PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 1 | 11-16
Article title

Bóle krzyża rozpatrywane w kategorii chorób związanych z wykonywaniem pracy

Content
Title variants
EN
Back pains under examination in category diseases from the job processing
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Back pains constitute a civilization-related disease and a true social calamity. Together with headaches, back pains represent the most common pain syndromes reported by patients to physicians of various specializations 60-90% of people experience a single episode of pain at least once in a lifetime. The scope of the study was to determine the frequency and types of back pains related to the performance of work in a hard coal mine. Material and methodology: The study included 417 employees and consisted in surveying, data collection, medical examinations and additional tests. The study was conducted in the work environment of a modern company, highly- mechanized, with good standing and job security. In view of this, it was assumed that the employees have equal standards of living and are not exposed to the impact of psychological and social factors on the incidence of back pains. The type and duration of the treatment was also considered in the study, as well as possible return of employees to the same work stand. Results: The frequency of the occurrence of back pains corresponds to the level of load on the spine, age and work experience in employees under 50, with 11-15 years of work experience, and then it falls. localized pain was found in 49.2% of the tested miners, stretch signs in 14%. In the younger miners group 83.6% work underground, and 76.3% perform works involving substantial load on the spine; in the older miners group it is only 5.4%. 3.4% of all tested miners changed their work-stand, and 0.6% took advantage of the disability benefits. Conclusions: The relation between the occurrence of back pains and age was confirmed. The relation between years of work experience in mining and increased prevalence of spinalgia was not documented. The determination of the ergonomics of the work-stand is required for further investigation of this relation.
PL
Bóle krzyża to choroba cywilizacyjna i prawdziwa plaga społeczna. Obok bólów głowy stanowią one najczęstszy zespół bólowy, z jakim pacjenci zgłaszają się do lekarzy różnych specjalności. Pojedynczy epizod zdarza się przynajmniej raz w życiu u 60-90% ludzi. Celem pracy było określenie częstości i rodzaju występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa powiązanych z wykonywaniem pracy w kopalni węgla kamiennego. Materiał i metodyka: Badanie przeprowadzono wśród 417 pracowników kopalni, obejmowało badania: ankietowe (zbieranie danych), kliniczne oraz dodatkowe. Przeprowadzono je w środowisku pracowników nowoczesnego zakładu o wysokim stopniu mechanizacji i stabilnej pozycji, gwarantującej stałą pracę. Pozwoliło to przyjąć założenie, że pracownicy mają wyrównane warunki socjalno-bytowe i nie podlegają wpływowi czynników psychiczno-społecznych na częstość występowania bólów krzyża. Wzięto pod uwagę rodzaj i czas leczenia, a także ewentualny powrót na dotychczasowe stanowisko pracy. Wyniki: Częstość występowania bólów krzyża koreluje ze stopniem jego obciążenia, wiekiem (do 50. roku życia) i stażem pracy (11-15 lat), a potem spada. Wykazano występowanie objawów miejscowych (49,2%) i rozciągowych (14%). Wśród młodszych górników 83,6% zatrudnionych jest pod ziemią, z czego 76,3% wykonuje pracę ze znacznym obciążeniem kręgosłupa, wśród starszych – 5,4%. Stanowisko pracy zmieniło 3,4% pracowników, a 0,6% korzystało ze świadczeń rentowych. Wnioski: Potwierdzono zależność pomiędzy występowaniem bólów kręgosłupa a wiekiem badanych. Nie udokumentowano zależności między stażem pracy w górnictwie a zwiększeniem zachorowalności na zespoły bólowe kręgosłupa. Ustalenie tej zależności wymaga określenia ergonomii stanowiska pracy.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
11-16
Physical description
Contributors
 • kliniczny Oddział Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego Nr 1, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 zabrze, tel. kom.: 0 513 142 763
 • katedra i klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w katowicach
References
 • 1. Dziak A.: Bolesny krzyż. Wyd. 1, Medicina Sportiva, kraków 2003: 203-209.
 • 2. Kiwerski J., Kowalski M., Krasuski M., Szymanik W.: Schorzenia i urazy kręgosłupa. Wyd. 2, PzWl, Warszawa 2001: 11-12.
 • 3. Frymoyer J.W., Pope M.H., Clements J.H. i wsp.: Risk factors in low-back pain. An epidemiological survey. J. Bone Joint Surg. Am. 1983; 65: 213-218.
 • 4. Svensson H.O., Vedin A., Wilhelmsson C., Andersson G.B.: low-back pain in relation to other diseases and cardiovascular risk factors. Spine 1983; 8: 277-285.
 • 5. Biering-Sørensen F.: Physical measurements as risk indicators for low-back trouble over a one-year period. Spine 1984; 9: 106-119.
 • 6. Rowland l.P. (red.): Neurologia Merritta. Red. wyd. pol. Kwieciński H., Kamińska A.M., Wyd. 1, Urban & Partner, Wrocław 2004: 423-429.
 • 7. van den Hoogen H.J., Koes B.W., van Eijk J.T. i wsp.: On the course of low back pain in general practice: a one year follow up study. Ann. Rheum. dis. 1998; 57: 13-19.
 • 8. Kozubski W., Liberski P.P.: Choroby układu nerwowego. Wyd. 1, PzWl, Warszawa 2004: 511-519.
 • 9. Żytkowski A.: etiopatogeneza bólowych zespołów kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Baln. Pol. 2001; 43: 81-87.
 • 10. Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M. Jankovic J.: Neurologia w praktyce klinicznej. Red. wyd. pol. Prusiń - ski A., Wyd. 1, Czelej, lublin 2006: 2709-2717.
 • 11. Limburska I., Gaździk T., Zejda J.: Bóle krzyża u górników kopalni węgla kamiennego – wyniki badania pilotowego. Med. Pr. 1996; 4: 339-346.
 • 12. Zejda J., Gaździk T., Czekaj I.: Bóle krzyża u górników kopalni węgla kamiennego – wstępne wyniki badań. Med. Pr. 1998; 4: 353-361.
 • 13. Legwant z., Śliwiński z.: diagnostyka różnicowa bólów krzyża. Med. Man. 1997; 1: 20-22.
 • 14. Andersson G.B.J.: epidemiologic aspects of a low-back pain in industry. Spine 1981; 6: 53-60.
 • 15. Zagórski J., Świądro J.: zespoły bólowe kręgosłupa u górników. Med. Pr. 1979; 3: 201-205.
 • 16. Webster B.S., Snook S.H.: The costs of 1989 workers’ compensation low back pain claims. Spine 1994; 19: 1111-1115.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-defc03b8-49e8-4f0e-891b-e9a10690bd34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.