PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 2 | 16-23
Article title

N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4) neonatal treatment, feeding behavior and 5-HT1B receptor reactivity in adult rats

Content
Title variants
PL
Wpływ podania N-(-2-chloroethylo)-N-ethylo-2-bromobenzylaminy (DSP-4) u noworodków szczurzych na zachowania związane z przyjmowaniem pokarmów i reaktywność receptora 5-HT1B u dorosłych szczurów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
BACKGROUND: We investigated the reactivity of 5-HT1B receptor in adult rats administered as neonates with noradrenergic neurotoxin N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2- bromobenzylamine (DSP-4; 50 mg/kg sc x2, P1 and P3). MATERIAL AND METHODS: At 8-10 weeks (after lesion), control and DSP-4 rats were divided into two subgroups injected either with saline or 5-hydroxytryptamine (serotonin; 5-HT) synthesis inhibitor (p-chlorophenylalanine; p-CPA; 100 mg/kg ip x 2 every 24h). On the following day food intake was examined after 5-HT1B receptor ligands administration; agonist CP 94,253, 4.0 mg/kg ip; and antagonist, SB 216641, 4.0 mg/kg ip respectively. Additionally, the level of monoamines, their metabolites and 5-hydroxytrptophane (5- HTP) as an indicator of 5-HT synthesis rate were analyzed by HPLC/ED methods. RESULTS AND CONCLUSIONS: CP 94,253 in a dose of 4.0 mg/kg ip signifi cantly decreased food intake in control and DSP-4 rats in comparison to respective control (saline). 5-HT1B antagonist (SB 216641) alone did not alter the examined parameter but injected 30 min before CP 94,253 markedly abolished its eff ect in both tested groups. Similar results were obtained in p-CPA pretreated animals. The level of amines and their metabolites was not diff erent between control and DSP-4 treated rats. Administration of p-CPA (2 x 100 mg/kg ip) reduced the concentration of 5-HT and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the hypothalamus of control rats by 94.9 % and 96.7 % respectively. In DSP-4 rats the percentage of 5-HT displacement was 92.5 % (5-HT) and 95.7 % (5-HIAA). As it was presented CP 94,253 and SB 216641 alike, administered in doses of 4.0 mg/kg ip, did not alter biogenic amines and their metabolites content in the hypothalamus of both examined groups (control and DSP-4). There were also no diff erences in the 5-HT synthesis rate in the hypothalamus between control and DSP-4 rats after 5-HT1B receptor ligands injection. We concluded that in contrast to our previous studies, DSP-4 being without eff ect on hypothalamus noradrenalin (NA) level and 5-HT synthesis rate did not also aff ect reactivity of terminal 5-HT1B autoreceptors in this brain area. On the basis of this experiments, it should be noted that in contrast to our previous studies which have shown that the consequence of DSP-4 administration is dramatic reduction in the NA contents in the frontal cortex, hippocampus, striatum, etc., with concomitant desensitization of 5-HT1A and 5-HT1B receptors (evaluated by behavioral and biochemical methods), in this experiment, there were no such eff ects. This proves that the noradrenergic fi bers in the hypothalamus are much more resistant to the neurotoxic action of DSP-4, furthermore, for the development of 5-HT1B receptors desensitization in the specifi c brain structure, decrease in NA contents in this part of the brain is required. In other words, a profound dysfunction of the noradrenergic system expresses as noradrenergic fi ber damage in the striatum, frontal cortex, hippocampus, etc. does not aff ect the status of 5-HT1B receptors in the hypothalamus.
PL
WSTĘP: W niniejszej pracy zbadano reaktywność ośrodkowego receptora serotoninergicznego 5-HT1B u dorosłych szczurów, które w okresie noworodkowym otrzymały neurotoksynę N-(-2-chloroethyl)- N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4; 50 mg/kg sc x 2, 1-go i 3-go dnia). MATERIAŁ I METODY: W 8-10-tym tygodniu życia zwierzęta kontrolne i z lezją podzielono na dwie podgrupy, jedna otrzymała sól fi zjologiczną, druga inhibitor syntezy serotoniny (5-hydroksytryptaminy; 5-HT) - p-chlorofenyloalaninę (p-CPA). Następnie po podaniu ligandów receptora 5-HT1B (agonisty; CP 94253 4.0 mg/kg ip i/lub antagonisty; SB 216641 4.0 mg/kg ip) oceniono ilość spożywanej karmy. Dodatkowo zbadano również zawartość amin biogennych po podaniu ligandów receptora 5-HT1B oraz oceniono szybkość syntezy serotoniny w podwzgórzu. WYNIKI I WNIOSKI: CP 94253 stosowany zarówno u szczurów kontrolnych jak i DSP-4 zmniejszał ilość spożywanej karmy w porównaniu do odpowiednich grup kontrolnych (po podaniu soli fi zjologicznej). Podobne efekty zaobserwowano u zwierząt, które wcześniej otrzymały p-CPA. Nie stwierdzono zmian zawartości amin biogennych po podaniu DSP-4. Również CP 94253 oraz SB 216641 nie wpływały na stężenie amin biogennych i ich metabolitów w badanej strukturze mózgu. Po podaniu p-CPA (2 x 100 mg/kg ip) obserwowano spadek zawartości 5-HT oraz 5-HIAA w podwzgórzu u kontroli odpowiednio o 94.9% i 96.7%, natomiast w grupie DSP-4 o 92.5 % (5-HT) i 95.7 % (5-HIAA). Szybkość syntezy 5-HT nie różniła się pomiędzy kontrolą a grupą DSP-4, również CP 94253 4.0 mg/kg ip i/lub SB 216641 4.0 mg/kg ip pozostawały bez wpływu na badany parametr. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzić należy, że w przeciwieństwie do naszych poprzednich badań, w których wykazaliśmy, że konsekwencją podania DSP-4 jest spadek zawartości NA w korze czołowej, hipokampie i prążkowiu, które wywołuje zjawisko desensytyzacji receptorów 5-HT1A i 5-HT1B (oceniane metodami behawioralnymi i biochemicznymi), w niniejszym doświadczeniu nie stwierdzono takich efektów. Powyższe przemawia za tym, iż zakończenia noradrenergiczne w podwzgórzu są znacznie bardziej oporne na neurotoksyczne działanie DSP-4 oraz, że dla rozwoju desensytyzacji receptorów 5-HT1B w określonej strukturze mózgu konieczny jest spadek zawartości NA w tej części mózgu. Innymi słowy głęboka dysfunkcja układu noradrenergicznego pod postacią zniszczenia zakończeń noradrenergicznych w korze czołowej, prążkowiu oraz hipokampie pozostaje bez wpływu na „status” receptorów 5-HT1B w podwzgórzu.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
16-23
Physical description
Contributors
 • Department of Pharmacology
 • Katedra i Zakład Farmakologii SUM, 41-808 Zabrze, ul. H. Jordana 38, tel./fax +48 032 272 26 83
 • Department of Prosthetic Dentistry, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
 • Department of Pharmacology
author
 • Department of Pharmacology
 • Department of Pharmacology
 • Department of Pharmacology
author
 • Department of Pharmacology
References
 • 1. Conductier G., Crosson C., Hen R., Bockaert J., Compan V. 3,4-N-methlenedioxymethamphetamine- induced hypophagia is maintained in 5-HT1B receptor knockout mice, but suppressed by the 5-HT2C receptor antagonist RS102221. Neuropsychopharmacology 2005; 30: 1056-1063.
 • 2. Korpi E.R., Päivärinta P., Sjöholm B., Koulu M. Hypothalamic monoamines and food intake in alcohol-preferring AA and alcohol-avoiding ANA rats. Alcohol 1991; 8: 137-141.
 • 3. Nelson D.L., Gehlert D.R. Central nervous system biogenic amine targets for control of appetite and energy expenditure. Endocrine 2006; 29: 49-60.
 • 4. Heal D.J., Cheetham S.C., Prow M.R., Martin K.F., Buckett W.R. A comparison of the eff ects on central 5-HT function of sibutramine hydrochloride and other weight-modifying agents. Br. J. Pharmacol. 1998; 125: 301-308.
 • 5. Scott G., Luscombe G.P., Mason R. The eff ects of BTS 54,505, a metabolite of sibutramine, on monoamine and excitatory amino acid-evoked responses in the rat dorsolateral geniculate nucleus in vivo. Br. J. Pharmacol. 1994; 111: 97-102.
 • 6. Haddjeri N., Blier P., de Montigny C. Noradrenergic modulation of central serotonergic neurotransmission: acute and long-term actions of mirtazapine. Int. Clin. Psychopharmacol. 1995; 4: 11-17.
 • 7. Millan M.J., Lejeune F., Gobert A., Brocco M., Auclair A., Bosc C., Rivet J.M., et al. S18616, a highly potent spiroimidazoline agonist at alpha(2)-adrenoceptors: II. Infl uence on monoaminergic transmission, motor function, and anxiety in comparison with dexmedetomidine and clonidine. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2000; 295:1206- 1222.
 • 8. Dąbrowska J., Nowak P., Brus R. Desensitization of 5-HT(1A) autoreceptors induced by neonatal DSP-4 treatment. Eur. Neuropsychopharmacol. 2007; 17: 129- 137.
 • 9. Ferdyn-Drosik M., Nowak P., Brus R., Kostrzewa R.M. Neonatal DSP-4 treatment impairs 5-HT1B receptor reactivity in adult rats. Behavioral and biochemical studies. Neurotox. Res. 2008; 13: 247-252.
 • 10. Kőrössy E., Jelito K., Beśka M., Nowak P., Brus R. The role of the central 5-HT1B receptor in the nigrostriatal neurotransmission in neonatally DSP-4 lesioned rats. Ann. Acad. Med. Siles. 2008; 62; 97-102.
 • 11. Magnusson O., Nilsson L.B., Westerlund S. Simultaneous determination of dopamine, DOPAC and homovanillic acid. Direct injection of supernatants from brain tissue homogenates in a liquid chromatography-- electrochemical detection system. J. Chromatogr. 1980; 221: 237-247.
 • 12. Nowak P., Bortel A., Dabrowska J., Oswiecimska J., Drosik M., Kwiecinski A., Opara J., Kostrzewa R.M., Brus R. Amphetamine and mCPP eff ects on dopamine and serotonin striatal in vivo microdialysates in an animal model of hyperactivity. Neurotox. Res. 2007; 11: 131-144.
 • 13. Carlsson A., Davis J.N., Kher W., Lindqvist M., Atack C.V. Simultaneous measurement of tyrosine and tryptophan hydroxylase activities in brain in vivo using an inhibitor of the aromatic amino acid decarboxylase. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. 1972; 275: 153- 168.
 • 14. Brus R., Nowak P., Labus Ł., Bortel A., Dąbrowska J., Kostrzewa R.M. Neonatal lesion of noradrenergic neurons in rat brain: interaction with the dopaminergic system. Pol. J. Pharmacol. 2004; 56: 232.
 • 15. Jaff er A., Daniels W.M., Russell V.A., Taljaard J.J. Eff ects of alpha 2- and betaadrenoceptor agonists on growth hormone secretion following lesion of the noradrenergic system of the rat. Neurochem. Res. 1992; 17: 1255-1260.
 • 16. Bortel A., Słomian L., Nitka D., Świerszcz M., Jaksz M., Adamus-Sitkiewicz B., Nowak P., Jośko J., Kostrzewa R.M. Brus R. Neonatal N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl- 2-bromobenzylamine (DSP-4) treatment modifi es the vulnerability to phenobarbital- and ethanol-evoked sedative-hypnotic eff ects in adult rats. Pharmacol. Rep. 2008; 60: 331-338.
 • 17. Fritschy J.M., Grzanna R. Restoration of ascending noradrenergic projections by residual locus coeruleus neurons: compensatory response to neurotoxin-induced cell death in the adult rat brain. J. Comp. Neurol. 1992; 321: 421-441.
 • 18. Makarenko I.G., Meguid M.M., Ugrumov M.V. Distribution of serotonin 5-hydroxytriptamine 1B (5-HT(1B)) receptors in the normal rat hypothalamus. Neurosci. Lett. 2002; 328: 155-159.
 • 19. Lee M.D., Aloyo V.J., Fluharty S.J., Simansky K.J. Infusion of the serotonin1B (5-HT1B) agonist CP-93,129 into the parabrachial nucleus potently and selectively reduces food intake in rats. Psychopharmacology (Berl) 1998; 136: 304-307.
 • 20. Lee M.D., Simansky K.J. CP-94,253: a selective serotonin1B (5-HT1B) agonist that promotes satiety. Psychopharmacology (Berl) 1997; 131: 264-270.
 • 21. Schuhler S., Clark A., Joseph W., Patel A., Lehnen K., Stratford E., Horan T.L., et al. Involvement of 5-HT receptors in the regulation of food intake in Siberian hamsters. J. Neuroendocrinol. 2005; 17: 276-285.
 • 22. Ranson R.N., Gaunt K., Santer R.M., Watson A.H. The eff ects of ageing and of DSP-4 administration on the micturition characteristics of male Wistar rats. Brain Res 2003; 988: 130-138.
 • 23. Archer T., Mohammed A.K., Ross S.B., Söderberg U. T-maze learning, spontaneous activity and food intake recovery following systemic administration of the noradrenaline neurotoxin, DSP4. Pharmacol Biochem Behav 1983; 19: 121-130.
 • 24. Fink K.B., Göthert M. 5-HT Receptor Regulation of Neurotransmitter Release. Pharmacol. Rev. 2007; 59: 360-417.
 • 25. Miranda F., Sandoval-Sánchez A., Cedillo L.N., Jiménez J.C., Millán-Mejía P., Velázquez-Martínez D.N. Modulatory role of 5-HT(1B) receptors in the discriminative signal of amphetamine in the conditioned taste aversion paradigm. Pharmacol. Rep. 2007; 59: 517-524.
 • 26. Samad N., Batool F., Haleem D.J. Neurochemical and behavioral eff ects of 8- OH-DPAT following exposure to restraint stress in rats. Pharmacol. Rep. 2007; 59: 173-180.
 • 27. Gibson E.L., Kennedy A.J., Curzon G. D-Fenfl uramine- and d-norfenfl uramineinduced hypophagia: diff erential mechanisms and involvement of postsynaptic 5-HT receptors. Eur. J. Pharmacol. 1993; 242: 83-90.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e031392d-5e7a-4f9b-a56a-f9363fb7f6d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.