PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 59-68
Article title

Obciążenia opiekunów osób zakwalifikowanych do opieki długoterminowej domowej

Content
Title variants
EN
Burdens of caregivers of patients classified for long-term home care
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Background: The illness of one family member has an
impact on the functioning of the whole family. Usually, it
results in lowering the quality of life, the necessity to introduce
changes in hitherto existing rhythm of life and roles
carried out by the family members, a decrease in the economic
status etc. Aim: The aim of the research was to study
the quality of life and costs covered by the caregivers of
patient(s) in long-term home care. Material and methods:
The survey was using the self-report method. Purposely
designed questionnaire, which consists of 29 questions distributed
to caregivers of the patients. Results and conclusions:
Among the difficulties caregivers face, some of the
most crucial are: acceptance of taking the responsibility of
becoming a caregiver, the economic burden, perceived lack
of time, limitation on professional and social activities,
problems with preforming nursing procedures, deterioration
of the health status of the caregivers themselves, lack of the
adequate (psychological/social) support.
PL
Wstęp: Choroba jednego z członków rodziny wpływa na
jej funkcjonowanie. Najczęściej wiąże się to z obniżeniem
jakości życia, koniecznością wprowadzenia zmian w dotychczasowym
rytmie, zmiany pełnionych ról, pogorszeniem
sytuacji finansowej i innych. Celem badań było poznanie
jakości życia i rodzaju kosztów jakie ponoszą opiekunowie
osób zakwalifikowanych do opieki długoterminowej domowej.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą
sondażu diagnostycznego za pomocą autorskiego kwestionariusza
ankiety zawierającego 29 pytań. Ankieta została
rozprowadzona wśród opiekunów osób chorych przewlekle.
Wyniki i wnioski: Główne problemy opiekunów to: sprostanie
sytuacji przyjęcia opieki nad osobą przewlekle chorą,
obciążenie finansowe i czasowe, ograniczenie aktywności
społeczno-zawodowej, trudności w wykonywaniu czynności
pielęgnacyjnych, pogorszenie stanu zdrowia opiekunów,
deficyt w zakresie wsparcia.
Publisher

Year
Volume
16
Issue
2
Pages
59-68
Physical description
Contributors
 • Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, mkosin@autograf.pl
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
References
 • 1. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL, Warszawa 2010: 17.
 • 2. Kosińska M., Kułagowska E.: Opieka długoterminowa – założenia teoretyczne, praktyka, problemy. Nasze Sprawy, grudzień 2010; 12: 15.
 • 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).
 • 4. Almenker S., Depla MF., Smalbrugge M., Eefsting JA., Hertogh CM.: Institutionalized storke patients: Status of functioning of an under researched population, Journal of the American Medical Directors Association 2012;13(7): 634–639.
 • 5. Prescott RJ., Kunkler IH., Williams LJ., King CC., Jack W., Pol M., Goh TT., Lindley R., Cairns J.: A randomized controlled trial of postoperative radiotherapy following breast-conserving surgery in a minimum risk older population. The PRIME trial. Health Technology Assessment 2007;11(31): 1–149.
 • 6. Zarządzenie Nr 25/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12
 • 7. Mojsa W. Marcinowicz L., Chlabicz S.: Opieka nad pacjentem w domu w polskim systemie opieki zdrowotnej, Lekarz Rodzinny, 2009; 10: 888.
 • 8. http://www.protafamiliar.net.pl 2011-06-24
 • 9. Mess E., Babiuch A., Lisowska A.: Opieka długoterminowa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2008; 5: 15–16.
 • 10. Franek G., Nowak-Kapusta Z., Grzywna T.: Środowisko domowe miejscem pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad przewlekle chorym. Problemy Pielęgniarstwa 2004; 1-2: 58.
 • 11. Jaracz K., Grabowska-Fudała B.: Źródła obciążenia opiekunów nad chorymi po przebytym udarze mózgu – analiza jakościowa, Pielęgniarstwo Polskie 2007; 2-3 (24-25):116–119.
 • 12. Kózka M., Wojtan S., Woźniok E.: Funkcjonowanie psychospołeczne rodzin opiekunów chorych wentylowanych mechanicznie. Problemy Pielęgniarstwa 2011;2(19):185–193.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e0e2a553-b1f8-4798-b2b4-afdd0f211413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.