PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 148-157
Article title

Bradykardia z towarzyszącymi zespołami MAS u 87‑letniej chorej, w przebiegu zaburzeń stymulacji spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem elektrody przedsionkowej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Bradycardia with MAS syndrome in 87 years old female patient in the course of stimulation disorders caused by mechanical damage of atrial electrode – a case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The rapid development of modern medicine causes the implementation of more efficient, but also more complicated forms of treatment. An important role is played by electrophysiological techniques, among which the most common are heart pacemakers or systems stimulating the heart. The number of the heart pacemakers implantation is still increasing, and the population of patient with such devices is still growing. In Poland, 16 000 such devices are implanted every year, and 60‑70% of cases are the first implantations. Indications for this form of therapy are determined by the societies of cardiology and continuously modified due to the reliable results of randomized clinical trials. The heart pacemakers are used first of all in the treatment of patients with severe, symptomatic disorders of electrical conduction system of the heart. With the more widespread access to this form of therapy, it seems to be very important to know its possible failures, such as early and late surgical complications and non‑surgical problems. This paper describes the case of a female patient who experienced bradycardia with Morgagni‑Adams‑Stokes syndrome i.e. short, frequently recurring episodes of fainting or loss of consciousness due to hypoxia of central nervous system, caused by extreme slowing or stopping the heart rhythm. These symptoms occurred in the course of stimulation disorders caused by mechanical damage of atrial electrode. Rapid and accurate diagnosis allowed to implement proper treatment. Patient underwent the damaged lead extraction and the replacement of the heart pacemaker to new dual chamber device. This form of therapy was effective, the patient was released from symptoms. Such treatment significantly improved patients prognosis.
PL
Szybki rozwój nowoczesnej medycyny pozwala na wdrażanie coraz bardziej skutecznych, ale i skomplikowanych form leczenia. Bardzo ważną rolę odgrywają techniki elektrofizjologiczne, wśród których najpowszechniejsze są kardiostymulatory, czyli układy stymulujące serce. Wciąż wzrasta liczba zabiegów implantacji, a tym samym zwiększa się populacja chorych ze stymulatorem serca. W Polsce w ciągu roku wszczepia się około 16 000 takich urządzeń, w tym w 60‑70% przypadków są to pierwsze implantacje. Wskazania do tej formy terapii są określone przez towarzystwa kardiologiczne i na bieżąco modyfikowane w razie pojawienia się wiarygodnych wyników randomizowanych badań klinicznych. Kardiostymulatory wykorzystuje się w leczeniu chorych z poważnymi, objawowymi zaburzeniami pracy układu bodźcoprzewodzącego serca. Wraz z coraz powszechniejszym dostępem do tej formy terapii niezmiernie ważna wydaje się więc znajomość możliwych jej niepowodzeń, takich jak wczesne i późne powikłania chirurgiczne oraz problemy niechirurgiczne. W pracy przedstawiono przypadek chorej, u której wystąpiła bradykardia z zespołami Morgagniego‑Adamsa‑Stokesa, czyli krótkimi, najczęściej powtarzającymi się epizodami zasłabnięć lub utrat przytomności wynikającymi z niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego, spowodowanego zatrzymaniem lub skrajnym spowolnieniem pracy serca. Objawy te były spowodowane zaburzeniami stymulacji w przebiegu mechanicznego uszkodzenia elektrody przedsionkowej. Szybka diagnostyka pozwoliła na ustalenie prawidłowego rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia. U chorej usunięto uszkodzoną elektrodę i wszczepiono nowy dwujamowy układ stymulujący serce. Ta forma terapii okazała się skuteczna, uwolniła chorą od dolegliwości i istotnie wpłynęła na dalsze rokowanie.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
148-157
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
References
 • 1. Klaudel J Pacjent z rozrusznikiem serca . Choroby Serca i Naczyń 2004; 1: 51-71.
 • 2. Bernstein A . D Daubert J . C . , Fletcher R. D . i wsp The Revised NASPE/BPEG generic code for antibradycardia, adaptive-rate, and multisite pacing . North American Society of Pacing and Electrophysiology/British Pacing and Electrophysiology Group . Pacing Clin . Electrophysiol. 2002; 25: 260-264.
 • 3. Kutarski A . , Grabowski M . : Stymulatory. W: Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J. (red.): Kardiologia. Część II. Z elementami angiologii. Wielka Interna. Medical Tribune Polska, 2010: 243-265.
 • 4. Trusz-Gluza M ., Wnuk-Wojnar A. M ., Filipecki A. , Wita K. : Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia . W: Szczeklik A., Tendera M. (red.): Kardiologia. Podręcznik oparty na zasadach EBM . Tom 1, Medycyna Praktyczna, Kraków 2009: 473-479.
 • 5. Vardas P. E . , Auricchio A . , Blanc J . J . i wsp . : Wytyczne dotyczące stymulacji serca i resynchronizacji. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. stymulacji serca i resynchronizacji we współpracy z Europejskim Towarzystwem Rytmu Serca . Kardiol . Pol. 2007; 65: 1480-1481.
 • 6. Kozłowski D., Łucki K.: Elektrokardiografia w schematach (część 2) - zaburzenia przewodzenia i podstawy elektrostymulacji. Geriatria 2009; 3: 167-178.
 • 7. Bijak M . : Wszczepianie stymulatora serca . Adres: www echirurgia pl
 • 8. Adres: http://www.kardiolo.pl/mas .htm.
 • 9. Małecka B., Kutarski A., Pietura R i wsp.: Powikłania dwujamowej stałej stymulacji serca: późne ropne zakażenie loży rozrusznika z przerwaną i zapętloną elektrodą przedsionkową powikłane zatorowością płucną po przezżylnym usunięciu elektrody: opis przypadku. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 322-326.
 • 10. Małecka B., Kutarski A.: Przezżylne usuwanie elektrod - wprowadzenie do procedury. Folia Cardiologica Excerpta 2009; 4: 108-113.
 • 11. Adamowicz-Czoch E., Głowacki J., Hawranek M. i wsp.: Niezwykłe, późne powikłanie stałej elektroterapii. Kardiol. Pol. 2008; 66: 869-872.
 • 12. Wożakowska-Kapłon B., Wesołowska K., Kutarski A.: Odelektrodowe zapalenie wsierdzia jako późne powikłanie po implantacji stymulatora serca. Kardiol. Pol. 2011: 69: 265-269.
 • 13. Lelakowski J.: Wskazania do zabiegu przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych, oparte na zaleceniach towarzystw amerykańskich. Pol. Merkur. Lekarski 2010; 28: 181-185.
 • 14. Wilkoff B.L., Love C.J., Byrd C.L. i wsp.; Heart Rhythm Society; American Heart Association: Transvenous lead extraction: Heart Rhythm Society expert consensus on facilities, training, indications, and patient management: this document was endorsed by the American Heart Association (AHA). Heart Rhythm 2009; 6: 1085-1104.
 • 15. Kutarski A., Pietura R.: Doświadczenia ośrodka lubelskiego w przezskórnym usuwaniu wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych - analiza ostatnich 3 lat. Folia Cardiologica Excerpta 2009; 4: 118-125.
 • 16. Kutarski A., Małecka B.: Elektrody endokawitarne - narastający problem elektroterapii. Folia Cardiologica Excerpta 2009; 4: 83-88.
 • 17. Kutarski A., Małecka B., Ruciński P, Ząbek A.: Percutaneous extraction of endocardial leads - a single centre experience in 120 patients. Kardiol. Pol. 2009; 67: 149-156 .
 • 18. Mitkowski P.: Przezżylne usuwanie elektrod - wskazania. Teoria oraz codzienna praktyka kwalifikacji i usuwania elektrod. Folia Cardiologica Excerpta 2009; 4: 114-117.
 • 19. Srzednicki M . , Przybylski A . , Majstrak F. i wsp . : Prze-zskórne usuwanie elektrod do stałej stymulacji serca. Elektrofizjol. Stymul. Pol. 1996; 3: 158-163.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dd1aefc5-e0c1-49ec-96bb-4d45b0ea8d71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.