PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 42 | 2 | 123-143
Article title

Jakość życia i depresyjność u kobiet z rozpoznaniem raka trzonu macicy i raka jajnika – analiza porównawcza

Content
Title variants
EO
Quality of life and depression in women diagnosed with uterus cancer and ovarian cancer – comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Ocena jakości życia może odgrywać ważne źródło informacji dotyczące stanu zdrowia jak i umożliwiać zidentyfikowanie populacji o zwiększonym ryzyku zachorowalności, co pozwala na poprawę działań profilaktycznych. Stany depresyjne mogą być spowodowane przez choroby somatyczne, w tym przez proces nowotworowy. Osoby z objawami depresji chorują na nowotwory częściej niż pacjenci bez depresji i gorzej odpowiadają na leczenie, co może wydłużyć ich powrót do zdrowia. Cel pracy: Porównanie jakości życia i depresyjności u kobiet z ustalonym rozpoznaniem raka trzonu macicy i raka jajnika leczonych operacyjnie, a następnie poddanych leczeniu uzupełniającemu radioterapią lub chemio– terapią. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w latach 2013 – 2014 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W badaniu udział wzięło łącznie 149 kobiet – w tym 107 z rozpoznaniem raka trzonu macicy i 42 z rozpoznaniem raka jajnika, w przedziale wieku 50 – 75 lat. Do przeprowadzenia badań wykorzystano Kwestionariusz Jakości Życia EORTC QLQ–30, Skalę Samooceny Depresji Becka i ankietę socjo– demograficzno – medyczną. Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazują na pewne tendencje w obrębie występowania zależności statystycznej pomiędzy badanymi zmiennymi dotyczącymi jakości życia i depresyjności. Wykazano, że pacjentki przejawiające depresyjność różniły się od osób nie wykazujących takich objawów w ocenie jakości życia i w większości analizowanych skal uzyskane wyniki były istotne statystycznie. Potwierdzono zależność statystyczną pomiędzy nasileniem depresyjności a oceną jakości życia u pacjentek z rozpoznaniem raka narządu rodnego. Nie stwierdzono istotnie statystycznej różnicy w ocenie jakości życia oraz stopnia nasilenia depresyjności pomiędzy kobietami z rakiem trzonu macicy a kobietami z rakiem jajnika. Wniosek: Zarówno wśród pacjentek z rakiem trzonu macicy, jak i z rakiem jajnika, wyższą jakość życia prezentowały kobiety, u których nie występowały objawy depresyjności.
EN
Introduction: Evaluation of life quality can be an important source of the information about health. It also identifies the population of increased risk morbidity, which allows to improve prevention activities. Depression can be caused by somatic illnesses including cancers. The persons with depression symptoms suffering from cancer more often than those without depression respond badly to the treatment which can extend their recovery. The aim of the study was the comparison of quality of life and depression in women with established cancer, endometrial cancer and ovarian cancer surgically treated and then treated with adjuvant radiotherapy or chemotherapy. Material and methods: The study was conducted in the years 2013 – 2014 in Świętokrzyskie Oncology Centre in Kielce. The study involved 107 women diagnosed with endometrial cancer and 42 female patients with ovarian cancer diagnosed between the ages of 50 – 75 years. To conduct the study we used the Quality of Life Questionnaire EORTC QLQ–30, Beck Depression Self–Assessment Scale and a sociodemographic medical questionnaire. Results: The obtained results indicate some trends within the prevalence of statistical dependence between the studied variables relating to the quality of life and depression. It has been shown that patients manifesting depression differed from those not showing such symptoms in quality of life, and most of the results were statistically significant on the analyzed scales. The statistical relationship between the intensity of depression and the evaluation of the quality of life in patients with cancer of reproductive organs was confirmed. Conclusion: There was no significant statistical difference in the quality of life and the severity of depression in female patients with cancer of the reproductive organs. People who had no symptoms of depression presented higher quality of life.
Discipline
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
123-143
Physical description
Contributors
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • Angelini Pharma Polska w Warszawie,
 • Instytut Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • Instytut Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
author
 • Oddział Geriatrii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych SP ZOZ w Krakowie
 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Medsolver w Łodzi
References
 • Pużyński S. Depresje i zaburzenia afektywne. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa, 2005.
 • Katon W, Lin E, Kronke K. The assotiation of depression and anxiety with medical symptom burden in patients with chronić medical illness. Gen Hosp Psychiatr. 2007; 29: 147–155.
 • Josifescu DV, Nierenberg AA, Alpert JE. The impact of medical comorbidity on acute treatment in major depressive Am J Psychiatr., 2003; 160: 2122–2127.
 • Josifescu DV, Nierenberg AA, Alpert JE. Comorbid medical illness and relapse of major depressive disorder in the continuation phase of treatment. Psychosomat. 2004; 45: 419–425.
 • Dudek D, Siwek M. Współwystępowanie chorób somatycznych i depresji. Psychiatr Pol. 2007; 1: 17–24.
 • Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2007 roku. Min. Zdr. Warszawa, 2009.
 • Permuth–Wey J, Sellers T. Epidemiology of ovarion cancer. Method Mol Biol. 2009; 472: 413–437.
 • Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Min. Zdr. Warszawa, 2012.
 • Auersperg V, Wong AS, Choi KC i wsp. Ovarion surface epithelium biology endocrinology and pathology. Endocr Rev. 2001; 22: 255–288.
 • Smorąg L,Florkowski A,Zboralski K i wsp. Jakośc życia i depresyjność u pacjentek z rozpoznaniem rakatrzonu macicy.Pol.Merkur.Lek.2014; 220: 227–230.
 • Michelson H, Bolund Ch, Nilsson B i wsp. Health – related Quality of Life Measured by the EORTC QLQ–C30. Ac Oncol. 2000; 4: 477–484.
 • Hammen C. Depresja – modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańskie Wyd Psychol. Gdańsk, 2004.
 • Jarema M, Rabe–Jabłońska J. Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny. Wyd Lek. PZWL, Warszawa, 2011.
 • Myers D. Psychologia. Wyd Zysk i S–ka. Poznań, 2003.
 • Barrachough I. Rak i emocje. Wyd Med Sanmed. Warszawa, 1997.
 • Majkowicz M. Wybrane problemy psychoonkologii z uwzględnieniem zagadnień psychiatrycznych. Psychiatr w Prak Klin. 2008; 2: 57–66.
 • Emptage NP, Sturm R, Robinson RL. Depression and comorbid pain as predictors of disability, employment, insurance status and health care costa. Psychiatr Serv. 2005; 56: 468–474.
 • Cameron LD, Broot RJ, Schlatter M i wsp. Changes in emotion regulation and psychological suport program for women recently diagnosed with breast cancer. Psycho– Oncol. 2006; 3: 171–180.
 • Ho R, Chan L, Ho S. Emotional Control in Chinese Female Cancer Survivirs. Psycho–Oncol. 2004; 13: 808–817.
 • Iwamitsu Y, Shimode K, Abe H i wsp. Differences in Emotional Distress Between breast tumor patients with emotional expression. Psychiatr and Clin Neuroscien. 2003; 57: 289–294.
 • Iwamitsu Y, Shimode K, Abe H i wsp. Anxiety, Emotional Suppression and Psychological Distress Before and After Cancer Diagnostics. Psychosom. 2005; 1: 19–24.
 • Greimel E, Kuljanic–Vlasic K, Waldenstrom AC i wsp. The European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life questionaire cervical cancer module EORTC QLQ–CX24. Canc. 2006; 107: 1812–1822.
 • Klee M, Machin D. Health – related quality of life of patients with endometrial cancer who are disease – free following external irradiation. Ac Oncol. 2001; 40: 816–824.
 • Levine EG, Silver BA. A pilot study: evaluation of a psychosocial program for women with gynecological cancers. J Psychosoc Oncol. 2007; 25: 75–98.
 • Herwig R, Bruns F, Strasser H i wsp. Late urologic effects after adjuvant irradioation in stage endometrial carcinoma. Urol. 2004; 63: 354–358.
 • Tabano M, Condosta D, Coons M: Symptpoms affecting quality of life in women with gynecologic cancer. Semin Oncol Nurs. 2002; 18: 223–230.
 • Wenzel L, Vergote J, Cella D. Quality of life in patients receiving treatment for gynecologic malignacies special considerations for patients care. Int J Gynecol Obst. 2003; 83 Suppl. 1: 211–229.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e16a7521-d5d4-4a82-8a1b-f649aeadbffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.