PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 2 | 106-128
Article title

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek

Content
Title variants
EN
Supporting the patients care after aacute renal failure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Ostra niewydolność nerek jest powikłaniem często obserwowanym u chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii . Pojawia się u co najmniej 20% pacjentów przebywających w tym oddziale. W związku z tym opieka na pacjentem w stanie zagrożenia życia powinna być nastawiona m.in. na zatrzymanie oraz wczesną identyfikację objawów wskazujących na zaburzenie czynności nerek. Cel pracy. Celem pracy jest określenie zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek. Prezentacja przypadku. Pacjent w wieku 52 lat przyjęta do oddziału AiIT. Zdiagnozowano i niego ostrą niewydolność nerek, spowodowaną przebytą sepsą oraz operacją tętniaka aorty brzusznej. Dyskusja. U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek głównym problemem pielęgnacyjnym jest ryzyko odwodnienia. Kluczową rolę w pielęgnacji odgrywa prewencja zaburzeń gospodarki wodno – elektrolitowej, która umożliwia poprawę jakości życia pacjentów. Wnioski. Zastosowanie ICNP® w projektowaniu opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta w OAiIT z ostrą niewolnością nerek umożliwia monitorowanie liczby, charakteru oraz jakości udzielanych świadczeń pielęgnacyjnych.
EN
Introduction. The acute renal failure is a complication that is often reported in patients treated in the ICU. At least 20% of patients staying in this ward suffer from the acute renal failure. Therefore patient care in the event of immediate danger to life should be liable to an early recognition of the symptoms indicating renal impairment. Aim. The aim of the study is to define nurses’ role in supporting patients suffering from the acute renal failure. Case study. Patient (male), 52- year- old, admitted to the AIIT ward. He was diagnosed with acute renal failure, caused by sepsis and the operative treatment of the abdominal aortic aneurysm. Discussion. In patients with the acute renal failure the main concern regarding patient care is the risk of dehydration. Dehydration can cause fluid or electrolyte imbalance and it is essential to prevent such situation in order to be able to improve patient's quality of life. Conclusions. Applying ICNP ® in planning the nursing care for patients in OAiIT with severe renal impairment enables to monitor the number, character as well as the quality of nursing services provided.
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
 • 1Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
References
 • 1. Wołowicka L., Dyk D. Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studentów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.
 • 2. Matuszkiewicz – Rowińska J. Ostra niewydolność nerek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006:3-18,196-198.
 • 3. Daniluk J., Jurkowska G. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2005.
 • 4. Myśliwiec M. Złota seria interny polskiej. Choroby nerek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008.
 • 5. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010: 104-105,258.
 • 6. Skalik R., Borodulin-Nadzieja L., Woźniak W., Girek M., Kosendiak A., Janocha A. Znaczenie termoregulacji dla wydolności fizycznej człowieka – czy zaburzenia regulacji temperatury wewnętrznej i jej percepcji przez korę mózgową mogą mieć wpływ na przebieg przewlekłej niewydolności serca?. Kardio Pol 2009 67(supl.6): 449-454.
 • 7. Fibak J. Chirurgia podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
 • 8. Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014:297.
 • 9. Koźmińska E.: Ostre uszkodzenie nerek. Medycyna po Dyplomie. 2010; 19, 15: 28-38.
 • 10. Snarska K., Sejnota K., Bachórzewska – Gajewska H., Małyszko J.Ostre uszkodzenie nerek wśród pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową. Przegląd Lekarski. 2014; 71,8: 423-429.
 • 11. Kilańska D., Staszewska M., Urbanek N., Andrzejczak A., Purgał J. Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP® w Podstawowej Opiece Zdrowotnej — studium przypadku. Problemy Pielęgniarstwa. 2014; 22(4): 539–545.
 • 12. http://www.icn.ch/what-we-do/ICNP-Browser/.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-de61dc20-47bb-440a-9f92-0adfe7483a52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.