PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 1 | 29-35
Article title

Wpływ zaburzeń głosu na jakość interakcji komunikacyjnej w ocenie studentów kierunków filologicznych

Content
Title variants
EN
The influence of voice disorders on the quality of communicative interaction in the assessment of philological students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Codzienna komunikacja człowieka oraz interakcja werbalna osób pracujących głosem zależy od jakości głosu mówionego. Cel pracy. Celem prezentowanych badań było określenie jakości głosu mówionego studentów filologii w interakcji komunikacyjnej. Materiał i metody. W samoocenie studentów filologii (n=105), przygotowujących się do zawodu nauczyciela, użyto kwestionariusza VHI-30. Prezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań ilościowych dotyczą pierwszej części (itemy 1-10) kwestionariusza. Zostały one poddane pogłębionej interpretacji w toku zogniskowanych wywiadów grupowych. Wyniki. Studenci filologii nie dostrzegają większego wpływu zaburzeń głosu na codzienną komunikację interpersonalną. Wynika to z ogólnie dobrego poziomu interakcji komunikacyjnej większości młodych ludzi, ale po części również z braku świadomości dotyczącej funkcjonalnego stanu własnego głosu, niedostatków wiedzy o wpływie głosu mówionego na jakość komunikacji codziennej i szkolnych interakcji językowych, jak też niewielkiego lub żadnego doświadczenia w zakresie pracy głosem. Wnioski. Omówione wyniki badań pokazują, że istnieje potrzeba podnoszenia świadomości studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela w zakresie obciążenia głosu oraz metod profilaktyki chorób zawodowych narządu głosu. W treściach kształcenia uniwersyteckiego powinny zostać uwzględnione m.in. czynniki zewnętrzne warunkujące jakość głosu mówionego, omawiane na tle zagadnień dotyczących interakcji językowej czy socjologii mówienia.
EN
Introduction. The quality of the spoken voice affects the level of daily communication of people as well as the verbal interaction of people working in the so-called ‘voice and speech professions’, including teachers. Aim. The aim of the present research was to determine the quality of the spoken voice among students of philology in communicative interaction. Materials and methods. The VHI-30 questionnaire was used for self-assessment of students of philology (n = 105) preparing for the teaching profession. The results of quantitative research presented in this study are related to the first part (items 1-10) of the questionnaire, which have been subjected to in-depth interpretation in the course of focused group interviews. Results. Students of philology do not notice significant impact of voice disorders on everyday interpersonal communication. This is due to the generally good level of communicative interaction of the majority of young people, but also partly due to lack of awareness of the functional state of own voice, deficiencies in knowledge about the influence of spoken voice on the quality of everyday communication and school verbal interactions, as well as little or no voice work experience. Conclusions. The discussed results show that there is a need to raise awareness of students learning the profession in terms of vocal loading as well as methods of prophylaxis of occupational voice disorders.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
29-35
Physical description
Contributors
 • Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • 1. Grabias S. Język, poznanie, interakcja. (w) Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań. Woźniak T, Domagała A (red.). UMCS, Lublin, 2007: 355-77.
 • 2. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. UMCS, Lublin, 1994.
 • 3. Vilkman E. Occupational safety and health aspects of voice and speech professions. Folia Phoniatr Logop 2004; 56(4): 220-53.
 • 4. Obrębowski A, Pruszewicz A. Zasady profilaktyki zawodowych zaburzeń głosu. Nowiny Lek 1996; 65(1): 55-9.
 • 5. Pruszewicz A. Zawodowe zaburzenia głosu. (w) Foniatria Kliniczna. Pruszewicz A (red.). PZWL, Warszawa 1992: 37-9.
 • 6. Dymek-Balcerek K. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela. (w) Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce. Szlosek F (red.). WSI, Radom 1995.
 • 7. Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E. (red.). Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli. IMP, Łódź 2009.
 • 8. Bogusławska-Wilczyńska A. Schorzenia narządu głosu u osób pracujących głosem. (w) Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. Kataryńczuk-Mania L, Kowalkowska I (red.). Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006: 49-54.
 • 9. Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, Kopczyński J, Śliwińska-Kowalska M. Samoocena głosu za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI u pacjentów z porażeniem fałdów głosowych. Otorynolaryngologia 2008; 7(4): 196-201.
 • 10. Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, ŚliwińskaKowalska M. Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI). Med Pr 2007; 58(5): 393-402.
 • 11. Wysocka M. Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu. (w) Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Grabias S, Panasiuk J, Woźniak T (red.). UMCS, Lublin 2016: 603-23.
 • 12. Kaźmierczak M. Przydatność wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w samoocenie głosu studentów specjalizacji nauczycielskiej. (w) Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 1. Morawska I, LatochZielińska M, Jarosz B, Ausz M (red.). UMCS, Lublin 2014: 51-9.
 • 13. Pruszewicz A, Obrębowski A, Wiskirska-Woźnica B, Wojnowski W. W sprawie kompleksowej oceny głosu – własna modyfikacja testu samooceny niesprawności głosu (Voice Handicap Index). Otolaryngol Pol 2004; 58(3): 547-9.
 • 14. Dukaczewska-Nałęcz A. Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza. (w) Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. Domański H, Lutyńska K, Rostocki A (red.). IFiS PAN, Warszawa 1999: 149-60.
 • 15. Daniłowicz P, Lisek-Michalska J. Fokus – zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody. (w) Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Lisek-Michalska J, Daniłowicz P (red.). UŁ, Łódź 2007: 17-32.
 • 16. Kuczkowski J. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy głosu. (w) Logopedia artystyczna. Kamińska B, Milewski S (red.). Harmonia Universalis, Gdańsk 2016: 258-75.
 • 17. Kuzańska A, Niebudek-Bogusz E, Woźnicka E, Kopczyński J, Śliwińska-Kowalska M. Porównanie wyników wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI w grupie nauczycieli z zaburzeniami głosu oraz w grupie osób z dysfonią o podłożu pozazawodowym. Med Pr 2009; 60(4): 283-8.
 • 18. Smith E, Kirchner HL, Taylor M, Hoffman H, Lemke JH. Voice problems among teachers: differences by gender and teaching characteristics. J Voice 1998; 12: 328-34.
 • 19. Tavares EL, Martins RH. Vocal evaluation in teachers with or without symptoms. J Voice 2007; 21(4): 407-14.
 • 20. Sikorski M. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli. Colloquium 2010; 2: 155-72.
 • 21. Strykowski W. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Empi, Poznań 2003.
 • 22. Sztejnberg A. Podstawy komunikacji społecznej w edukacji. Astrum, Wrocław 2001.
 • 23. Olbrycht K. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Adam Marszałek, Toruń 2007.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e08021a4-c3ff-4a7e-b461-93eed164fcd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.