PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 276–285
Article title

Ocena przydatności karty kwalifikacyjnej na przykładzie zabiegów artroskopowych u dzieci

Content
Title variants
EN
The assessment of usefulness of the qualification card and ultrasonographic consultation
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The result of therapeutic success is always the effect of medical professionals cooperation.
The creation of adequate mechanisms of cooperation of these teams demands time
and appropriate examples. In the understanding of differentiated behaviors in the line
patient – diagnostician – surgeon, particularly the mechanism of the cascade of errors
formation, giving simple examples may help – their awareness will facilitate the formation
of an adequate pattern of diagnostic‑therapeutic chain. The therapeutic team formed in this way provides optimal forms of cooperation and positive result. One of the elements
of the cooperation is the surgical procedure qualification card which is an example of the
communication between surgeon and diagnostician. The propagation of proven examples
seems to be justified by practical reasons. The introduction of the surgical procedure qualification
card enabled maintaining of the preoperative and postoperative diagnoses in the
range from 88.4% to 89.29%, the barrier of 90% however is still not achieved. The diagnoses
discrepancy is still the most often occurring patient safety incident and our results
should head towards its mineralization. In particularly complicated cases we come back
to a well‑known form of medical consultation, that is the form of examination and treatment
establishment basing on simultaneous physical and ultrasound examination – hence
the colloquial name of ultrasound consultation. The universality of medical consultation
makes out of it an excellent tool, particularly in cases of significant discrepancy between
physical and ultrasound examination. This is excellent form of the experience exchange
and learning about mutual possibilities. We believe that the mechanisms presented will
influence the improvement of patient security.
PL
Wynik procesu leczniczego jest zawsze efektem pracy zespołu profesjonalistów
medycznych. Zbudowanie prawidłowych mechanizmów pracy takich zespołów wymaga
czasu i odpowiednich wzorców. W zrozumieniu zróżnicowanych zachowań na
liniach pacjent – diagnosta – chirurg, zwłaszcza mechanizmu tworzenia się kaskad
błędów, może pomóc przedstawienie prostych przykładów – ich świadomość ułatwi
tworzenie prawidłowego wzorca łańcucha diagnostyczno‑leczniczego.
Powstały w ten sposób zespół terapeutyczny zapewnia optymalne formy współpracy i korzystny
wynik. Jednym z elementów tej współpracy jest karta kwalifikacyjna do zabiegu
operacyjnego, będąca przykładem komunikacji chirurga i diagnosty. Propagowanie
sprawdzonych wzorców wydaje się w pełni uzasadnione względami praktycznymi.
Wprowadzenie karty kwalifikacyjnej do leczenia operacyjnego pozwoliło na utrzymanie
zgodności rozpoznań przedoperacyjnych i pooperacyjnych w granicach od 88,44%
do 89,29%, wciąż jednak nie udaje się przekroczyć bariery 90%. Rozbieżność diagnoz
jest nadal najczęściej występującym zdarzeniem niepożądanym i nasze wysiłki powinny
iść w kierunku jego minimalizacji. W przypadkach szczególnie skomplikowanych
wracamy do sprawdzonej formuły konsylium lekarskiego, czyli formy badania i ustalania
rozpoznania w oparciu o jednoczasowe badanie fizykalne i ultrasonograficzne
– stąd potocznie funkcjonująca nazwa konsylium ultrasonograficznego. Uniwersalność
konsylium lekarskiego czyni z niego doskonałe narzędzie, zwłaszcza w przypadkach
dużej niezgodności badania fizykalnego i ultrasonograficznego. To znakomita forma
wymiany doświadczeń i poznania wzajemnych możliwości. Ufamy, że przedstawione
mechanizmy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pacjenta.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
276–285
Physical description
Contributors
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Chorzów, Polska
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie, Polska
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Chorzów, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska
References
 • 1. Pilecki Z, Pilecki G, Ciekalski J, Kutaj‑Wąsikowska H, Kutryba B, Dzielicki J: Tworzenie systemu bezpieczeństwa w opiece ortopedycznej i monitorowanie zdarzeń niepożądanych w artroskopii dzieci. Streszczenie wystąpień XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej”. Kraków 2010: 126–130.
 • 2. Art. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 20 kodeksu etyki lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r.
 • 3. Widuchowski J: Kolano. Artroskopia diagnostyczna i operacyjna. Sport & Med, Katowice 2002.
 • 4. Curran WP Jr, Woodward EP: Arthroscopy: its role in diagnosis and treatment of athletic knee injuries. Am J Sports Med 1980; 8: 415–418.
 • 5. Vähäsarja V, Kinnuen P, Serlo W: Arthroscopy of the acute traumatic knee in children. Prospective study of 138 cases. Acta Orthop Scand 1993; 64: 580–582.
 • 6. Eiskjaer S, Larsen ST: Arthroscopy of the knee in children. Acta Orthop Scand 1987; 58: 273–276.
 • 7. Hope PG: Arthroscopy in children. J R Soc Med 1991; 84: 29–31.
 • 8. Majkusiak R, Strzelczyk P, Bazała M: Artroskopowa weryfikacja klinicznych rozpoznań izolowanych uszkodzeń łąkotek w materiale własnym. Artroskopia i Chirurgia Stawów 2006; 2: 15–21.
 • 9. Idzior M, Walczak M.: Analiza przydatności badania ultrasonograficznego stawu kolanowego w ocenie uszkodzeń łąkotek. Postępy w ortopedii i traumatologii dziecięcej. Materiały XX Sympozjum. Kielce 2010: 45–46.
 • 10. Kołodziejczak M, Ciesielski P: Praktyczny aspekt ultrasonograficznego badania transrektalnego – spojrzenie chirurga. Ultrasonografia 2010; 10: 67–71.
 • 11. Sudoł‑Szopińska I: Zasady dobrej współpracy radiolog – proktolog. Ultrasonografia 2010; 10 (41): 71–72.
 • 12. Kutaj‑Wąsikowska H, Kutryba B.: Podstawy wprowadzania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. Adaptacja na podstawie Implementation Manual Surgical Safety Checklist (First Edition) by World Alliance for Patient Safety. WHO CC Kraków i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 2009.
 • 13. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP et al.: A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 2009; 360: 491–499.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dcbc78bb-e391-4129-a98b-941d66b1d7eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.