PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 3 | 191–196
Article title

Trudności językowe i komunikacyjne w zaburzeniach psychotycznych i zaburzeniach nastroju – przegląd badań

Content
Title variants
EN
Language and communication difficulties in psychotic disorders and mood disorders – review of studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury na temat trudności językowych i komunikacyjnych w przebiegu zaburzeń psychotycznych i zaburzeń nastroju. Opisano zaburzenia dotyczące pozalingwistycznych aspektów wypowiedzi, tzn. rozumienia dyskursu, humoru, ironii, metafor, a także prozodycznych aspektów wypowiedzi. Występujące problemy językowe spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem prawej półkuli mózgu. W przebiegu zaburzeń psychotycznych najbardziej nasilone trudności dotyczą generowania i utrzymania dyskursu oraz prozodycznych aspektów wypowiedzi. Ponadto obserwowane są problemy z integracją informacji, dotyczące rozumienia żartu i sarkazmu. Pozajęzykowy charakter wypowiedzi nie jest spójny z wypowiadaną treścią, co powoduje zakłócenia komunikacji z otoczeniem. U chorych na schizofrenię dynamika zmian komunikacyjnych zależy od czasu trwania choroby, a także stosowanej farmakoterapii. Obserwowane są także różnice między chorymi na schizofrenię kobietami a mężczyznami w zdolności odczytywania emocji. W przebiegu zaburzeń nastroju deficyty językowe i komunikacyjne są bardziej dyskretne i obserwowane rzadziej. Najszerzej opisywanym problemem językowym są zakłócenia prozodii emocjonalnej, która znacząco wpływa na prawidłowy odbiór informacji przekazywanej werbalnie. Ponadto opisywane są trudności z rozumieniem metafor oraz uchwyceniem żartu i ironii, stwierdzono też zakłóconą zdolność w zakresie rozumienia dyskursu. W pracy porównano również dysfunkcje komunikacyjne w przebiegu zaburzeń psychotycznych i zaburzeń nastroju. Podobnie jak w zaburzeniach psychotycznych, w zaburzeniach nastroju trudności językowe występują w zakresie rozumienia dyskursu, a także umiejętności uchwycenia żartu, ironii oraz sarkazmu.
EN
The article is a review of literature on language and communication difficulties in the course of psychotic disorders and mood disorders. Disorders related to non-linguistic aspects of statements, i.e. understanding of discourse, humour, irony, metaphors, as well as prosodic aspects of statements are described. Language problems are caused by improper functioning of the right cerebral hemisphere. In the course of psychotic disorders the most severe difficulties refer to generation and maintenance of the discourse and prosodic aspects of statements. Furthermore, problems with integration of information, related to understanding of jokes and sarcasm, are observed. Non-linguistic nature of statements is not consistent with the uttered contents, which causes communication disorders with the environment. In patients with schizophrenia the dynamics of communication changes depends on the duration of the disease as well as applied pharmacotherapy. Besides, differences are observed between schizophrenic women and men in their capabilities to read emotions. In the course of mood disorders the language and communication deficits are more discreet and seldom observed. The most extensively described language problems are disturbances in emotional prosody which significantly affects the correct perception of verbally communicated information. In addition, difficulties with understanding of metaphors and grasping of jokes and irony are described, besides a disturbed capability within understanding of discourse was found. The study compared also communication dysfunctions in the course of psychotic disorders and mood disorders. Similarly as in psychotic disorders, in mood disorders the language difficulties occur within understanding of discourse as well as the capabilities to grasp the jokes, irony and sarcasm.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
191–196
Physical description
Contributors
 • Psycholog stażysta w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Herzyk A.: Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • 2. Long D.L., Baynes K.: Discourse representation in the two cerebral hemispheres. J. Cogn. Neurosci. 2002; 14: 228–242.
 • 3. Kuperberg G.R., McGuire P.K., Bullmore E.T. i wsp.: Common and distinct neural substrates for pragmatic, semantic, and syntactic processing of spoken sentences: an fMRI study. J. Cogn. Neurosci. 2000; 12: 321–341.
 • 4. Taylor K.I., Regard M.: Language in the right cerebral hemisphere: contributions from reading studies. News Physiol. Sci. 2003; 18: 257–261.
 • 5. Mitchell R.L., Elliott R., Barry M. i wsp.: The neural response to emotional prosody, as revealed by functional magnetic resonance imaging. Neuropsychologia 2003; 41: 1410–1421.
 • 6. Ross E.D., Thompson R.D., Yenkosky J.: Lateralization of affective prosody in brain and the callosal integration of hemispheric language functions. Brain Lang 1997; 56: 27–54.
 • 7. Pell M.D.: The temporal organization of affective and nonaffective speech in patients with right-hemisphere infarcts. Cortex 1999; 35: 455–477.
 • 8. Feighner J.P., Robins E., Guze S.B. i wsp.: Diagnostic criteria for use in psychiatric research. Arch. Gen. Psychiatry 1972; 26: 57–63.
 • 9. Andreasen N.C.: Thought, language, and communication disorders. I. Clinical assessment, definition of terms, and evaluation of their reliability. Arch. Gen. Psychiatry 1979; 36: 1315–1321.
 • 10. Andreasen N.C.: Thought, language, and communication disorders. II. Diagnostic significance. Arch. Gen. Psychiatry 1979; 36: 1325–1330.
 • 11. Czernikiewicz A.: Zaburzenia językowe jako syndrom schizofrenii. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3: 141–146.
 • 12. Arora A., Avasthi A., Kulhara P.: Subsyndromes of chronic schizophrenia: a phenomenological study. Acta Psychiatr. Scand. 1997; 96: 225–229.
 • 13. Toomey R., Kremen W.S., Simpson J.C. i wsp.: Revisiting the factor structure for positive and negative symptoms: evidence from a large heterogeneous group of psychiatric patients. Am. J. Psychiatry 1997; 154: 371–377.
 • 14. Chaika E.: A linguist looks at schizophrenic language. Brain Lang. 1974; 1: 257–276.
 • 15. Mitchell R.L., Crow T.J.: Right hemisphere language functions and schizophrenia: the forgotten hemisphere? Brain 2005; 128: 963–978.
 • 16. Barch D.M., Berenbaum H.: The effect of language production manipulations on negative thought disorder and discourse coherence disturbances in schizophrenia. Psychiatry Res. 1997; 71: 115–127.
 • 17. Noël-Jorand M.C., Reinert M., Giudicelli S., Dassa D.: A new approach to discourse analysis in psychiatry, applied to a schizophrenic patient’s speech. Schizophr. Res. 1997; 25: 183–198.
 • 18. Tényi T., Herold R., Szili I.M., Trixler M.: Schizophrenics show a failure in the decoding of violations of conversational implicatures. Psychopathology 2002; 35: 25–27.
 • 19. Docherty N.M., Hall M.J., Gordinier S.W., Cutting L.P.: Conceptual sequencing and disordered speech in schizophrenia. Schizophr. Bull. 2000; 26: 723–735.
 • 20. McPherson L., Harvey P.D.: Discourse connectedness in manic and schizophrenic patients: associations with derailment and other clinical thought disorders. Cogn. Neuropsychiatry 1996; 1: 41–54.
 • 21. Robbins M.: The language of schizophrenia and the world of delusion. Int. J. Psychoanal. 2002; 83: 383–405.
 • 22. Melinder M.R., Barch D.M.: The influence of a working memory load manipulation on language production in schizophrenia. Schizophr. Bull. 2003; 29: 473–485.
 • 23. Drury V.M., Robinson E.J., Birchwood M.: ‘Theory of mind’ skills during an acute episode of psychosis and following recovery. Psychol. Med. 1998; 28: 1101–1112.
 • 24. Langdon R., Coltheart M.: Recognition of metaphor and irony in young adults: the impact of schizotypal personality traits. Psychiatry Res. 2004; 125: 9–20.
 • 25. Corcoran R.: Autonoetic awareness, executive social skills, and the appreciation of intention: figurative reasoning in amnesia, confabulation, and schizophrenia. Cogn. Neuropsychiatry 1999; 4: 55–80.
 • 26. Corcoran R., Cahill C., Frith C.D.: The appreciation of visual jokes in people with schizophrenia: a study of ‘mentalizing’ ability. Schizophr. Res. 1997; 24: 319–327.
 • 27. Hoff A.L., Riordan H., O’Donnell D.W. i wsp.: Neuropsychological functioning of first-episode schizophreniform patients. Am. J. Psychiatry 1992; 149: 898–903.
 • 28. Hoff A.L., Wieneke M., Faustman W.O. i wsp.: Sex differences in neuropsychological functioning of first-episode and chronically ill schizophrenic patients. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 1437–1439.
 • 29. Walder D.J., Seidman L.J., Cullen N. i wsp.: Sex differences in language dysfunction in schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2006; 163: 470–477.
 • 30. Rhodes J.E., Jakes S.: The contribution of metaphor and metonymy to delusions. Psychol. Psychother. 2004; 77: 1–17.
 • 31. Łojek E.: Bateria testów do badania funkcji językowych i komunikacyjnych prawej półkuli mózgu. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 • 32. Leitman D.I., Ziwich R., Pasternak R., Javitt D.C.: Theory of Mind (ToM) and counterfactuality deficits in schizophrenia: misperception or misinterpretation? Psychol. Med. 2006; 36: 1075–1083.
 • 33. Ross E.D., Orbelo D.M., Cartwright J. i wsp.: Affective-prosodic deficits in schizophrenia: comparison to patients with brain damage and relation to schizophrenic symptoms [corrected]. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2001; 70: 597–604.
 • 34. Edwards J., Pattison P.E., Jackson H.J., Wales R.J.: Facial affect and affective prosody recognition in first-episode schizophrenia. Schizophr. Res. 2001; 48: 235–253.
 • 35. Leentjens A.F., Wielaert S.M., van Harskamp F., Wilmink F.W.: Disturbances of affective prosody in patients with schizophrenia; a cross sectional study. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1998; 64: 375–378.
 • 36. Murphy D., Cutting J.: Prosodic comprehension and expression in schizophrenia. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1990; 53: 727–730.
 • 37. Sommer I., Ramsey N., Kahn R. i wsp.: Handedness, language lateralisation and anatomical asymmetry in schizophrenia: meta-analysis. Br. J. Psychiatry 2001; 178: 344–351.
 • 38. Shenton M.E., Dickey C.C., Frumin M., McCarley R.W.: A review of MRI findings in schizophrenia. Schizophr. Res. 2001; 49: 1–52. 39. Hulshoff Pol H.E., Schnack H.G., Mandl R.C. i wsp.: Focal white matter density changes in schizophrenia: reduced interhemispheric connectivity. Neuroimage 2004; 21: 27–35.
 • 40. Mikhailova E.S., Vladimirova T.V., Iznak A.F. i wsp.: Abnormal recognition of facial expression of emotions in depressed patients with major depression disorder and schizotypal personality disorder. Biol. Psychiatry 1996; 40: 697–705.
 • 41. Leitman D.I., Hoptman M.J., Foxe J.J. i wsp.: The neural substrates of impaired prosodic detection in schizophrenia and its sensorial antecedents. Am. J. Psychiatry 2007; 164: 474–482.
 • 42. Gourzis P., Katrivanou A., Beratis S.: Symptomatology of the initial prodromal phase in schizophrenia. Schizophr. Bull. 2002; 28: 415–429.
 • 43. Bowie C.R., Tsapelas I., Friedman J. i wsp.: The longitudinal course of thought disorder in geriatric patients with chronic schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 793–795.
 • 44. Waszkiewicz J., Wciórka J., Anczewska M. i wsp.: Zaburzenia językowe a wybrane funkcje poznawcze u osób chorujących na zaburzenia schizofreniczne. Psychiatr. Pol. 2012; 46: 553–570.
 • 45. Czernikiewicz A., Łoza B.: Zaburzenia spójności wypowiedzi u osób przewlekle chorych na schizofrenię. Pamiętnik III Lubelskich Spotkań Naukowych, Lublin 1993.
 • 46. Harrow M., Green K.E., Sands J.R. i wsp.: Thought disorder in schizophrenia and mania: impaired context. Schizophr. Bull. 2000; 26: 879–891.
 • 47. Bertrand M.C., Sutton H., Achim A.M. i wsp.: Social cognitive impairments in first episode psychosis. Schizophr. Res. 2007; 95: 124–133.
 • 48. Hooker C., Park S.: Emotion processing and its relationship to social functioning in schizophrenia patients. Psychiatry Res. 2002; 112: 41–50.
 • 49. Adolphs R., Tranel D., Hamann S. i wsp.: Recognition of facial emotion in nine individuals with bilateral amygdala damage. Neuropsychologia 1999; 37: 1111–1117.
 • 50. Bozikas V.P., Kosmidis M.H., Anezoulaki D. i wsp.: Impaired perception of affective prosody in schizophrenia. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2006; 18: 81–85.
 • 51. Anand A., Wales R.J., Jackson H.J., Copolov D.L.: Linguistic impairment in early psychosis. J. Nerv. Ment. Dis. 1994; 182: 488–493.
 • 52. Dikeos D.G., Wickham H., McDonald C. i wsp.: Distribution of symptom dimensions across Kraepelinian divisions. Br. J. Psychiatry 2006; 189: 346–353.
 • 53. Emerson C.S., Harrison D.W., Everhart D.E.: Investigation of receptive affective prosodic ability in school-aged boys with and without depression. Neuropsychiatry Neuropsychol. Behav. Neurol. 1999; 12: 102–109.
 • 54. Kan Y., Mimura M., Kamijima K., Kawamura M.: Recognition of emotion from moving facial and prosodic stimuli in depressed patients. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2004; 75: 1667–1671.
 • 55. Fusar-Poli P., Allen P., McGuire P. i wsp.: Neuroimaging and electrophysiological studies of the effects of acute tryptophan depletion: a systematic review of the literature. Psychopharmacology (Berl.) 2006; 188: 131–143.
 • 56. Landrø N.I., Stiles T.C., Sletvold H.: Neuropsychological function in nonpsychotic unipolar major depression. Neuropsychiatry Neuropsychol. Behav. Neurol. 2001; 14: 233–240.
 • 57. Rund B.R., Sundet K., Asbjørnsen A. i wsp.: Neuropsychological test profiles in schizophrenia and non-psychotic depression. Acta Psychiatr. Scand. 2006; 113: 350–359.
 • 58. Hill S.K., Keshavan M.S., Thase M.E., Sweeney J.A.: Neuropsychological dysfunction in antipsychotic-naive first-episode unipolar psychotic depression. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 996–1003.
 • 59. Mojtabai R., Bromet E.J., Harvey P.D. i wsp.: Neuropsychological differences between first-admission schizophrenia and psychotic affective disorders. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 1453–1460.
 • 60. Rossi A., Arduini L., Daneluzzo E. i wsp.: Cognitive function in euthymic bipolar patients, stabilized schizophrenic patients, and healthy controls. J. Psychiatr. Res. 2000; 34: 333–339.
 • 61. Reichenberg A., Weiser M., Rabinowitz J. i wsp.: A populationbased cohort study of premorbid intellectual, language, and behavioral functioning in patients with schizophrenia, schizoaffective disorder, and nonpsychotic bipolar disorder. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 2027–2035.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e23de1c2-5e32-4062-922c-893c0f8da344
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.