2013; 69(7): 408–416.
 • 12. http://www.logzact.pl/viewLogzact/files/Produkty/Broszura_Unit_Dose.pdf [dostęp styczeń 2017].
 • 13. http://www.swisslog.com/en/Products/HCS/Medication-Management-Sys- tems/PillPick-Automated-Packaging-and-Dispensing-System [dostęp styczeń 2017].
 • 14. http://www.logzact.pl/realizacje/wojewdzki-szpital-specjalistyczny-nr-5--im-w-barbary-w-sosnowcu_6.html [dostęp styczeń 2017].
 • 15. EAHP statement on the Reed for barcoding of the single dose administered In hospitals www.eahp.eu/sites/default/files/files/Barcode_2012%20pdf. [dostęp styczeń 2017].
 • 16. Kałuża R. Przeszłość fundamentem do przyszłości. Logistyka. 2010; 3: 78.
 • 17. Hałas E., Dębicki T. EDI między firmą logistyczno-transportową a jej klientami.
 • http://www.gs1pl.org/narzedzia-i-zasobu/zasoby/publikacje/doc_download/
 • /231-edi-midzy-firm-logistyczno-transportow-a-jej-klientami [dostęp listopad 2016].
 • 18. Halas E. Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw.
 • http://www.gs1pl.org/narzedzia-i-zasoby/zasoby/publikacje/doc_download/l232--globalne-standardy-gs1-w-acuchu-dostaw [dostęp listopad 2016].
 • 19. http://www.gs1pl.org/epcrfid [dostęp listopad 2016].
 • 20. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2004/ucm108250.htm [dostęp październik 2016].
 • 21. http://www.gs1pl.org/identyfikacja-produktow-leczniczych/dyrektywa-200183ec-przeciw-falszowaniu-produktow-leczniczych [dostęp październik 2016].
 • 22. http://www.gs1pl.org/narzedzia-i-zasoby/zasoby/archiwum/wszystkie/ 868-rozporzadzenie-delegowane-do-tzw-dyrektywy-falszywkowej-opublikowane [dostęp październik 2016].
 • 23. Luiza Jakubiak L. Wdrożenie dyrektywy fałszywkowej nie obędzie się bez kosztów. http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/wdrozenie-dyrektywy-falszywkowej-nie-obedzie-sie-bez-kosztow,12469.html [dostęp październik 2016].
 • 24. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. L 174/74 01.07.2011.
 • 25. Kupiszewska M. Informatyka usprawnia zarządzanie szpitalem. Puls Medycyny. 2015; 19 (312): 40.
 • 26. http://www.sintecorobotics.com/en/CA/unit-dose-management-system-
 • -27 [dostęp grudzień 2016].
 • 27. http://aesynt.com/robot-rx dostęp [grudzień 2016].
 • 28. http://www.mach4.de/80-1-Unidose-RPM-45.html [dostęp grudzień 2016].
 • 29. http://www.tosho.cc/en/products/xana_4001u2.html [dostęp grudzień 2016].
 • 30. http://rowa.de/en/pharmacist/add-ons/rowa-dose [dostęp grudzień 2016].
 • 31. Zygmunt M., Nejman M. Nowoczesny Obieg Leków w Szpitalu. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Unit Dose. http://www.terme-dia.pl/f/f/64fdbc1107fb138c64aa67e329532940.pdf [dostęp grudzień 2016].
 • 32. https://bustersystem.gpi.it/index.php/en/gallery [dostęp grudzień 2016].
 • 33. Sutra C., Vitale G., Pagès A., Toft J., Cestac P., Jouglen J. Délivrance nominative centralisée automatisée : recueil et analyse sur 13 mois des non-conformités déclarées par les services de gériatrie au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 2016; 51(2): 164–171.
 • 34. Bohand X., Simon L., Perrier E., Mullot H., Lefeuvre L., Plotton C. Frequency, types, and potential clinical significance of medication-dispensing errors. Clinics 2009; 64(1): 11–16.
 • 35. Franklin BD., O'Grady K., Donyai P., Jacklin A., Barber N. The impact of a closed-loop electronic prescribing and administration system on prescribing errors, administration errors and staff time: a before-and-after study. Qual Saf Health Care. 2007; 16(4): 279–284.
 • 36. Barker KN., Pearson RE., Hepler CD., Smith WE., Pappas KN. Effect of an automated bedside dispensing machine on medication errors. Am. J. Hosp. Pharm. 1984; 41(7): 1352–1358.
 • 37. http://wss5.pl/pl/modernizacja-szpitala/apteka [dostęp listopad 2016].
 • 38. Radio Merkury, LJ. Poznański szpital testuje unit dose. http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/poznanski-szpital-testuje-unit-dose,10026.html [dostęp listopad 2016].
 • 39. Januchowska M. Unit dose w Grudziądzu. https://www.pfm.pl/artyku-ly/unit-dose-w-grudziadzu/1446 [dostęp listopad 2016].
 • 40. Wojciechowska A. Wrocław: W szpitalu leki dobiera komputer, a tabletki pacjentowi podaje maszyna. http://www.gazetawroclawska.pl/arty-kul/1068970,wroclaw-wszpitalu-leki-dobiera-omputer-a-tabletki-pacjentowi-podaje-maszyna,id,t.html [dostęp listopad 2016].
 • 41. Fedorowicz O., Kempczyńska M. Funkcjonalne rozwiązania w organizacji nowoczesnej apteki szpitalnej. Farm Pol. 2009; 65(11): 821–825.
 • 42. http://www.usk.wroc.pl/dokumenty/biuletyny/1_net.pdf [dostęp grudzień 2016].
 • 43. Misterek P. Fasowaczka XXI wieku. Przemysł farmaceutyczny 2015; 1: 22–23.
 • 44. http://bieganski.org/pl/news/270,70 [dostęp grudzień 2016].
 • 45. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2014-r-,1,5.html [dostęp styczeń 2017].
 • 46. http://wss5.pl/pl/apteka?highlight=WyJhcHRla2EiXQ== [dostęp grudzień 2016].
 • 47. www.usk.wroc.pl/ftp/zpfiles/1018/.../PN-73__ok_druki_i_biuro_SIWZ.doc [dostęp styczeń 2017].
 • 48. Berlin A. Hospital pharmacy in Sweden. Hospital Pharmacy Europe. 2002; 6. http://www.hospitalpharmacyeurope.com/featured-articles/hospital-pharmacy-sweden [dostęp styczeń 2017].
 • 49. Suchocka Ł. Sprawne gospodarowanie lekiem w szpitalu. Farmacja szpitalna w Polsce i na Świecie 2007; 1(2): 42–51.
 • 50. Zygadło E. Zadania i organizacja pracy farmaceuty oraz apteki szpitalnej we Francji, Hiszpanii i Belgii. Szpital i jego apteka. Wyzwania 2009. Styczeń 2009, s. 3–6.
 • 51. Żuk A., Bialik W. Zalety i wady systemu dystrybucji leków unit dose w Polsce. Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Farmacja 21 Farmaceuci w Ochronie Zdrowia, 23–24 września 2016 r., Wrocław 2016, s. 47.
 • 52. http://www.logzact.pl/viewLogzact/files/Produkty/Broszura_ProcesyPillpick_A3.pdf [dostęp styczeń 2017].
 • 53. http://www.rynekzdrowia.pl/Listy/budowa-szpitala,3414.html [dostęp styczeń 2017].
 • 54. https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/ksztalcenie-specjalizacyjne-farmaceutow/programy-specjalizacji-farmaceutow/ [dostęp paździer-nik 2016].
 • 55. https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search?page=9&ascending=Fal-se&sortBy=SpecializationType [dostęp styczeń 2017].
 • 56. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf [dostęp listopad 2016].
 • 57. http://www.ashp.org/DocLibrary/BestPractices/PrepGdlHazDrugs.aspx dostęp [listopad 2016].
 • 58. Zygadło E. Wytyczne dotyczące postępowania z lekami niebezpiecznym w aptece szpitalnej. Farmakoekonomika szpitalna 2015; 33: 16–17.
 • 59. Zygadło E. Leki niebezpieczne – ryzyko reprodukcyjne oraz ryzyko związane z ich przepakowaniem w aptece szpitalnej. Farmakoekonomika szpitalna 2016; 34: 16–17.
 • 60. Yamazaki N., Taya K., Shimokawa K., Ishii F. The most appropriate storage method in unit-dose package and correlation between color change and decomposition rate of aspirin tablets. Int. J. Pharm. 2010; 396(1–2): 105––110.
 • 61. Gupta A., Ciavarella A.B., Rothman B., Faustino P.J., Khan M.A. Stability of gabapentin 300-mg capsules repackaged in unit dose containers. Am. J. Health Syst. Pharm. 2009; 66(15): 1376–1380.
 • 62. Shah R.B., Prasanna H.R., Rothman B., Khan M.A. Stability of ranitidine syrup re-packaged in unit-dose containers. Am. J. Health Syst. Pharm. 2008; 65(4): 325–329.
 • 63. https://www.gmp-navigator.com/guidemgr/files/CPG%20Expiration%20 Dating%20of%20Unit%20Dose%20Repackaged%20Drugs.pdf [dostęp styczeń 2017].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e316fa5d-7d86-462d-82bf-2c0d01f1f5f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.