PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 4 | 7–13
Article title

Wybrane kwasy fenolowe i biopierwiastki w roślinnych surowcach leczniczych

Content
Title variants
EN
Selected phenolic acids and bioelements in medicinal raw plant materials
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Everlasting interest at herbal preparations as potential supporting drugs in treatment is the reason for determination of type and concentration of phenolic acids in them, as well as of their elemental contents. Due to this the objective of the work was to determine the contents of phenolic acids (ferulic, gallic and caff eic) and macroelements (K, Mg, Ca, Na) and microelements (B, Fe, Zn) in 14 plant materials used popularly in medicine. Analysis of the obtained data showed that the concentrations of ferulic, gallic and caff eic acids were in the ranges: 1.39–145.23 μg/g d. m.; 0.33–85.95 μg/g d. m. and 0.84–270.54 μg/g d. m., respectively. However, in some plant materials the level of ferulic and gallic acids was so low, that it was not possible to determine them. Macroelements were found in the ranges of concentrations: 10.60 – 38.69 mg K/g d. m.; 1.67–8.65 mg Mg/g d. m.; 5.31–39.71 mg Ca/g d. m. and 31.95–995.58 mg Na/kg d. m., whereas microelements in amounts of 24.04–67.01 mg B/kg d. m.; 31.27–260.74 mg Fe/kg d. m. and 13.93–83.35 mg Zn/kg d. m. Correlation analysis indicated the strict inter-relation between Fe level in the studied samples and the concentration of Ca, B and caff eic acid. Principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) enabled identifi cation of plant materials characterized by high contents of phenolic acids and elements, as well as of such materials, in which the studied analytes were on the lowest level. Cluster analysis confi rmed also the results of correlation analysis, indicated by clusters created on the lowest bonding level, which describe the pairs of analytes with high values of the correlation coeffi cients.
PL
CEL PRACY Nieustające zainteresowanie preparatami roślinnymi jako potencjalnymi lekami wspomagającymi przyczynia się do określenia w nich rodzaju i zawartości substancji czynnych oraz ich składu pierwiastkowego. Celem pracy było oznaczenie zawartości kwasów fenolowych (ferulowego, galusowego, kawowego) oraz makroelementów (K, Mg, Ca, Na) i mikroelementów (B, Fe, Zn) w 14 surowcach roślinnych powszechnie stosowanych w lecznictwie. WYNIKI Stwierdzono że zawartość kwasów: ferulowego, galusowego i kawowego mieściła się w zakresach, odpowiednio: 1,39–145,23 μg/g s. m.; 0,33–85,95 μg/g s.m. i 0,84–270,54 μg/g s.m., ale w przypadku niektórych surowców zawartość kwasów ferulowego i galusowego była tak niska, że nie udało się ich oznaczyć. Makroelementy oznaczono w zakresie stężeń 10,60–38,69 mg K/g s.m.; 1,67–8,65 mg Mg/g s.m.; 5,31–39,71 mg Ca/g s. m. i 31,95–995,58 mg Na/kg s.m., natomiast mikroelementy w ilości 24,04–67,01 mg B/kg s.m.; 31,27–260,74 mg Fe/kg s.m. i 13,93–83,35 mg Zn/kg s. m. WNIOSKI Analiza korelacji wskazała na ścisłą współzależność między stężeniem Fe w badanych próbkach a zawartością Ca, B i kwasu kawowego. Analiza głównych składowych (PCA) i analiza skupień (CA) umożliwiły identyfikację surowców roślinnych charakteryzujących się wysoką zawartością fenolokwasów i pierwiastków oraz surowców, w których ilości oznaczanych analitów były na najniższym poziomie. Analiza skupień potwierdziła również wyniki analizy korelacji, na co wskazują skupienia utworzone na najniższym poziomie wiązania, opisujące pary analitów, które charakteryzują wysokie wartości współczynników korelacji.
Discipline
Publisher

Year
Volume
65
Issue
4
Pages
7–13
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Al. Gen. J. Hallera 107 80-416 Gdańsk tel. 58 349 31 20, fax 58 349 31 24, marwes@gumed.edu.pl
References
 • 1. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J. Fitoterapia i leki roślinne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.
 • 2. Makarska E., Michalak M. Aktywność przeciwutleniająca kwasów fenolowych jęczmienia jarego. Annales UMCS, Sect. E 2005; 60: 263–269.
 • 3. Gawlik-Dziki U. Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 2004; 41: 29–40.
 • 4. Atoui A.K. i wsp. Tea and herbal infusions: Their antioxidant activity and phenolic profi le. Food Chem. 2005; 89: 27–36.
 • 5. Slavin J.L. Mechanisms for the impact of whole grain foods on cancer risk. JACN 2000; 19: 300–307.
 • 6. Budryn G., Nebescy E. Fenolokwasy – ich właściwości, występowanie w surowcach roślinnych, wchłanianie i przemiany metaboliczne. Bromat. Chem. Toksykol. 2006; 39: 103–110.
 • 7. Choudhury R.P., Kumar A., Garg A.N. Analysis of Indian mint (Mentha spicata) for essential, trace and toxic elements and its antioxidant behaiour. J. Pharm. Biomed. Anal. 2006; 41: 825–832.
 • 8. Leśniewicz A., Jaworska K., Żyrnicki W. Macro- and micro-nutrients and their bioavailability in polish herbal medicaments. Food Chem. 2006; 99: 670–679.
 • 9. Feng H., Guo L., Li X.A. Defi ciency of calcium and magnesium induces apoptosis via scavenger receptor BI. Life Sci 2011; 88: 606–612.
 • 10. Mocchegiani E., Muzzioli M., Giacconi R. Zinc and immunoresistance to infection in aging: new biological tools. Trends Pharmacol. Sci. 2000; 21: 205–208.
 • 11. Nielsen F.H. The emergence of boron as nutritionally important throughout the life cycle. Nutrition 2000; 16: 512–514.
 • 12. Li Q., Zhang T. A novel method of the determination of boron in the presence of a little methanol by discoloring spectrophotometry in pharmaceutical and biological samples. Talanta 2007; 71: 296–302.
 • 13. Goldbach H.E. Rerkasem B., Wimmer M.A., Brown P.H., Thellier M., Bell R.W. Boron in plant and animal nutrition. Kluwer Academic/Plenum Publishers. New York 2002.
 • 14. Ajasa A.M.O. Bello M.O., Ibrahim A.O., Ogunwande I.A., Olawore N.O. Heavy trace metals and macronutrients status in herbal plants of Nigeria. Food Chem. 2004; 85: 67–71.
 • 15. Kivilompolo M., Hyotylainen T. Online coupled dynamic sonication-assisted extraction-liquid chromatography for the determination of phenolic acids in Lamiaceae herbs. J. Chrom. A 2009; 1216: 892–896.
 • 16. Fecka I., Turek S. Determination of polyphenolic compounds in commercial herbal drugs and spices from Lamiaceae: thyme, wild thyme and sweet marjoram by chromatographic techniques. Food Chem. 2008; 108: 1039–1053.
 • 17. Başgel S., Erdemođlu S.B. Determination of mineral and trace elements in some medicinal herbs and their infusions consumed in Turkey. Sci. Total Environ 2006; 359: 82–89.
 • 18. Arceusz A., Radecka I., Wesołowski M. Identifi cation of diversity in elements content in medicinal plants belonging to diff erent plant families. Food Chem. 2010; 120: 52–58.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-de00eba7-25a0-4f54-8fbd-ad166714b4b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.