PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 1 | 78–87
Article title

Sposób odżywiania się dziewcząt w wieku 16–18 lat w zależności od wskaźnika masy ciała i wskaźnika dystrybucji tkanki tłuszczowej

Content
Title variants
EN
Dietary patterns among girls aged 16–18 years old according to their body mass index and waist-to-hip ratio
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena sposobu odżywiania się dziewcząt w wieku 16–18 lat w grupach wydzielonych w zależności od wartości wybranych miar otłuszczenia – wskaźnika masy ciała i wskaźnika dystrybucji tkanki tłuszczowej. Materiał i metody: Badaniami objęto 151 dziewcząt w wieku 16–18 lat z wybranych szkół ponadgimnazjalnych z Białej Podlaskiej. Na podstawie pomiarów wysokości ciała, masy ciała, obwodu talii i obwodu bioder u każdej badanej osoby obliczono wskaźnik masy ciała, który umożliwił wydzielenie dwóch grup: o prawidłowych wartościach tego wskaźnika oraz z nadwagą i otyłością. W celu określenia typu otyłości wśród otyłych dziewcząt obliczono wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej, co umożliwiło wyodrębnienie grupy dziewcząt z otyłością brzuszną. Sposób odżywiania się dziewcząt określono metodą sondażu diagnostycznego. Istotność statystyczną uzyskanych różnic pomiędzy dziewczętami o prawidłowych wartościach wskaźnika masy ciała a osobami z nadwagą i otyłością, w tym z otyłością brzuszną, obliczono przy użyciu testu χ2 . Wyniki: Wśród badanych dziewcząt stwierdzono liczne błędy żywieniowe, które dotyczyły w większym stopniu dziewcząt z nadmierną masą ciała i otyłością brzuszną. Badane cechujące się nieprawidłowymi wartościami obu analizowanych wskaźników spożywały mniej posiłków w ciągu dnia, częściej opuszczały pierwsze śniadanie, jadły po godzinie 20.00, rzadziej spożywały ryby i pieczywo razowe, a częściej dania typu fast food i słodycze oraz częściej piły napoje słodzone. Wniosek: Wykazane błędy żywieniowe wśród dziewcząt o wysokim wskaźniku masy ciała i otyłości brzusznej mogą być wskazaniem do podjęcia w tej grupie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego żywienia, obejmujących zarówno osoby z nadmiarem masy ciała, jak i ich rodziny.
EN
Aim: The study has been aimed at evaluating dietary patterns of girls aged 16–18 years old in groups identified according to measures such as their body mass index and waist-to-hip ratio. Material and methods: The study covered a total of 151 girls aged 16–18 years old from selected higher secondary schools in Biała Podlaska, Poland. Based on height, weight, waist and hip circumference measurements, body mass index was calculated for each of the participants of the study, allowing to identify two groups: group 1 with normal index and group 2 with overweight or obesity. Also, to determine the type of obesity in the overweight and obese respondents, their waist-to-hip ratio was calculated, identifying the subgroup of girls with abdominal obesity. The respondents’ dietary patterns were identified with the use of a diagnostic survey. The statistical significance of the differences between the participants with normal body mass index and the overweight and obese respondents (including those with abdominal obesity) was tested with the chi-square test. Results: Numerous nutritional mistakes/unhealthy dietary patterns were identified in the studied group, largely involving the overweight and obese girls, including those with abdominal obesity. The respondents whose body mass index and waist-to-hip ratio were too high ate fewer meals per day, skipped breakfast more frequently, had their last meal of the day later than 8 p.m., reported less frequent fish and wholemeal bread intake, as opposed to more frequent fast food, sweets and sweetened beverages intake. Conclusion: The unhealthy dietary patterns found in the population of girls with high body mass index and abdominal obesity highlight the need for education in the scope of healthy nutrition aimed both at overweight/obese individuals and their families.
Keywords
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
78–87
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Katedra Nauk Przyrodniczych, Biała Podlaska, Polska
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, Polska
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Katedra Nauk Przyrodniczych, Biała Podlaska, Polska
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Katedra Nauk o Zdrowiu, Biała Podlaska, Polska
References
 • 1. Ahluwalia N, Dalmasso P, Rasmussen M et al.: Trends in overweight prevalence among 11-, 13- and 15-year-olds in 25 countries in Europe, Canada and USA from 2002 to 2010. Eur J Public Health 2015; 25 Suppl 2: 28–32.
 • 2. Chebet M, Goon DT, Nsibambi C et al.: Prevalence of overweight and obesity among primary school children in Kampala central, Uganda. Afr J Phys Health Educ Recreat Dance 2014; 20: 1365–1378.
 • 3. Hoque ME, Doi SA, Mannan M et al.: Prevalence of overweight and obesity among children and adolescents of the Indian subcontinent: a meta-analysis. Nutr Rev 2014; 72: 541–550.
 • 4. Xi B, Mi J, Zhao M et al.: Trends in abdominal obesity among U.S. children and adolescents. Pediatrics 2014; 134: e334–e339.
 • 5. Zhu L, Chen Y, Ding L et al.: Prevalence of overweight and obesity among secondary school children aged 14 to 18 years (China). Nutr Hosp 2015; 31: 2006–2010.
 • 6. Olds T, Maher C, Zumin S et al.: Evidence that the prevalence of childhood overweight is plateauing: data from nine countries. Int J Pediatr Obes 2011; 6: 342–360.
 • 7. Mazur J (ed.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015.
 • 8. Harton A, Bawa S, Weker H: Przyczyny nadwagi i otyłości prostej u młodzieży w wieku 13–15 lat – aspekt żywieniowy. Żyw Człow Metab 2002; 29 Suppl: 226–230.
 • 9. Villa I, Yngve A, Poortvliet E et al.: Dietary intake among under-, normal- and overweight 9- and 15-year-old Estonian and Swedish schoolchildren. Public Health Nutr 2007; 10: 311–322.
 • 10. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM et al.: Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 1240–1243.
 • 11. Cole TJ, Flegal KM, Niholls D et al.: Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007; 335: 194.
 • 12. Griffith ML, Younk LM, Davis SN: Visceral adiposity, insulin resistance, and type 2 diabetes. Am J Lifestyle Med 2010; 4: 230–243.
 • 13. Jarosz M, Respondek W, Wolnicka K et al.: Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej. In: Jarosz M (ed.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012: 154–171.
 • 14. Orkusz A, Babiarz M: Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych młodzieży licealnej. Nauki Inż Technol 2015; 2: 31–40.
 • 15. Kowieska A, Biel W, Stanisławski A: Zwyczaje żywieniowe i czynniki wyboru żywności wśród młodzieży szkoły średniej. Żyw Człow Metab 2007; 34: 727–732.
 • 16. Czarniecka-Skubina E, Namysław I: Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich. Żywn Nauka Technol Jakość 2008; 6: 129–143.
 • 17. Huk-Wieliczuk E, Czeczuk A, Popławska A et al.: The diet of overweight teenagers aged 13–15 from rural areas compared to their peers with proper BMI values. In: Wilczewski A (ed.): Determinants of the Development of Rural Children and Youth. AWF Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport, Biała Podlaska 2012: 79–94.
 • 18. Rychlik E, Jarosz M: Najczęstsze wady w żywieniu dzieci i młodzieży. In: Jarosz M (ed.): Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008: 19–25.
 • 19. Chabros E, Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M et al.: Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 58–61.
 • 20. Oblacińska A: Podstawy teoretyczne nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. In: Oblacińska A (ed.): Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013: 7–12.
 • 21. Ziółkowska A, Gajewska M, Szostak-Węgierek D: Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Probl Hig Epidemiol 2010; 91: 606–610.
 • 22. Franczyk-Żarów M, Kostogrys RB, Filipiak-Florkiewicz A et al.: Zwyczaje żywieniowe młodzieży wybranego technikum gastronomicznego w Warszawie. Żyw Człow Metab 2009; 36: 294–299.
 • 23. Kołłajtis-Dołowy A, Pietruszka B, Waszczeniuk-Uliczka M et al.: Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy. Żyw Człow Metab 2003; 30: 182–187.
 • 24. Wojtyła A, Biliński P, Bojar J et al.: Zaburzenia odżywiania u polskich gimnazjalistów. Probl Hig Epidemiol 2011; 92: 343–350.
 • 25. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B et al.: Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Prace IŻŻ, Warszawa 1998: 85.
 • 26. Utter J, Scragg R, Schaaf D: Associations between television viewing and consumption of commonly advertised foods among New Zealand children and young adolescents. Public Health Nutr 2006; 9: 606–612.
 • 27. Wołowski T, Jankowska M: Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Część I. Zachowania młodzieży związane z odżywianiem. Probl Hig Epidemiol 2007; 88: 64–68.
 • 28. Weker H, Barańska M, Riahi A: Problem otyłości a wiedza żywieniowa u młodzieży w wieku 13–15 lat. Rocz Państ Zakł Hig 2007; 58: 321–326.
 • 29. Wojtyła-Buciora P, Marcinkowski JT: Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol 2010; 91: 227–232.
 • 30. Janiszewska R, Pilch W, Makuch R et al.: Aspekty żywienia i odchudzania się dziewcząt. Probl Hig Epidemiol 2011; 92: 351–354.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d994aadb-2491-4976-af76-9b8e5b0d6cd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.