PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 3 | 177-185
Article title

Wpływ odstępu czasu między zabiegiem operacyjnym a rozpoczęciem chemioterapii na rokowanie u chorych z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania klinicznego wg FIGO

Content
Title variants
EN
Impact of time-interval between surgery and institution of chemotherapy on prognosis in FIGO stage III ovarian cancer patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer is the 5th most common malignancy in Polish women and is the 4th most common cause of death. Surgical treatment with subsequent platinum derivates-based chemotherapy combined with paclitaxel is the cornerstone of treatment of far advanced cases. The aim of this paper was to analyze patients treated since 1995 thru 1999 for FIGO stage III ovarian cancer. The primary end-point was progression-free survival (PFS). Based on our results, time interval between surgery and institution of chemotherapy had no influence on PFS in the study population. Median PFSs for particular quartiles were 8.4 months, 4.9 months, 7.8 months and 7.2 months respectively. Survival curves for these subgroups did not differ significantly (log rank test, p=0.74). Similar results were obtained when analyzing two groups of patients: those undergoing optimal surgical resection and those, in whom optimal procedure was impossible. In conclusion, time interval between surgery and adjuvant chemotherapy does not influence prognosis measured as progression-free survival in FIGO stage III ovarian cancer patients.
PL
Rak jajnika jest piątym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce i zajmuje czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów. Leczenie operacyjne z następową chemioterapią opartą na pochodnych platyny w skojarzeniu z paklitakselem jest podstawową metodą terapii przypadków zaawansowanego raka jajnika. Celem niniejszej pracy była analiza chorych leczonych w latach 1995-1999 z powodu raka jajnika w III stopniu zaawansowania wg FIGO. Głównym punktem końcowym stosowanym w analizie był czas do progresji choroby (PFS). Na podstawie wyników analizy statystycznej nie stwierdzono, aby odstęp czasu pomiędzy zabiegiem operacyjnym a rozpoczęciem chemioterapii miał wpływ na długość czasu do progresji choroby w badanej populacji. Mediany czasu do progresji choroby dla poszczególnych kwartyli wynosiły 8,4 miesiąca, 4,9 miesiąca, 7,8 miesiąca oraz 7,2 miesiąca. Krzywe przeżycia dla tych grup nie różniły się w sposób istotny statystycznie – test log rank: p=0,74. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku analizy dwóch grup pacjentek – tych, u których wykonano optymalną resekcję chirurgiczną, i w grupie kobiet, u których nie udało się przeprowadzić optymalnego zabiegu chirurgicznego. Należy zatem wysnuć wniosek, że odstęp czasu pomiędzy chirurgią i adiuwantową chemioterapią nie ma wpływu na rokowanie mierzone jako czas do progresji choroby w grupie chorych z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania wg FIGO.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
177-185
Physical description
Contributors
 • Roche Polska Sp. z o.o.
 • Centrum Onkologii w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński. Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W, Zatoń-ski W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2003 roku. Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa 2005.
 • 2. Jemal A., Thomas A., Murray T, Thun M.: Cancer statistic. Cancer J. Clin. 2002; 52: 23-47.
 • 3. Ozols R.F., Schwartz P.E., Eifel P.J.: Ovarian cancer, fallopian tube carcinoma and peritoneal carcinoma. W: DeVita V.T., Hellman S., Rosenburg S.A. (red.) Cancer. Principles and Practice of Oncology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001: 1597-1632.
 • 4. Harries M., Gore M.: Part I: Chemotherapy for epithelial ovarian cancer - treatment at first diagnosis. Lancet Oncol. 2002; 3: 529-536.
 • 5. Heintz A.P., Odicino F., Maisonneuve P. i wsp.: Carcinoma of the ovary. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2003; 83 (supl. 1): 135-166.
 • 6. Burger R.A., Sill M., Monk B.J. i wsp.: Phase II trial of bevacizumab in persistent or recurrent epithelial ovarian cancer (EOC) or primary peritoneal cancer (PPC): A Gynecologic Oncology Group (GOG) study. J. Clin. Oncol. 2005; 23 (16S); Abstrakt 5009.
 • 7. Gordon M.S., Matei D., Aghajanian C. i wsp.: Clinical activity of pertuzumab (rhuMab 2C4) in advanced, refractory or recurrent ovarian cancer (OC), and the role of HER2 activation status. J. Clin. Oncol. 2005; 23 (16S); Abstrakt 5051.
 • 8. Nicodemus C.F., Berek J.S.: Monoclonal antibody therapy of ovarian cancer. Expert Rev. Anticancer Ther. 2005; 5: 87-96.
 • 9. Omura G.A., Bundy B.N., Berek J.A. i wsp.: Randomised trial of cyclophosphamide plus cisplatin with or without doxorubicin in ovarian carcinoma: A Gynecologic Oncology Group study. J. Clin. Oncol. 1989; 7: 457-465.
 • 10. Warwick J., Kehoe S., Earl H. i wsp.: Long-term follow-up of patients with advanced ovarian cancer treated in randomised clinical trials. Br. J. Cancer 1995; 72: 1513-1517.
 • 11. Flynn P.M., Paul J., Cruickshank D.J. i wsp.: Does the interval from primary surgery to chemotherapy influence progression-free survival in ovarian cancer? Gynecol. Oncol. 2002; 86: 354-357.
 • 12. Gaducci A., Sartori E., Landoni F. i wsp.: Relationship between time interval from primary surgery to the start of taxane/platinum based chemotherapy and clinical outcome of 313 patients with advanced epithelial ovarian cancer; results of a multicenter retrospective Italian study. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 751-758.
 • 13. McGuire W.P.: Perioperative morbidity and the rush to chemotherapy. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 665-666.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dc0f298e-6e3c-49ba-88a2-3cec97a8e704
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.