PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 225–229
Article title

O nieuzasadnionych wnioskach etycznych z psychiatrii ewolucyjnej

Content
Title variants
EN
On unjustified ethical conclusions of evolutionary psychiatry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Psychiatria ewolucyjna to dziedzina psychiatrii wykorzystująca pojęcia i prawa odkryte przez biologię ewolucyjną do opisu zaburzeń psychicznych. Niektóre częste zaburzenia psychiczne (psychotyczne, nastroju i lękowe), jako zależne częściowo od czynników genetycznych, powinny podlegać doborowi naturalnemu, usuwającemu z populacji cechy, które zmniejszają dostosowanie. Tak się nie dzieje – być może zaburzenia pełnią więc jakąś pozytywną funkcję. Funkcja ta może być zakłócana przez terapię, pojawia się zatem pytanie o etyczne aspekty leczenia i jego potencjalną szkodliwość. Argumentacja prowadząca do wniosku o szkodliwości leczenia zaburzeń psychicznych jest jednak nieprawidłowa, ponieważ: 1. Obejmuje nieuprawnione przejście od faktów do sądów moralnych, opisane po raz pierwszy przez filozofa Davida Hume’a (znane jako gilotyna Hume’a lub przepaść między jest a powinien). Współczesna filozofia prezentuje zróżnicowane poglądy odnośnie do takiego wnioskowania, ale zazwyczaj traktuje się je jako niepewne. 2. Biologia ewolucyjna nie zajmuje  się dobrem chorego. Dobór naturalny dotyczy dostosowania – niekoniecznie dostosowania pacjenta, często chodzi bowiem o dostosowanie samolubnych genów bądź dostosowanie włączne grupy osobników. Co więcej, nawet dostosowanie dotyczące pacjenta nie musi odpowiadać jego dobru. Podsumowując, ani biologia ewolucyjna, ani psychiatria ewolucyjna nie mogą stanowić źródła sądów moralnych. Ich rola polega na dostarczaniu wiedzy o etiologii zaburzeń psychicznych, która to wiedza może się przyczynić do poprawy terapii.
EN
Evolutionary psychiatry is a field of psychiatry that uses laws and concepts discovered by evolutionary biology for describing psychiatric disorders. Being partially associated with genetic factors, some common psychiatric disorders (psychotic, mood and anxiety disorders) should be subject to natural selection, whereby traits diminishing fitness would be deleted from the population. Yet, this is not the case, so it is possible that they play some positive role. This function may be disturbed by therapy, hence the question about the ethical aspects of treatment – if it is, in fact, harmful. Argumentation proving the deleterious effect of psychiatric treatment is, however, incorrect, because: 1. It contains unjustified move from facts to moral statements, first described by the philosopher David Hume (known as Hume’s guillotine or the “is–ought” gap). Modern day philosophy presents variable views on this inference, but usually it is treated as invalid. 2. Evolutionary biology is not concerned with the patient’s interest, since natural selection is associated with fitness – not necessarily the fitness of a given patient, but frequently the fitness of selfish genes or inclusive fitness of an entire group of individuals. What is more, even the fitness of a patient does not have to correspond with their wellness. In conclusion, neither evolutionary biology nor evolutionary psychiatry can be a source of moral statements. Its role consists in providing knowledge about the aetiology of psychiatric disorders, which can contribute to the improvement of therapy.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
225–229
Physical description
Contributors
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Anders S, Tanaka M, Kinney DK: Depression as an evolutionary strategy for defense against infection. Brain Behav Immun 2013; 31: 9–22.
 • Andrews PW, Thomson JA Jr, Amstadter A et al.: Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good. Front Psychol 2012; 3: 117.
 • Bręborowicz A, Sobkowiak P: Hipoteza higieniczna w rozwoju alergii – aspekty kliniczne, immunologiczne i genetyczne. Alergia 2006; 3: 11–15.
 • Crespi B, Summers K, Dorus S: Adaptive evolution of genes underlying schizophrenia. Proc Biol Sci 2007; 274: 2801–2810.
 • Crow TJ: Schizophrenia as the price that homo sapiens pays for language: a resolution of the central paradox in the origin of the species. Brain Res Brain Res Rev 2000; 31: 118–129.
 • Durisko Z, Mulsant BH, McKenzie K et al.: Using evolutionary theory to guide mental health research. Can J Psychiatry 2016; 61: 159–165.
 • Futuyma DJ: Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. Gilbert P: Evolution and depression: issues and implications. Psychol Med 2006; 36: 287–297.
 • Giosan C, Cobeanu O, Mogoase C et al.: Evolutionary cognitive therapy versus standard cognitive therapy for depression: a protocol for a blinded, randomized, superiority clinical trial. Trials 2014; 15: 83.
 • Hagen EH: Evolutionary theories of depression: a critical review. Can J Psychiatry 2011; 56: 716–726.
 • Hume D: A Treatise of Human Nature. Available from: https://www. gutenberg.org/files/4705/4705-h/4705-h.htm, original edition 1739.
 • Kronauer DJ, Gadau J, Hölldobler B: Genetic evidence for intraand interspecific slavery in honey ants (genus Myrmecocystus). Proc Biol Sci 2003; 270: 805–810.
 • Makowski P: „Gilotyna Hume’a”. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2011; 80: 317–334.
 • Marks IM, Nesse RM: Fear and fitness: an evolutionary analysis of anxiety disorders. Ethol Sociobiol 1994; 15: 247–261.
 • Nowak MP: Zaburzenia depresyjne z ewolucyjnego punktu widzenia. Psychiatr Psychol Klin 2017; 17: 120–128.
 • Polimeni J, Reiss JP: Evolutionary perspectives on schizophrenia. Can J Psychiatry 2003; 48: 34–39.
 • Raison CL, Miller AH: The evolutionary significance of depression in Pathogen Host Defense (PATHOS-D). Mol Psychiatry 2013; 18: 15–37.
 • Rybakowski F, Rybakowski J: Ewolucyjne koncepcje zaburzeń afektywnych. Psychiatr Pol 2006; 40: 401–413.
 • Sherman JA: Evolutionary origin of bipolar disorder-revised: EOBD-R. Med Hypotheses 2012; 78: 113–122.
 • Strachan DP: Hay fever, hygiene, and household size. BMJ 1989; 299: 1259–1260.
 • Sullivan PF, Neale MC, Kendler KS: Genetic epidemiology of major depression: review and meta-analysis. Am J Psychiatry 2000; 157: 1552–1562.
 • Watson PJ, Andrews PW: Toward a revised evolutionary adaptationist analysis of depression: the social navigation hypothesis. J Affect Disord 2002; 72: 1–14.
 • Wittman D: Darwinian depression. J Affect Disord 2014; 168: 142–150.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ddfa6735-aae1-424a-8ea5-6d9be46cc0f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.