PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 96-106
Article title

Choroby współistniejące z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w populacji dorosłych mieszkańców województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Comorbidities in asthma and chronic obstructive pulmonary disease among adult inhabitants of Silesian Voivodeship, Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i astma to przewlekłe choroby układu oddechowego, których częstość występowania rośnie. Wraz z wiekiem może dojść do nakładania się obydwu chorób (asthma-COPD overlap syndrome – ACOS). Brak stosownych danych w Polsce uzasadnia badanie sytuacji epidemiologicznej w tym zakresie. Celem pracy była ocena częstości występowania chorób współtowarzyszących astmie i POChP oraz oszacowanie możliwości nakładania się obydwu chorób w woj. śląskim wraz z oceną kosztów leczenia szpitalnego w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). MATERIAŁ I METODY: W badaniu przeanalizowano wtórne dane epidemiologiczne dotyczące rejestrowanych przez NFZ świadczeń medycznych w woj. śląskim w latach 2006–2010. Oceniono czasowe zróżnicowanie standaryzowanych współczynników opisujących liczbę nowych zachorowań na POChP oraz astmę wśród osób dorosłych (wiek ≥ 19 lat) oraz przeanalizowano strukturę chorób współistniejących. WYNIKI: Liczba nowych zachorowań na astmę i POChP utrzymywała się na wysokim poziomie, odpowiednio od 392,3 (2008 r.) do 469,6 (2007 r.)/100 000 i od 470,7 (2010 r.) do 656,9 (2007 r.)/100 000 dorosłych mieszkańców. Spośród chorób współistniejących dominowały choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe i infekcyjne choroby układu oddechowego oraz choroby metaboliczne. Astma i POChP częściej współwystępowały u osób starszych, co zostało potwierdzone u 5% chorych. Średni jednostkowy koszt leczenia szpitalnego astmy i POChP wynosił odpowiednio 2533,63 PLN i 2013,15 PLN. WNIOSKI: Liczba pierwszorazowych hospitalizacji z powodu POChP jest 2-krotnie większa niż z powodu astmy. Hospitalizacja pacjentów wiąże się z koniecznością leczenia chorób współistniejących, najczęściej chorób sercowo-naczyniowych. Zespół ACOS dotyczył 5% chorych. Chociaż jednostkowy koszt leczenia pacjenta z astmą jest większy niż chorego z POChP, to mniejsza liczba hospitalizowanych przekłada się na 2-krotnie mniejszy roczny koszt leczenia choroby w stosunku do kosztu leczenia POChP.
EN
INTRODUCTION: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma are chronic respiratory diseases whose incidence is still increasing. With the aging of the population, an overlap both diseases is possible (asthma-COPD overlap syndrome – ACOS). The lack of relevant data in Poland justifies the study of recognition of that problem. The aim of the study was to assess the prevalence of comorbidities of asthma and COPD and recognize the frequency of ACOS in the Silesian Voivodeship, along with the total costs of hospitalization refunded by the National Health Fund (NHF). MATERIAL AND METHODS: A study was conducted on secondary epidemiological data obtained from NHF in the Silesian Voivodeship, in the period 2006–2010. We analysed the temporal variability of the standardized incidence rate of COPD and asthma in adults aged ≥ 19 years, and also we evaluated the structure of comorbidities. RESULTS: The incidence of asthma and COPD remains at a high level, 392.3 (2008)–469.6 (2007)/100 000 and 470.7 (2010)–656.9 (2007)/100 000 of the adult population respectively. Cardiovascular diseases, chronic and infectious respiratory diseases as well as metabolic diseases are major comorbidities. The coexistence of asthma and COPD is more frequent in older people and concerns 5% of patients. The average unit costs of hospital treatment for asthma and COPD were 588.22 EUR and 467.38 EUR respectively. CONCLUSIONS: The number of first-time COPD hospitalizations is twice higher than asthma. Hospitalization is associated with the necessity to treat comorbidities, most often cardiovascular diseases. The ACOS concerns 5% of patients. Although the unit cost of treating a patient with asthma is higher than in the case of COPD, the lower number of hospitalized persons leads to a two-fold lower annual cost of treating the disease in relation to COPD.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
96-106
Physical description
Contributors
 • Zakład Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA). Aktualizacja 2006. Med. Prakt., wyd. spec., 1/2007.
 • 2. POChP – choroba cywilizacyjna XXI wieku. Kontrowersje i pytania. Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2008.
 • 3. Fal A.M., Pawłowicz R. Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc – podobieństwa fenotypowe. Alerg. Astma Immun. 2012; 17(1): 11–15.
 • 4. Grzelewska-Rzymowska I., Górski P. Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011. Pediatr. Med. Rodz. 2013; 9(2): 135–143.
 • 5. European Lung White Book. Part C – Major respiratory diseases. Chronic obstructive pulmonary disease; Adult Asthma [online] http://www.erswhitebook.org/Chapters/ [Dostęp: 7.12.2017 r.].
 • 6. Płusa T. Problemy w leczeniu chorych na astmę z uwzględnieniem chorób współistniejących. Fam. Med. Primary Care Rev. 2010; 12(2): 546–550.
 • 7. Batura-Gabryel H., Kuźnar-Kamińska B. Nowe spojrzenie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) – problem chorób współistniejących. Przew. Lek. 2007; 3: 98–101.
 • 8. Aryal S., Diaz-Guzman E., Mannino D.M. Epidemiology of comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease: clusters, phenotypes and outcomes. Ital. J. Med. 2012; 6(4): 276–284.
 • 9. Sawicka A., Marcinowska-Suchowierska E. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) w wieku podeszłym. Post. Nauk Med. 2011; 24(5): 435–439.
 • 10. Boulet L.P., Boulay M.E. Asthma-related comorbidities. Expert Rev. Respir. Med. 2011; 5(3): 377–393, doi: 10.1586/ers.11.34.
 • 11. Batura-Gabryel H. Zmniejszmy ciężar przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (cz. II). Pneumonol. Alergol. Pol. 2009; 77: 180–185.
 • 12. Brodnicka I., Nowak-Gabryel M., Gabryel M., Grabicki M. Zależność występowania chorób współistniejących z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) od wieku chorych i od stopnia ciężkości choroby. Now. Lek. 2010; 79(5): 362–368.
 • 13. Cavaillès A., Brinchault-Rabin G., Dixmier A., Goupil F., Gut-Gobert C., Marchand-Adam S., Meurice J.C., Morel H., Person-Tacnet C., Leroyer C., Diot P. Comorbidities of COPD. Eur. Respir. Rev. 2013; 22(130): 454–475, doi: 10.1183/09059180.00008612.
 • 14. Chatila W.M., Thomashow B.M., Minai O.A., Criner G.J., Make B.J. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease. Proc. Am. Thorac. Soc. 2008; 5(4): 549–555, doi: 10.1513/pats.200709-148ET.
 • 15. Patel A.R., Hurst J.R. Extrapulmonary comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease: state of the art. Expert Rev. Respir. Med. 2011; 5(5): 647–662, doi: 10.1586/ers.11.62.
 • 16. Kroczyńska-Bednarek J., Górski P., Grzelewska-Rzymowska I. Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pediatr. Med. Rodz. 2011; 7(2): 136–143.
 • 17. Cazzola M., Segreti A., Calzetta L., Rogliani P. Comorbidities of asthma: current knowledge and future research needs. Curr. Opin. Pulm. Med. 2013; 19(1): 36–41, doi: 10.1097/MCP.0b013e32835b113a.
 • 18. Steppuhn H., Langen U., Scheidt-Nave C., Keil T. Major comorbid conditions in asthma and association with asthma-related hospitalizations and emergency department admissions in adults: results from the German National Health Telephone Interview Survey (GEDA) 2010. BMC Pulm. Med. 2013; 13: 46, doi: 10.1186/1471-2466-13-46.
 • 19. Zhang T., Carleton B.C., Prosser R.J., Smith A.M. The added burden of comorbidity in patients with asthma. J. Asthma 2009; 46(10): 1021–1026, doi: 10.3109/02770900903350473.
 • 20. Gershon A.S., Wang C., Guan J., To T. Burden of comorbidity in individuals with asthma. Thorax 2010; 65(7): 612–618, doi: 10.1136/thx.2009.131078.
 • 21. Ciebiada M., Barylski M., Górska-Ciebiada M. Astma oskrzelowa u osób w podeszłym wieku. Geriatria 2010; 4(1): 43–50.
 • 22. Postma D.S., Rabe K.F. The Asthma–COPD Overlap Syndrome N. Engl. J. Med. 2015; 373(13): 1241–1249, doi: 10.1056/NEJMra1411863.
 • 23. Global Initiative for Asthma. 2015 Asthma, COPD and Asthma-COPD Overlap Syndrome (ACOS) [online] http://ginasthma.org/asthma-copd-andasthma-copd-overlap-syndrome-acos/ [Dostęp: 7.12.2017 r.].
 • 24. Silva G.E., Sherrill D.L., Guerra S., Barbee R.A. Asthma as a risk factor for COPD in a longitudinal study. Chest 2004; 126(1): 59–65.
 • 25. Niewiadomska E., Kowalska M. Sytuacja epidemiologiczna astmy oskrzeloweju osób dorosłych w województwie śląskim na podstawie wtórnych danych epidemiologicznych. Med. Pr. 2017; 68(4): 479–489, doi: 10.13075/mp.5893.00521.
 • 26. Niewiadomska E., Kowalska M. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – epidemiology in Silesian voivodeship. Przegl. Epidemiol. 2017; 71(2): 237–250.
 • 27. Zejda J., Brożek G. Chronic obstructive pulmonary disease in Poland – a need for population-based epidemiological studies. Pneumonol. Alergol. Pol. 2016; 84: 203–204.
 • 28. Narodowy Fundusz Zdrowia. Analiza przekrojowa [online] https://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowa.aspx [Dostęp: 7.12.2017 r.].
 • 29. Miller J., Edwards L.D., Agustı A., Bakke P., Calverley P.M., Celli B., Coxson H.O., Crim C., Lomas D.A., Miller B.E., Rennard S. i wsp. Comorbidity, systemic inflammation and outcomes in the ECLIPSE cohort. Respir. Med. 2013; 107(9): 1376–1384, doi: 10.1016/j.rmed.2013.05.001.
 • 30. Mannino D.M., Thorn D., Swensen A., Holguin F. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. Eur. Respir. J. 2008; 32(4): 962–969, doi: 10.1183/09031936.00012408.
 • 31. Hawkins N.M., Petrie M.C., Jhund P.S., Chalmers G.W., Dunn F.G., Mc-Murray J.J. Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: diagnostic pitfalls and epidemiology. Eur. J. Heart Fail. 2009; 11(2): 130–139, doi: 10.1093/eurjhf/hfn013.
 • 32. Głuszek J. Zmiany kardiologiczne w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Przew. Lek. 2009; 6: 37–43.
 • 33. Gan W.Q., Man S.F., Senthilselvan A., Sin D.D. Association between chronic obstructive pulmonary disease and systemic inflammation: a systematic review and a meta-analysis. Thorax 2004; 59(7): 574–580, doi: 10.1136/thx.2003.019588.
 • 34. Anderson G.P. COPD, asthma and C-reactive protein. Eur. Respir. J. 2006; 27(5): 874–876, doi: 10.1183/09031936.06.00029306.
 • 35. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Koalicja na rzecz walki z cukrzycą [online] https://ippez.prowly.com/5368-cukrzyca-w-polsce-pierwsze-kompletne-i-wiarygodne-opracowanie [Dostęp: 7.12.2017 r.].
 • 36. MacIntyre N., Huang Y.C. Acute Exacerbations and Respiratory Failure in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proc. Am. Thorac. Soc. 2008; 5(4): 530–535, doi: 10.1513/pats.200707-088ET.
 • 37. Lieberman D., Lieberman D., Gelfer Y., Varshavsky R., Dvoskin B., Leinonen M., Friedman M.G. Pneumonic vs Nonpneumonic Acute Exacerbations of COPD. Chest 2002; 122(4): 1264–1270.
 • 38. Zhang T., Carleton B.C., Prosser R.J., Smith A.M. The Added Burden of Comorbidity in Patients with Asthma J. Asthma 2009; 46(10): 1021–1026, doi: 10.3109/02770900903350473.
 • 39. de Marco R., Pesce G., Marcon A., Accordini S., Antonicelli L., Bugiani M., Casali L., Ferrari M., Nicolini G., Panico M.G., Pirina P. i wsp. The coexistence of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): prevalence and risk factors in young, middle-aged and elderly people from the general population. PLoS One 2013; 8(5): e62985, doi: 10.1371/journal.pone.0062985.
 • 40. van Boven J.F., Román-Rodríguez M., Palmer J.F., Toledo-Pons N., Cosío B.G., Soriano J.B. Comorbidome, pattern and impact of asthma-COPD overlap syndrome in real life. Chest 2016; 149(4): 1011–1020, doi: 10.1016/j.chest.2015.12.002.
 • 41. Sin D.D. Asthma-COPD Overlap Syndrome: What We Know and What We Don’t. Tuberc. Respir. Dis. (Seoul) 2017; 80(1): 11–20, doi: 10.4046/trd.2017.80.1.11.
 • 42. Grzeglewska-Rzymowska I. Zespół nakładania astma – POChP – nowy fenotyp obturacyjnej choroby płuc (część I). Alergia 2015; 1: 4–11.
 • 43. Grzeglewska-Rzymowska I. Zespół nakładania astma – POChP – nowy fenotyp obturacyjnej choroby płuc (część II). Alergia 2015; 2: 4–14.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-de290631-f7ad-4049-8a67-b48cdd51d78f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.