PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 1 | 10-24
Article title

Leczenie systemowe chorych na raka piersi z nadekspresją HER2. Część II

Authors
Content
Title variants
EN
Systemic treatment of HER2-positive breast cancer. Part II
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
HER2-positive breast cancer is associated with an aggressive clinical course and poor prognosis. At present, these patients may be offered targeted therapies directed against a specific molecular target, i.e. HER2 receptor. Standard agents of this class include trastuzumab (monoclonal antibody) and lapatinib (small-molecule inhibitor of HER2- receptor-associated tyrosine kinase). As estimated, about 25% of breast tumors are HER2-positive, and these patients are candidates for trastuzumab therapy. A precondition for initiation of the treatment is confirmation of overexpression of HER2 protein or amplification of HER2 gene in tumor cells. Trastuzumab administered as adjuvant treatment improves recurrence-free survival by 7% and overall survival by 3%. On the other hand, the same drug combined with chemotherapy in patients with disseminated breast cancer increases objective response rate, improves progression-free survival and overall survival as compared with chemotherapy alone. As estimated, only about 50% of HER2-positive patients obtained a clinical benefit following trastuzumab-based palliative treatment. There are several theories explaining the phenomenon of primary and secondary resistance to antibody-treatment. Patients previously undergoing with anthracycline- and taxoid-based chemotherapy, who experience recurrence or progression after trastuzumab, may benefit from administration of lapatinib, a HER1/HER2-associated small-molecule tyrosine kinase inhibitor, combined with capecitabine. Studies of novel therapeutic strategies in patients with HER2-positive breast cancer are underway, testing both new anti-HER2 antibodies (T-DM1, pertuzumab) and other small-molecule tyrosine kinase inhibitors (neratinib).
PL
HER2-dodatni rak piersi charakteryzuje się bardziej agresywnym przebiegiem i gorszym rokowaniem. W chwili obecnej istnieje możliwość zastosowania u tych chorych terapii ukierunkowanych na cel molekularny, jakim jest receptor HER2. Standardowo stosowanymi lekami tej grupy są przeciwciało monoklonalne trastuzumab i drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej receptorów HER2 i HER1 – lapatynib. Szacuje się, że około 25% guzów piersi jest HER2-pozytywnych – u tych chorych należy rozważyć wdrożenie terapii trastuzumabem. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia leczenia jest wykazanie nadekspresji białka HER2 lub amplifikacji genu HER2 w komórkach nowotworowych. Trastuzumab stosowany w ramach leczenia uzupełniającego zwiększa przeżycie wolne od nawrotu o 7%, a przeżycie całkowite o 3%. Z kolei lek stosowany w skojarzeniu z chemioterapią u chorych z rozsianym rakiem piersi zwiększa odsetek obiektywnych odpowiedzi, wydłuża czas przeżycia wolny od progresji oraz czas przeżycia całkowitego w porównaniu z samą chemioterapią. Szacuje się, że tylko połowa chorych HER2-pozytywnych odnosi korzyść kliniczną z terapii paliatywnej opartej na trastuzumabie. Istnieje kilka teorii tłumaczących zjawisko pierwotnej i wtórnej oporności na leczenie przeciwciałem. U chorych leczonych wcześniej chemioterapią opartą na antracyklinach i taksoidach, u których dochodzi do nawrotu lub progresji po leczeniu trastuzumabem, można zastosować drobnocząsteczkowy inhibitor kinaz tyrozynowych HER1/HER2 – lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną. Obecnie trwają badania nad nowymi strategiami terapeutycznymi u chorych z HER2-pozytywnym rakiem piersi. Są to zarówno nowe przeciwciała „anty-HER2” (T-DM1, pertuzumab), jak i kolejne drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych (neratynib).
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
10-24
Physical description
Contributors
 • Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Piotr Potemski, prof. UM Correspondence to: Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Paderewskiego 4, 93-509 Łódź, tel.: 42 689 54 31, faks: 42 689 54 32
References
 • 1. Vogel. l C.L., Cobleigh M.A., Tripathy D. i wsp.: Efficacy and safety of trastuzumab as a single agent in first-line treatment of HER2-overexpressing metastatic breast cancer. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 719-726.
 • 2. Baselga J., Carbonell X., Castañeda-Soto N.J. i wsp.: Phase II study of efficacy, safety, and pharmacokinetics of trastuzumab monotherapy administered on a 3-weekly schedule. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 2162-2171.
 • 3. Slamon D.J., Leyland-Jones B., Shak S. i wsp.: Use of chemo- therapy plus monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N. Engl. J. Med. 2001; 344: 783-792.
 • 4. Marty M., Cognetti F., Maraninchi D. i wsp.: Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab com- bined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2–positive metastatic breast cancer adminis- tered as first-line treatment: the M77001 study group. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 4265-4274.
 • 5. Wysocki P.J., Wysocki H.: Cardiovascular complications asso- ciated with biological therapies for breast cancer. Expert Opin. Biol. Ther. 2008; 8: 1551-1559.
 • 6. Burstein H.J., Keshaviah A., Baron A.D. i wsp.: Trastuzumab plus vinorelbine or taxane chemotherapy for HER2-overex- pressing metastatic breast cancer: The Trastuzumab and Vinor- elbine or Taxane Study. Cancer 2007; 110: 965-972.
 • 7. Adres: http://www.nccn.org/index.asp.
 • 8. Bartsch R., Wenzel C., Hussian D. i wsp.: Analysis of tras- tuzumab and chemotherapy in advanced breast cancer after the failure of at least one earlier combination: An observational study. BMC Cancer 2006; 6: 63.
 • 9. von Minckwitz G., du Bois A., Schmidt M. i wsp.: Trastuzu- mab beyond progression in human epidermal growth factor receptor 2-positive advanced breast cancer: A German Breast Group 26/Breast International Group 03-05 Study. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 1999-2006.
 • 10. Dębska S., Potemski P.: Kontynuowanie leczenia trastuzuma- bem po progresji u chorych na raka piersi – argumenty za i przeciw. Onkol. Prak. Klin. 2009; 5: 189-197.
 • 11. Viani G.A., Afonso S.L., Stefano E.J. i wsp.: Adjuvant trastuz- umab in the treatment of HER-2-positive early breast cancer: a meta-analysis of published randomized trials. BMC Cancer 2007; 7: 153.
 • 12. Joensuu H., Bono P., Kataja V. i wsp.: Fluorouracil, epirubicin, and cyclophosphamide with either docetaxel or vinorelbine, with or without trastuzumab, as adjuvant treatments of breast cancer: final results of the FinHer trial. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 5685-5692.
 • 13. Romond E.H., Perez E.A., Bryant J. i wsp.: Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. N. Engl. J. Med 2005; 353: 1673-1684.
 • 14. Piccart-Gebhart M.J., Procter M., Leyland-Jones B. i wsp.: Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. N. Engl. J. Med. 2005; 353: 1659-1672.
 • 15. Dahabreh I.J., Linardou H., Siannis F. i wsp.: Trastuzumab in the adjuvant treatment of early-stage breast cancer: a system- atic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Oncologist 2008; 13: 620-630.
 • 16. Spielmann M., Roché H., Delozier T. i wsp.: Trastuzumab for patients with axillary-node-positive breast cancer: results of the FNCLCC-PACS 04 trial. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 6129-6134.
 • 17. Adres: www.clinicaltrials.gov.
 • 18. Shaffer R., Tyldesley S., Rolles M. i wsp.: Acute cardiotoxicity with concurrent trastuzumab and radiotherapy including inter- nal mammary chain nodes: a retrospective single-institution study. Radiother. Oncol. 2009; 90: 122-126.
 • 19. Belkacémi Y., Gligorov J., Ozsahin M. i wsp.: Concurrent tras- tuzumab with adjuvant radiotherapy in HER2-positive breast cancer patients: acute toxicity analyses from the French multi- centric study. Ann. Oncol. 2008; 19: 1110-1116.
 • 20. Halyard M.Y., Pisansky T.M., Dueck A.C. i wsp.: Radiothera- py and adjuvant trastuzumab in operable breast cancer: toler- ability and adverse event data from the NCCTG Phase III Trial N9831. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 2638-2644.
 • 21. Verma S., Lavasani S., Mackey J. i wsp.: Optimizing the man- agement of HER2-positive early breast cancer: the clinical reali- ty. Curr. Oncol. 2010; 17: 20-33.
 • 22. Gianni L., Eiermann W., Semiglazov V. i wsp.: Neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab followed by adjuvant tras- tuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER2-positive locally advanced breast cancer (the NOAH trial): a randomised controlled superiority trial with a parallel HER2-negative cohort. Lancet 2010; 375: 377-384.
 • 23. Buzdar A.U., Ibrahim N.K., Francis D. i wsp.: Significantly high- er pathologic complete remission rate after neoadjuvant therapy with trastuzumab, paclitaxel, and epirubicin chemotherapy: results of a randomized trial in human epidermal growth factor receptor 2-positive operable breast cancer. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 3676-3685.
 • 24. Rayson D., Richel D., Chia S. i wsp.: Anthracycline-trastuz- umab regimens for HER2/neu-overexpressing breast cancer: current experience and future strategies. Ann. Oncol. 2008; 19: 1530-1539.
 • 25. Opolski G., Krzakowski M. (red.): Postępowanie w powikła- niach sercowo-naczyniowych w raku piersi. Medical Education, Warszawa 2010.
 • 26. Musolino A., Ciccolallo L., Panebianco M. i wsp.: Multifacto- rial central nervous system recurrence susceptibility in patients with HER2-positive breast cancer: epidemiological and clinical data from a population-based cancer registry study. Cancer 2011; 117: 1837-1846.
 • 27. Lampson L.A.: Monoclonal antibodies in neuro-oncology: get- ting past the blood-brain barrier. MAbs. 2011; 3: 153-160.
 • 28. Park I.H., Ro J., Lee K.S. i wsp.: Trastuzumab treatment beyond brain progression in HER2-positive metastatic breast cancer. Ann. Oncol. 2009; 20: 56-62.
 • 29. Kirsch D.G., Ledezma C.J., Mathews C.S. i wsp.: Survival after brain metastases from breast cancer in the trastuzumab era. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 2114-2116.
 • 30. Rososs J.S., Slodkowska E.A., Symmans W.F. i wsp.: The HER-2 receptor and breast cancer: ten years of targeted anti-HER-2 therapy and personalized medicine. Oncologist 2009; 14: 320-368.
 • 31. Mukohara T.: Mechanisms of resistance to anti-human epider- mal growth factor receptor 2 agents in breast cancer. Cancer Sci. 2011; 102: 1-8.
 • 32. Valabrega G., Montemurro F., Aglietta M.: Trastuzumab: mech- anism of action, resistance and future perspectives in HER2- overexpressing breast cancer. Ann. Oncol. 2007; 18: 977-984.
 • 33. Valabrega G., Montemurro F., Sarotto I. i wsp.: TGFalpha expression impairs trastuzumab-induced HER2 downregula- tion. Oncogene 2005; 24: 3002-3010.
 • 34. Huang X., Gao L., Wang S. i wsp.: Heterotrimerization of the growth factor receptors erbB2, erbB3, and insulin-like growth factor-I receptor in breast cancer cells resistant to Herceptin. Cancer. Res. 2010; 70: 1204-1214.
 • 35. Konecny G.E., Pegram M.D., Venkatesan N. i wsp.: Activity of the dual kinase inhibitor lapatinib (GW572016) against HER- 2-overexpressing and trastuzumab-treated breast cancer cells. Cancer Res. 2006; 66: 1630-1639.
 • 36. Wood E.R., Truesdale A.T., McDonald O.B. i wsp.: A unique structure for epidermal growth factor receptor bound to GW572016 (Lapatinib): relationships among protein confor- mation, inhibitor off-rate, and receptor activity in tumor cells. Cancer Res. 2004; 64: 6652-6659.
 • 37. Geyer C.E., Forster J., Lindquist D. i wsp.: Lapatinib plus capecitabine for HER2-positive advanced breast cancer. N. Engl. J. Med. 2006; 355: 2733-2743.
 • 38. Cameron D., Casey M., Press M. i wsp.: A phase III random- ized comparison of lapatinib plus capecitabine versus capecit- abine alone in women with advanced breast cancer that has progressed on trastuzumab: updated efficacy and biomarker analyses. Breast. Cancer. Res. Treat. 2008; 112: 533-543.
 • 39. Lin N.U., Diéras V., Paul D. i wsp.: Multicenter phase II study of lapatinib in patients with brain metastases from HER2-pos- itive breast cancer. Clin. Cancer. Res. 2009; 15: 1452-1459.
 • 40. Metro G., Foglietta J., Russillo M. i wsp.: Clinical outcome of patients with brain metastases from HER2-positive breast can- cer treated with lapatinib and capecitabine. Ann. Oncol. 2011; 22: 625-630.
 • 41. Moy B., Goss P.E.: Lapatinib-associated toxicity and practical management recommendations. Oncologist 2007; 12: 756-765.
 • 42. Frankel C., Palmieri F.M.: Lapatinib side-effect management. Clin. J. Oncol. Nurs. 2010; 14: 223-233.
 • 43. Ellis M.J., Tao Y., Young O. i wsp.: Estrogen-independent pro- liferation is present in estrogen-receptor HER2-positive primary breast cancer after neoadjuvant letrozole. J. Clin. Oncol. 2006; 24: 3019-3025.
 • 44. Onitilo A.A., Engel J.M., Greenlee R.T., Mukesh B.N.: Breast cancer subtypes based on ER/PR and Her2 expression: com- parison of clinicopathologic features and survival. Clin. Med. Res. 2009; 7: 4-13.
 • 45. Shou J., Massarweh S., Osborne C.K. i wsp.: Mechanisms of tamoxifen resistance: increased estrogen receptor-HER2/neu cross-talk in ER/HER2 positive breast cancer. J. Natl. Cancer Inst. 2004; 96: 926-935.
 • 46. Rasmussen B.B., Regan M.M., Lykkesfeldt A.E. i wsp.: Adju- vant letrozole versus tamoxifen according to centrally-assessed ERBB2 status for postmenopausal women with endocrine-re- sponsive early breast cancer: supplementary results from the BIG 1-98 randomised trial. Lancet Oncol. 2008; 9: 23-28.
 • 47. Dowsett M., Allred C., Knox J. i wsp.: Relationship between quantitative estrogen and progesterone receptor expression and human epidermal growth factor receptor 2 (HER-2) status with recurrence in the arimidex, tamoxifen, alone or in combi- nation trial. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 1059-1065.
 • 48. Massarweh S., Osborne C.K., Jiang S. i wsp.: Mechanisms of tumor regression and resistance to estrogen deprivation and ful- vestrant in a model of estrogen receptor-positive, HER-2/neu- positive breast cancer. Cancer Res. 2006; 66: 8266-8273.
 • 49. Osipo C., Meeke K., Cheng D. i wsp.: Role for HER2/neu and HER3 in fulvestrant-resistant breast cancer. Int. J. Oncol. 2007; 30: 509-520.
 • 50. Konecny G., Pauletti G., Pegram M. i wsp.: Quantitative asso- ciation between HER-2/neu and steroid hormone receptors in hormone receptor-positive primary breast cancer. J. Natl Can- cer. Inst. 2003; 95: 142-153.
 • 51. Massarweh S., Osborne C.K., Creighton C.J. i wsp.: Tamoxifen resistance in breast tumors is driven by growth factor receptor signaling with repression of classic estrogen receptor genomic function. Cancer. Res. 2008; 68: 826-833.
 • 52. Kurokawa H., Lenferink A. E., Simpson J.F. i wsp.: Inhibition of HER2/neu (erbB-2) and mitogen-activated protein kinases enhances tamoxifen action against HER2-overexpressing, tamoxifen-resistant breast cancer cells. Cancer Res. 2000; 60: 5887-5894.
 • 53. Tovey S., Dunne B., Witton C.J. i wsp.: Can molecular mark- ers predict when to implement treatment with aromatase inhib- itors in invasive breast cancer? Clin. Cancer Res. 2005; 11: 4835-4842.
 • 54. Ellis M.J., Coop A., Singh B. i wsp.: Letrozole is more effective neoadjuvant endocrine therapy than tamoxifen for ErbB-1- and/ or ErbB-2-positive, estrogen receptor–positive primary breast cancer: evidence from a phase III randomized trial. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 3808-3816.
 • 55. Ellis M.J., Ma C.: Letrozole in the neoadjuvant setting: the P024 trial. Breast Cancer Res. Treat. 2007; 105: 33-43.
 • 56. Rugo H.S.: The breast cancer continuum in hormone-recep- tor-positive breast cancer in postmenopausal women: evolving management options focusing on aromatase inhibitors. Ann. Oncol. 2008; 19: 16-27.
 • 57. Thürlimann B., Keshaviah A., Coates A.S. i wsp.: A compari- son of letrozole and tamoxifen in postmenopausal women with early breast cancer. N. Engl. J. Med. 2005; 353: 2747-2757.
 • 58. Gangadhara S., Bertelli G.: Long-term efficacy and safety of anastrozole for adjuvant treatment of early breast cancer in post- menopausal women. Ther. Clin. Risk Manag. 2009; 5: 291-300.
 • 59. Kaufman B., Mackey J.R., Clemens M.R. i wsp.: Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: results from the randomized phase III TAnDEM study. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 5529-5537.
 • 60. Johnston S., Pippen S. Jr, Pivot X. i wsp.: Lapatinib combined with letrozole versus letrozole and placebo as first-line therapy for postmenopausal hormone receptor–positive metastatic breast cancer. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 5538-5546.
 • 61. Wong K.K., Fracasso P.M., Bukowski R.M. i wsp.: A phase I study with neratinib (HKI-272), an irreversible pan ErbB receptor tyrosine kinase inhibitor, in patients with solid tumors. Clin. Cancer Res. 2009; 15: 2552-2558.
 • 62. Burstein H.J., Sun Y., Dirix L.Y. i wsp.: Neratinib, an irrevers- ible ErbB receptor tyrosine kinase inhibitor, in patients with advanced ErbB2-positive breast cancer. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1301-1307
 • 63. Burris H.A. 3rd, Rugo H.S., Vukelja S.J. i wsp.: Phase II study of the antibody drug conjugate trastuzumab-DM1 for the treatment of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive breast cancer after prior HER2-directed ther- apy. J. Clin. Oncol. 2011; 29: 398-405.
 • 64. Gianni L., Lladó A., Bianchi G. i wsp.: Open-label, phase II, multicenter, randomized study of the efficacy and safety of two dose levels of Pertuzumab, a human epidermal growth factor receptor 2 dimerization inhibitor, in patients with human epi- dermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1131-1137.
 • 65. Baselga J., Gelmon K.A., Verma S. i wsp.: Phase II trial of per- tuzumab and trastuzumab in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer that progressed during prior trastuzumab therapy. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1138-1144.
 • 66. Adres: www.clinicaltrials.gov.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d9aaf545-9795-49e2-adf4-3670f029cb85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.