PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 6 | 367–373
Article title

Poczucie optymizmu a kontrola emocji w wybranej grupie pielęgniarek i położnych, członkiń Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

Content
Title variants
EN
The sense of optimism and emotional control in selected group of members of beskid regional chamber of nurses and midwives in Bielsko-Biala
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Specyfika zawodów pielęgniarki i położnej powoduje, że wymaga się od nich odporności psychicznej. Istotne są również odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Optymizm pozytywnie wpływa na stan fizyczny i dobre samopoczucie, a także na odnoszenie sukcesów życiowych oraz odporność na stresujące wydarzenia życiowe, jest też cechą ściśle związaną z funkcjonowaniem emocjonalnym. MATERIAŁ I METODY Badanie przeprowadzono wśród 50 osób – pielęgniarek i położnych, uczestniczek szkolenia na temat: „Etyka w pracy pielęgniarskiej”. Optymizm badano polską adaptacją Testu Orientacji Życiowej LOT-R, opracowaną przez Poprawę i Juczyńskiego. Emocje zostały zbadane za pomocą polskiej adaptacji Skali Kontroli Emocji CECS – według Juczyńskiego. Użyto również autorskiej ankiety danych demograficznych, w której pytano o poziom wykształcenia, stan cywilny oraz liczbę posiadanych dzieci. Weryfikacji hipotez dokonano testem dla współczynnika korelacji rang Spearmana, testu sumy rang Manna-Whitneya oraz testu Kruskala-Wallisa. WYNIKI Wykazano wpływ optymizmu na kontrolę emocji. Pokazano, jak zmienne, którymi są wykształcenie oraz posiadanie rodziny, wpływają na poziom optymizmu i kontrolę emocji. WNIOSKI Optymizm pełni funkcję ochronną i skutecznie wpływa na umiejętność wyrażania emocji. Optymistyczne nastawienie do życia jest większe u pielęgniarek i położnych z wykształceniem wyższym, a wyrażanie emocji nie jest uwarunkowane jego poziomem. Stan cywilny jak również liczba posiadanych dzieci nie wpływają na poziom optymizmu ani na umiejętność wyrażania emocji.
EN
INTRODUCTION Nursing and midwifery require mental immunity, resistance to stress and the ability to cope with difficulties. Optimism has a positive influence on one's physical condition. It helps to be successful in life and resist stressful events. It is also closely connected with emotional functioning. MATERIALS AND METHODS The research was carried out on fifty nurses and midwives – “Ethics in nursing” training participants. Their optimism was measured by Poprawa and Juczyński’s adaptation of the Life Orientation Test – LOT-R. The emotions were measured by Juczyński’s adaptation of the Courtauld Emotional Control Scale – CECS. Additionally, the authors' demographic data questionnaire was used. It included questions about the education level, marital status and the number of children. The hypotheses were verified by Spearman's Rank Correlation Coefficient Test, the Mann-Whitney Rank Test and the Kruskal-Wallis Test. RESULTS The research proved the influence of optimism on emotional control. It showed how education and having a family affect the level of optimism and emotional control. CONCLUSIONS Optimism functions as protection and effectively influences the ability to express emotions. An optimistic attitude is higher among nurses and midwives with a college degree, which does not affect the expression of emo-tions. Marital status and the number of offspring do not influence the level of optimism or the ability to express emotions.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
6
Pages
367–373
Physical description
Contributors
 • Oś. Kabaty 39 34-300 Żywiec tel. 723 705 802
author
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Doktoranckie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Doktoranckie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Doktoranckie
 • Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
References
 • 1. Carver C.S., Scheier M.F. Optymism. W: Positive Psychological Assessment. A Handbook of Models and Measures.Ed. S.J. Lopez, C.S. Snyder. American Psychological Association, Washington 2003.
 • 2. Wallston K.A. Cautious optimism versus cockeyed optimism. Psychology of Health 1994; 9: 201–303.
 • 3. Schwarzer R. Optimism, vulnerability, and self – beliefs as health – related cognitions: A theoretical analysis. Psychology of Health 1993; 9: 193–204.
 • 4. Czerw A. Optymizm. Perspektywa psychologiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 • 5. Czapiński J. Osobowość szczęśliwego człowieka. W: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka. Red. J. Czapiński Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 6. Seligman M.E.P. Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Media Rodzina, Poznań 2005.
 • 7. Seligman M.E.P. Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Media Rodzina, Poznań 2003.
 • 8. Stach R. Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • 9. Averill J.R. Emotional creativity: Toward „spiritualizing the passions”. W: Handbook of positive psychology. Ed. C.R. Snyder, S.J. Lopez. Oxford University Press. New York 2002, p. 172–185.
 • 10. Averill J.R. A tole of two Snarks: Emotional intelligence and emotional creativity compared. Psychological Inquiry 2004; 3: 228–233.
 • 11. Averill J.R., More T.A. Szczęście. W: Psychologia emocji. Red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004: s. 831–848.
 • 12. Salovey P., Mayer J.D., Caruso D. The positive psychologyof emotional intelligence. W: C.R. Snyder, S.J. Lopez. Handbook of positive psychology. Oxford University Press, New York 2002, p. 159–171
 • 13. Solovey P., Mayer J.D., Caruso D. Pozytywna psychologia inteligencji emocjonalnej. W: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu i cnotach człowieka. Red. J. Czapiński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 380–398.
 • 14. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa 2008.
 • 15. Basińska M.A., Wolańska P., Junik R. Dyspozycyjny optymizm a akceptacja choroby w grupie osób z chorobą Gravesa-Basedowa. Endokrynol. Pol. 2008; 59: 23–28.
 • 16. Gładkowska J. Optymizm czy pesymizm młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w stylu wyjaśniania sytuacji sukcesu i porażki. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo 2005; 1: 153–178.
 • 17. Trzebińska E. Psychologia pozytywna. Psychologiczne Wydawnictwo Akademickie i profesjonalne. Warszawa 2008.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dfa22cdb-3e19-4949-9722-ac014e524ed4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.