PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 18 | 3 | 25-32
Article title

Ocena progu wrażliwości mięśnia na ból, po zastosowaniu pneumatycznego stabilizatora zewnętrznego u masażystów

Content
Title variants
EN
Evaluation of pressure pain threshold after external stabilizer application at masseurs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Fizjoterapeuci są grupą zawodową narażoną na przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, które zmniejszają ich wydajność i są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Celem niniejszej pracy była ocena progu wrażliwości mięśnia na ból [PPT kPa1] wśród masażystów po zastosowaniu pneumatycznego stabilizatora zewnętrznego. Materiał i metody. Badaniom poddano dziesięciu fizjoterapeutów w wieku od 26 do 52 lat, pracujących na stanowisku masażysty w wybranych, dolnośląskich ośrodkach rehabilitacji. W trakcie badań oznaczono dwukrotnie PPT, przy użyciu algometru Somedic: po zakończonym 40-godzinnym tygodniu pracy (poniedziałek – piątek) – w piątek, podczas którego osoby badane nie stosowały pneumatycznego stabilizatora zewnętrznego Exonic V.2, oraz po jego zastosowaniu w trakcie kolejnego 40-godzinnego tygodnia pracy również na koniec ostatniego dnia – w piątek. Wyniki. Zauważono istotny statystycznie wzrost wartości średnich PPT zanotowanych w punktach referencyjnych zlokalizowanych po tej samej stronie linii wyrostków kolczystych kręgosłupa, pochodzących z 2 serii pomiarowej w porównaniu z serią 1 (p0,05). Zmiany te dodatkowo zostały określone w postaci średnich wartości procentowych, które okazały się wyższe po stronie lewej w porównaniu ze stroną prawą. W zestawieniu zmian procentowych dotyczących odcinka lędźwiowego (L) oraz piersiowego (Th) zanotowano wyższe średnie wartości po stronie prawej w odcinku lędźwiowym oraz po stronie lewej w odcinku piersiowym. Wnioski. Uzyskane wyniki badań uzasadniają zastosowanie zewnętrznego stabilizatora pneumatycznego Exonik V.2 jako narzędzia zmniejszającego bolesność mięśniową mierzoną wartością PPT. Przeprowadzony eksperyment wymaga kontynuacji badań na grupie masażystów o większej liczebności i zbliżonym wieku oraz stażu zawodowym.
EN
Introduction. Physiotherapists are professional group exposed to physical musculo-skeletal overloads and disorders. These disorders reducing their productivity are the most common reason for work disability. The aim of this study was to assess the pressure pain threshold [PPT kPa1] after pneumatic external stabilizer Exonik V.2 application.Material and methods. Ten masseurs of Lower Silesia rehabilitation centers participated in the present study. During examination the PPT of muscles was determined wice: at the end of the 40-hour work week – on Friday, during which the subjects did not use stabilizer Exonic V.2, and after using it within the next 40-hour work week at the end of the last day – on Friday. Results. A statistically significant increase in the average values of the PPT recorded in the reference points located on the same side of the spinous processes of the spine, from the series 2 of measurements, compared with a series 1 (p0.05) was observed. These changes have also been defined as percentage average values, which werehigher on the left side than the right side. Comparable percentage changes for the lumbar (L) and thoracic (Th) were noticed with higher mean values on the right side of the lumbar and on the left side in the thoracic. Conclusions. The obtained results prove the benefits of the application of a stabilizer Exonik V.2 which reduces muscle soreness measured by PPT. This study should be extended to higher number of subjects characterized by same age and work experience.
Contributors
 • Katedra Motoryczności Sportowca, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
 • Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
 • Zakład Kształtowania Środowiska, Wydział Architektury, Politechnika, Wrocław
 • Katedra Motoryczności Sportowca, Wydział Nauk o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
References
 • 1. McPhail S., Waite M.: Physical activity and health-related quality of life among physiotherapists: a cross sectional survey in an Australian hospital and health service. J Occup Med Toxicol., 2014, 9:1.
 • 2. Yasobant S., Rajkumar P.: Work-related musculoskeletal disorders among health care professionals: A cross-sectional assessment of risk factors in a tertiary hospital, India. Indian J Occup Environ Med., 2014, 18(2), 75-81.
 • 3. Kawczyński A., Mroczek D., Chmura P. i wsp.: Wpływ meczu piłki nożnej na ocenę uciążliwości wysiłku oznaczanej na podstawie progu wrażliwości mięśnia na ból. Antropomotoryka, 2012, 60: 19-24.
 • 4. Darragh A., Campo M., King P.: Work-related activities associated with injury in occupational and physical therapists. Work., 2012, 42(3).
 • 5. Bork B., Cook M., Rosencrance J., Englehardt K., Thomason M., Wuford I., Worley R.: Work-related musculoskeletaldisorders among physical therapists. Phys Ther., 1996, 76:827–835.
 • 6. Holder N., Clark A., DiBlasio J., Hughes C., Schepf J., Harding L., Shepard KF.: Cause, prevalence, and response to occupational musculoskeletal injuries reported by physical therapists physical therapy assistants. Phys Ther. 1999, 79:642–652.
 • 7. Campo M., Weiser S., Koenig K., Nordin M.: Work-related musculoskeletal disorders in physical therapists: A prospective cohort study with 1 year follow-up. Phys Ther. 2008, 88:608–619.
 • 8. Rasmussen Ch., Holtermann A., Mortensen O. i wsp.: Prevention of low back pain and its consequences among nurses` aides in elderly care: a stepped-wedge multi-faceted clusterrandomized controlled trial. BMC Public Health., 2013, 13:1088.
 • 9. Tinubu B., Mbada Ch., Oyeyemi A. i wsp.: Work-related musculoskeletal disorders among nurses in Ibadan, south-west Nigeria: a cross-sectional survey. BMC Musculoskel Dis., 2010, 11:12.
 • 10. Binderup A., Arendt-Nielsen L., Madeleine P.: Pressure pain sensitivity maps of the neck-shoulder and the low back regions in men and women. BMC Musculoskelet Disord., 2010, 11: 234.
 • 11. Iguchi M., Shields R.: Quadriceps low frequency fatigue and muscle pain are contraction type dependent. Muscle Nerve., 2010, 42(2): 230-238.
 • 12. Kawczyński A., Samani A., Fernandez-De-Las-Penas C. i wsp.: Sensory Mapping of the upper trapezius muscle in relation to consecutive session of eccentric exercise. J Strenght Cond Res., 2012, 26(6): 1577-1583.
 • 13. Kawczyński A., Mroczek D., Frąckiewicz A. i wsp.: Effects of two recovery procedures after a football game on sensory and biochemical markers. J Sports Med Phys Fitness., 2014, 54(4): 394-402.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d91b2153-10eb-4229-971f-41b98f68fb2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.