PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 4 | 226-236
Article title

Diagnostyka histopatologiczna rozrostów błony śluzowej trzonu macicy. Część II

Content
Title variants
EN
Histopathological diagnosis of endometrial hyperplasia. Part II
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Endometrial cancer constitutes a heterogeneous group of diseases, in terms of clinical course, underlying molecular disorders, morphology and therapeutic strategy. The most frequent variety is type I or endometrioid cancer. As compared with type II, or non-endometrioid cancer, it usually develops in younger women as a result of prolonged estrogen stimulation within endometrium with features of atypical hyperplasia or a condition defined as endometrial intraepithelial neoplasia (EIN). In terms of morphology, it usually forms an exophytic (rarely endophytic) tumor and presents a high or moderate grade of differentiation. Patients usually present at an initial stage of the disease, with tumor infiltrate rarely exceeding half of uterine wall thickness; lymph node metastases are rare too. Non-endometrioid cancer usually affects older women, where it develops within a flat, atrophic endometrium with no signs of hyperplasia. It is always qualified as poorly differentiated and according to WHO classification its degree of differentiation is not graded. It usually presents an aggressive clinical course, infiltrating over one half of uterine wall thickness, invades the serous membrane and regional lymph nodes. Types I and II of endometrial cancer differ also in terms of underlying molecular disorders. Type I is associated with mutations of genes K-ras, PTEN and MLH1 (DNA repair). Type II is associated with mutation of TP53. The key issue in developing therapeutic strategy is microscopic assessment of type and grade of histological maturity, as well as clinical-pathological stage of cancer. An important issue is to apply currently valid WHO, TNM and FIGO classifications. Objective difficulties in interpretation of microscopic features in some cases result in increasingly frequent use of molecular and immunohistochemical studies in routine pathological diagnostic work-up.
PL
Rak błony śluzowej trzonu macicy stanowi heterogenną grupę pod względem przebiegu klinicznego, zaburzeń molekularnych, obrazu morfologicznego i leczenia. Większość przypadków jest kwalifikowana jako typ I, zwany rakiem endometrioidnym. W porównaniu z II typem, zwanym rakiem nieendometrioidnym, nowotwór ten rozwija się przeważnie u młodszych kobiet z cechami rozrostu atypowego lub stanu określanego jako „endometrioidna neoplazja śródnabłonkowa” (EIN), w wyniku przedłużonej stymulacji estrogenowej w terenie endometrium. W obrazie morfologicznym zwykle tworzy egzofityczny (rzadziej endofityczny) rozrost i wykazuje wysoko lub średnio dojrzały stopień dojrzałości. Stopień zaawansowania jest zazwyczaj niski, a naciek raka nie przekracza połowy grubości ściany trzonu macicy; rzadko stwierdza się przerzuty do węzłów chłonnych. Rak nieendometrioidny II typu częściej dotyczy starszych kobiet, u których rozwija się w cienkim zanikowym endometrium bez cech rozrostu. Kwalifikowany jest zawsze jako rak nisko zróżnicowany, według klasyfikacji WHO jego stopień zróżnicowania nie podlega stopniowaniu. Na ogół ma agresywny przebieg, przekracza połowę grubości ściany trzonu macicy, nacieka surowicówkę oraz daje przerzuty do węzłów chłonnych. Różnice między typem I i II raka endometrium dotyczą również zaburzeń molekularnych. Typ I raka wiąże się z mutacjami genów K-ras, PTEN i naprawy DNA (MLH1), z kolei w II typie stwierdza się mutacje w TP53. Kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji leczniczych ma ocena mikroskopowa typu i stopnia histologicznej dojrzałości oraz stopnia kliniczno-patologicznego zaawansowania raka. Istotne jest stosowanie aktualnie obowiązujących klasyfikacji WHO, TNM i FIGO. Obiektywne trudności w interpretacji cech mikroskopowych w niektórych przypadkach powodują coraz częstsze włączanie badań molekularnych i immunohistochemicznych do rutynowej diagnostyki.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
226-236
Physical description
Contributors
 • Zakład Patomorfologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.
 • Zakład Patologii Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 • Zakład Patomorfologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
References
 • 1. Delmonte A., Sessa C.: Molekularne ukierunkowane leczenie chorych na raka trzonu macicy. Onkologia po Dyplomie 2009; 6: 75-80.
 • 2. Tavassoli F.A., Devilee P.: World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics. Tumours of the Breast and Female Genital Organs. IARC Press, Lyon 2003: 217-257.
 • 3. Deligdisch L.: Early diagnosis of endometrial cancer. W: Deligdisch L. (red.): Early Pathologic Diagnosis of Gynecologic Cancer Including a Clinician’s View. World Scientific Publishing Co., 2009: 149-173.
 • 4. Silverberg S.G.: The endometrium. Arch. Pathol. Lab. Med. 2007; 131: 372-382.
 • 5. Soslow R.A., Bissonnette J.P., Wilton A. i wsp.: Clinicopa-thologic analysis of 187 high-grade endometrial carcinomas of different histologic subtypes: similar outcomes belie distinctive biologic differences. Am. J. Surg. Pathol. 2007: 31: 979-987.
 • 6. Zaino R.J.: FIGO staging of endometrial adenocarcinoma: a critical review and proposal. Int. J. Gynecol. Pathol. 2009; 28: 1-9.
 • 7. Alkushi A., Abdul-Rahman Z.H., Lim P. i wsp.: Description of a novel system for grading of endometrial carcinoma and comparison with existing grading systems. Am. J. Surg. Pathol. 2005; 29: 295-304.
 • 8. Dec G., Romanowicz-Makowska H., Smolarz B., Kulig A.: Analiza markerów niestabilności mikrosatelitarnej u kobiet z rakiem endometrium. Przegląd Menopauzalny 2004; 8: 14-18.
 • 9. Sobczuk A., Smolarz B., Romanowicz-Makowska H., Pertyński T.: Niestabilność mikrosatelitarna u kobiet z rakiem endometrium z regionu łódzkiego. Przegląd Menopauzalny 2008; 12: 42-45.
 • 10. Garg K., Leitao M.M. Jr, Kauff N.D. i wsp.: Selection of endometrial carcinomas for DNA mismatch repair protein immunohistochemistry using patient age and tumor morphology enhances detection of mismatch repair abnormalities. Am. J. Surg. Pathol. 2009; 33: 925-933.
 • 11. Bansal N., Yendluri V, Wenham R.M.: The molecular biology of endometrial cancers and the implications for pathogenesis, classification, and targeted therapies. Cancer Control 2009; 16: 8-13.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dd47c60a-7dff-482c-b114-ad71f5e916d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.