PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 1-5
Article title

Samoocena jakości życia związanej ze zdrowiem osób dorosłych regularnie aktywnych fizycznie

Content
Title variants
EN
Self-assessment of health-related quality of life in adults involved in regular physical activity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Badanie jakości życia związanej ze zdrowiem jest przejawem koncentracji współczesnych nauk medyczno- -społecznych na działaniach profilaktycznych, związanych z promocją zdrowia. Badania takie uzupełniają obiektywne wskaźniki stanu zdrowia o charakterze medycznym o subiektywne odczucia osób badanych. Wyniki badań zaprezentowane w publikacjach z tego zakresu dotyczą głównie populacji osób chorych, u których rozpoznano stany chorobowe o różnej etiologii. W kontekście promocji zachowań zdrowotnych szczególnie istotne jest także badanie jakości życia osób zdrowych, zaangażowanych w kultywowanie aktywności fizycznej. MATERIAŁ I METODY: Badaniami objęto 75 osób dorosłych (kobiety n = 24, mężczyźni n = 51), członków stowarzyszeń promujących rekreacyjną aktywność fizyczną z terenu Zagłębia Dąbrowskiego (osoby regularnie aktywne fizycznie). Jako narzędzie badawcze wykorzystano polską wersję kwestionariusza The Short Form Health Survey w wersji drugiej (SF-36v2). WYNIKI: Aspekt fizyczny jakości życia został oceniony mniej korzystnie (70,0 ± 5,0 pkt) od aspektu psychicznego (87,0 ± 14,9 pkt). Istotną statystycznie różnicę pomiędzy badanymi kobietami (61,0 ± 4,6 pkt) i mężczyznami (64,0 ± 3,3 pkt) zaobserwowano w podskali: „ograniczenia roli − problemy fizyczne”. Średnie wyniki samooceny jakości życia związanej ze zdrowiem członków badanych stowarzyszeń były wyższe od wartości średnich obserwowanych u dorosłych Polaków. WNIOSKI: Członkowie stowarzyszeń promujących rekreacyjną aktywność fizyczną z terenu Zagłębia Dąbrowskiego prezentują wyższe średnie wyniki w zakresie jakości życia związanej ze zdrowiem od średnich wyników populacji polskiej. Wysoka ocena zdrowia psychicznego przez badanych może być związana z pozytywnym związkiem aktywności fizycznej z samopoczuciem, co wykazano w licznych badaniach. Członkowie stowarzyszeń nawiązują ze sobą relacje interpersonalne, co może sprzyjać wysokiej ocenie funkcjonowania społecznego.
EN
INTRODUCTION: The study of health-related quality of life is an indication of the tendencies of modern medical-social sciences on preventive activities related to health promotion.. Such studies supplement objective health indicators of a medical character with subjective feelings of the subjects. Most of the research results presented in publications in this field concern mainly patients suffering from different diseases. In the context of promoting healthy behaviors, it is particularly important to study the quality of life of healthy people involved in physical activity. MATERIAL AND METHODS: 75 adult people were involved in the study (women = 24; men = 51). They were members of associations promoting physical activity in the area of Zaglebie Dabrowskie (Poland). The Short Form Health Survey (SF-36v2) was used to assess health-related quality of life. RESULTS: The physical aspect of quality of life (70.0 ± 5.0 points) was less favourably appraised than the psychological aspect (87.0 ± 14.9 points). A statistically significant difference between women (61.0 ± 4.6 points) and men (64.0 ± 3.3 points) was observed on the subscale: role limitation – physical problems. The average results of the surveyed people’s health-related quality of life were higher than the mean general population results. CONCLUSIONS: People involved in associations promoting physical activity and a healthy lifestyle attain higher average results in health-related quality of life than the norms of the general population. The high assessment of mental health maybe connected with the positive relationship between physical activity and well-being. It may also be suggested that people involved in associations promoting a healthy lifestyle establish positive relationships with each other, which may favor a high assessment of social functioning.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
1-5
Physical description
Contributors
 • Zakład Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i me-dycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health. 2011; 46(1): 25–31.
 • 2. Turska W., Skowron A. Metodyka oceny jakości życia. Farm Pol. 2009; 65(8): 572–580.
 • 3. Bieńkuńska A. Wybrane aspekty jakości życia na podstawie wyników badania spójności społecznej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Prezentacja_wybrane_aspekty__jako-sci_zycia_30_XI_2012.pdf. [dostęp 20.02.2013].
 • 4. Schipper H. Quality of life: Principles of the clinical paradigm. J. Psy-chosoc. Oncol. 1990; 8(2–3): 171–185.
 • 5. Dudzińska M., Tarach J. S., Nowakowski A. Pomiar jakości życia za-leżnej od zdrowia w cukrzycy. Diabet. Prakt. 2011; 12(2): 56–64.
 • 6. Kłak A., Mińko M., Siwczyńska D. Metody kwestionariuszowe badania jakości życia. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(4): 632–638.
 • 7. Maryniak A. List do redakcji w sprawie kwestionariusza SF-36. Kardiol. Pol. 2010; 68: 256.
 • 8. Czapiński J., Panek, T. Diagnoza społeczna 2011: warunki i jakość życia Polaków. Contemporary Economics 2011; 5(3): 13–16.
 • 9. Czapiński J., Panek, T. Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków: raport. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa 2014; 7: 16–30.
 • 10. Anderson R., Dubois H., Leončikas T., Sándor E. 3rd European Quality of Life Survey: Quality of Life in Europe: Impacts of the Crisis. Publications Office of the European Union. Luxembourg 2012, 38–109.
 • 11. Self A., Thomas J., Randall C. Measuring national well-being: life in the UK, 2014. Office for National Statistiscs UK, 2014, http://webarchive.natio-nalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_352740.pdf [dostęp 10.05.2015].
 • 12. Suh E., Tsang T., Vizard P., Zaidi A., Burchardt T. Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Social inequalities, Publications Office of the European Union. Luxembourg, Dublin 2013, 19–34.
 • 13. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Quality of life in urban and rural Europe. http://www.euro-found.europa.eu/publications/foundationfinding/2014/quality-of-life-social-policies/foundation-findings-quality-of-life-in-urban-and-rural-europe [dostęp 02.03.2015].
 • 14. Wrześniewski K. Badanie subiektywnego stanu zdrowia za pomocą polskiej adaptacji the Nottingham Health Profile. W: Współczesne potrzeby
 • i możliwości pomiaru zdrowia. Red. J.B. Karski, H. Kirschner, J. Lcowski Wydawnictwo Ignis. Warszawa 1997, 85–109.
 • 15. Wróblewska W. Jakość życia kobiet uwarunkowana stanem zdrowia. W: Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat: Polska 2006. Red. T. Niemiec. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. UNO. Warszawa 2007, 80–83.
 • 16. Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A. Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2009, 10––35.
 • 17. Golicki D., Jakubczyk M., Niewada M., Wrona W., Busschbach J.J. Va-luation of EQ-5D health states in Poland: first TTO‐based social value set in Central and Eastern Europe. Value Health 2010; 13(2): 289–297.
 • 18. Golicki D., Niewada M. General population reference values for 3-level EQ-5D (EQ-5D-3L) questionnaire in Poland. Pol. Arch. Med. Wewn. 2015; 125(1–2): 18–26.
 • 19. Jegier A., Szmigielska K., Bilińska M., Brodowski L., Gałaszek M., Mrozek P., Olszewska B., Piotrowski W., Przywarska I., Rybicki J., Zielinska D. Health – related quality of life in patients with coronary heart disease after residential versus ambulatory cardiac rehabilitation. Circ. J. 2009; 73(3): 476––483.
 • 20. Kurowska K., Szomszor M. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia u osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Diabet. Prakt. 2011; 12(4): 142–150.
 • 21. Majda A., Walas K., Morawa J. Jakość życia osób z cukrzycą typu 2 le-czonych w szpitalu uzdrowiskowym. Probl. Pielęg. 2013; 21(2): 195–203.
 • 22. Depta A. Zastosowanie analizy korespondencji do oceny jakości życia ludności na podstawie kwestionariusza SF-36v2. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Wro-cław 2014, 135–145.
 • 23. Maglinte G.A., Hays R.D., Kaplan R.M. US general population norms for telephone administration of the SF-36v2. J. Clin. Epidemiol. 2012; 65(5): 497–502.
 • 24. Wipfli B., Landers D., Nagoshi C., Ringenbach S. An examination of serotonin and psychological variables in the relationship between exercise and mental health. Scand. J. Med. Sci. Sports 2011; 21(3): 474–481.
 • 25. Adamson B.C., Ensari I., Motl R.W. Effect of exercise on depressive symptoms in adults with neurologic disorders: a systematic review and meta-analysis. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2015; 96(7): 1329–1338.
 • 26. Richardson C.R., Faulkner G., McDevitt J., Skrinar G.S., Hutchinson D.S., Piette J.D. Integrating physical activity into mental health services for persons with serious mental illness. Psychiatr. Serv. 2005; 56(3): 324–331.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-db50fe81-41e0-4190-bc10-fb8a5a47c0d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.