PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 2 | 109–112
Article title

Podstawy nowego mianownictwa w stanach przednowotworowych szyjki macicy, pochwy i sromu

Content
Title variants
EN
Cervival, vaginal and vulvar precancerous lesions – basics of new terminology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednolite mianownictwo medyczne umożliwia prawidłową komunikację w sferze zarówno naukowej, jak i klinicznej. Celem niniejszej analizy jest przedstawienie najnowszego nazewnictwa stanów przednowotworowych sromu, pochwy i szyjki macicy w porównaniu z pojęciami dotąd używanymi. Stosowany przez wiele lat trójstopniowy podział zmian przednowotworowych sromu, pochwy i szyjki macicy – IN (intraepithelial neoplasia) został w 2012 roku zmieniony przez College of American Pathologists i American Society for Colposcopy and Cervical Pathology na dwustopniową skalę – SIL (squamous intraepithelial lesion): LSIL i HSIL. Dotyczy to HPV-zależnych zmian nienowotworowych wszystkich wymienionych okolic. Do obowiązkowej diagnostyki włączono immunobarwienie w kierunku p16. Obecnie zmiany przednowotworowe sromu dzielimy na: 1) LSIL, w tym brodawczaki płaskie i efekt produktywnej infekcji wirusem HPV, 2) HSIL – wcześniejszy uVIN, występujący u młodszych kobiet i związany z infekcją HPV oraz 3) dVIN, rozwijający się u starszych pacjentek z liszajem twardzinowym. Przednowotworowe zmiany pochwy dzieli się na: 1) LSIL – wcześniej klasyfikowane jako VaIN 1 oraz 2) HSIL – VaIN 2/3. Analogiczny podział odnosi się do schorzeń szyjki macicy: 1) LSIL – wszystkie zmiany CIN 1 i p16-ujemne zmiany CIN 2 oraz 2) HSIL – CIN 3 i p16-dodatnie zmiany CIN 2. Nowa terminologia pozwala lepiej zrozumieć etiologię i naturalny przebieg schorzeń, a także dobrać właściwe postępowanie. Wprowadzenie zmian do powszechnie stosowanego mianownictwa wymaga edukacji personelu.
EN
Uniform medical nomenclature enables proper communication both in scientific and clinical settings. The aim of this analysis is to present the latest nomenclature of vulvar, vaginal and cervical precancerous conditions compared with the previous terminology. In 2012, the College of American Pathologists and American Society for Colposcopy and Cervical Pathology replaced the three-grade classification of precancerous lesions of the vulva, vagina and cervix, i.e. IN (intraepithelial neoplasia), with a two-grade system, i.e. SIL (squamous intraepithelial lesion): LSIL and HSIL. This terminology concerns HPV-induced non-neoplastic lesions of all the mentioned areas. The mandatory diagnostic workup now also includes p16 immunostaining. At present, precancerous vulvar lesions are divided into: 1) LSIL, including condyloma and HPV effect, 2) HSIL, previously called uVIN, occurring in younger women and associated with HPV infection, and 3) dVIN, developing in older patients with lichen sclerosus. Precancerous vaginal lesions are divided into: 1) LSIL, previously classed as VaIN 1, and 2) HSIL, prior VaIN 2/3. The analogous division refers to cervical pathologies: 1) LSIL, i.e. all CIN 1 and p16-negative CIN 2 lesions, and 2) HSIL, i.e. CIN 3 and p16-positive CIN 2 lesions. The new nomenclature enables better understanding of the etiology and natural history of the diseases, and helps select appropriate management. The introduction of changes to the common terminology requires education of the medical staff.
Keywords
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
109–112
Physical description
Contributors
author
  • Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska
author
  • Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska
author
  • Klinika Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska
References
  • 1. Wilkinson EJ, Cox JT, Selim MA et al.: Evolution of terminology for human-papillomavirus-infection-related vulvar squamous intraepithelial lesions. J Low Genit Tract Dis 2015; 19: 81–87.
  • 2. Maniar KP, Sanchez B, Paintal A et al.: Role of the biomarker p16 in downgrading -IN 2 diagnoses and predicting higher-grade lesions. Am J Surg Pathol 2015; 39: 1708–1718.
  • 3. Waxman AG, Chelmow D, Darragh TM et al.: Revised terminology for cervical histopathology and its implications for management of high-grade squamous intraepithelial lesions of the cervix. Obstet Gynecol 2012; 120: 1465–1471.
  • 4. Gabriel I, Kozak-Darmas I, Olejek A: [Precancer vulvar dysplasia – a literature review and self-experience]. Postępy Nauk Med 2013; 26: 461–465.
  • 5. Scurry J, Wilkinson EJ: Review of terminology of precursors of vulvar squamous cell carcinoma. J Low Genit Tract Dis 2006; 10: 161–169.
  • 6. Bornstein J, Bogliatto F, Haefner HK et al.; ISSVD Terminology Committee: The 2015 International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD) terminology of vulvar squamous intraepithelial lesions. Obstet Gynecol 2016; 127: 264–268.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dcfc2414-d342-4299-a42d-426788f7e9de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.