Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 3 | 1-14

Article title

The utility of a modified technique for lower respiratory tract sampling in COVID-19 ICU and review of diagnostic approaches in suspected ventilator associated pneumonia.

Content

Title variants

PL
Przydatność zmodyfikowanej techniki pobierania próbek z dolnych dróg oddechowych na OIOM-ie COVID-19 oraz przegląd metod diagnostycznych w przypadku podejrzenia zapalenia płuc związanego z respiratorem.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: : Lower respiratory tract (LRT) sampling is an aerosol generating procedure. In COVID 19 pandemic, guidelines have advocated caution against all aerosol generating procedures. However, microbial cultures on tracheobronchial aspirates are important to guide antibiotic usage in ventilator-associated pneumonia (VAP). MATERIAL AND METHODS: In our tertiary care COVID-19 intensive care unit (ICU), a protocol was set for using closed suction system for timely LRT sampling in VAP and to reduce the risk of exposure to respiratory secretions. Timing of sample collection was as per intensivist discretion following CDC VAP definition. This prospective study was conducted between June to November 2020, to assess the utility of this technique in diagnosis of suspected VAP. Microbiological and clinico-radiological parameters were documented. Heavy growth (>105 cfu/mL) on semiquantitative culture was taken as significant. RESULTS: Total 69 samples generated from 63 patients were analyzed. Mean age 54.48 years and 77.78% of patients had one or more comorbidities. Average duration of invasive ventilation prior to the first culture was 7.14 ± 4.36 days. Progressive radiological worsening at the time of sample collection was in 92.75% (64 of 69 episodes). Microbiological diagnosis of VAP was confirmed in 76.81%. Culture reports guided antibiotic change. Insignificant culture growth in 13.06%. The positivity rate for early and late (>4days) samples were 69.56% and 80.43% respectively. 95% of culture isolates were Gram negative microorganisms. Most common being Acinetobacter baumannii (41.67%) and Klebsiella pneumoniae (31.66%) in both early and late VAP. Around 85% were multidrug resistant organisms. There were no significant adverse events related to sampling technique. CONCLUSIONS:ALower respiratory tract sampling using closed suction system is easy to execute and minimizes procedure related risk to both patient and health care workers in COVID-19 ICU. Gram negative MDR pathogens are prevalent in both early and late VAP. Need further comparative study to understand effectiveness of this technique against other conventional techniques in VAP diagnosis.
PL
WSTĘP: Pobieranie próbek z dolnych dróg oddechowych jest procedurą generującą aerozol (PGA). Podczas pandemii COVID-19 wytyczne zalecały ostrożność przed wszystkimi PGA. Jednak hodowle drobnoustrojów na aspiratach tchawiczo-oskrzelowych są ważne dla ukierunkowania stosowania antybiotyków w zapaleniu płuc związanym z respiratoroterapią (VAP). MATERIAŁ I METODY: Na naszym oddziale intensywnej terapii COVID-19 opieki III stopnia ustalono protokół stosowania zamkniętego systemu odsysania do terminowego pobierania próbek i zmniejszenia ryzyka narażenia na wydzieliny oddechowe. Czas pobrania próbki był zgodny z uznaniem intensywistów zgodnie z definicją CDC VAP. To prospektywne badanie przeprowadzono w okresie od czerwca do listopada 2020 r., aby ocenić przydatność tej techniki w diagnostyce podejrzenia VAP. Dokumentowano parametry mikrobiologiczne i kliniczno-radiologiczne. Za znaczący uznano intensywny wzrost (>105 cfu/ml) w hodowli półilościowej. WYNIKI: Przeanalizowano łącznie 69 próbek wygenerowanych od 63 pacjentów. Średni wiek 54,48 lat, zaś 77,78% pacjentów miało jedną lub więcej chorób współistniejących. Średni czas trwania wentylacji inwazyjnej przed pierwszą hodowlą wynosił 7,14 ± 4,36 dni. Postępujące pogorszenie radiologiczne w momencie pobrania próbki wyniosło 92,75% (64 z 69 epizodów). Diagnozę mikrobiologiczną VAP potwierdzono u 76,81%. Raporty hodowlane kierowały zmianą antybiotyku. Nieznaczny wzrost kultury w 13,06%. Wskaźnik dodatniości dla wczesnych i późnych (>4 dni) próbek wyniósł odpowiednio 69,56% i 80,43%. 95% izolatów hodowlanych stanowiły drobnoustroje Gram-ujemne. Najczęstsze to Acinetobacter baumannii (41,67%) i Klebsiella pneumoniae (31,66%) zarówno we wczesnym, jak i późnym VAP. Około 85% stanowiły organizmy wielolekooporne. Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia niepożądane związane z techniką pobierania próbek. WNIOSKI: Pobieranie próbek z dolnych dróg oddechowych przy użyciu zamkniętego systemu odsysania jest łatwe do wykonania i minimalizuje ryzyko związane z zabiegiem zarówno dla pacjenta, jak i pracowników służby zdrowia przebywających na OIOM-ie COVID-19. Gram-ujemne patogeny są powszechne zarówno we wczesnym, jak i późnym VAP. Potrzebne są dalsze badania porównawcze, aby zrozumieć skuteczność tej techniki w porównaniu z innymi konwencjonalnymi technikami w diagnostyce VAP.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

3

Pages

1-14

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-daa0384f-1e7c-402c-9b4f-32e1db692bd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.