PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 1-2 | 60-65
Article title

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi a stan zdrowia populacji

Content
Title variants
EN
Health effects of polycyclic aromatic hydrocarbons air pollution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo podejmowanych starań związanych z redukcją ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, od lat wartości dopuszczalnych stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) należą do wysokich. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne stanowią złożoną mieszaninę związków: pochodnych antracenu, fenantrenu, chryzenu, pirenu i cholantrenu. Są szeroko rozpowszechnione w środowisku, a narażenie na ich działanie ma charakter powszechny. W związku z rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym głównym źródłem emisji WWA stała się działalność człowieka. Wielu naukowców – epidemiologów podkreśla, że wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne posiadają między innymi właściwości cytotoksyczne, immunotoksyczne, teratogenne i rakotwórcze.
EN
The allowable concentrations of main air pollutants, including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), are high despite the eff orts to reduce the amount of air pollutants emitted into the atmosphere. Polycyclic aromatic hydrocarbons are complex mixtures of compounds which are derivatives of anthracene, phenanthrene, chrysesne, pyrene and cholanthrene. They are widely distributed in the environment and the exposure to them is common. In consequence of civilizational development and technological advancement, human activity has become the main source of PAHs emission. Many epidemiological scientists empha size that polycyclic aromatic hydrocarbons are, among other things, cytotoxic, immunotoxic, tetratogenic and carcinogenic.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
1-2
Pages
60-65
Physical description
Contributors
 • Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska ŚUM 41-200 Sosnowiec ul. Kasztanowa 3a tel./fax 32 269 98 25
 • Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Stan środowiska w województwie śląskim w 2008 roku. Katowice: BMŚ, Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 2009: 9-52.
 • 2. Gajdzik B. Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w Polsce i województwie śląskim. Problemy Ekologii 2008; 12 (3): 163-167.
 • 3. Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce w roku 2007 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ. Warszawa 2008, Inspekcja Ochrony Środowiska.
 • 4. Ósma roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2009 rok. Katowice 2010, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach; 2010: 3-14.
 • 5. Moździerz A, Juszko-Piekut M, Kołosza Z i wsp.: Comparative study of certain pollutant concentrations in the former katowice voivodeship (1991-1998 and 1983- 1990). Pol J Environ Stud 2007; 16 (5), 2: 399-404.
 • 6. Moździerz A, Juszko-Piekut M, Kołosza Z.: Poziomy wybranych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w centralnej części województwa śląskiego - 1999-2004. Med Śr 2007; 10, (2): 61-67.
 • 7. Klimaszewska K. Właściwości, występowanie i przemiany wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku naturalnym. Żywność, Żywienie a Zdrowie 1999; 4: 363-376.
 • 8. Mielżyńska D. Markery biologiczne w ocenie narażenia zawodowego i środowiskowego ludzi na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2008; 14-32.
 • 9. Gawlik M., Bilek M. Możliwości obniżania emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze źródeł antropogennych. Med Środ 2006; 9 (1): 79-82.
 • 10. Zasadowski A., Wysoki A. Niektóre aspekty toksycznego działania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Rocznik PZH 2002; 53 (1): 33-45.
 • 11. Skupińska K., Misiewicz I., Kasprzycka- Guttman T. Polycyclic aromatic hydrocarbons: physicochemical properties, environmental appearance and impact on living organisms. Acta Pol Pharm 2004; 61 (3): 233-240.
 • 12. Kluska M. Zanieczyszczenie gleby przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Bromat Chem Toksykol 2003; XXXVI (3): 221-226.
 • 13. Sapota A. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje smołowe rozpuszczalne w cykloheksanie). Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2002; R. 18, 2 (32): 179-208.
 • 14. Tang D., Li Kapota, Liu Kapota i wsp.: Eff ects of prenatal exposure to coal-burning pollutants on children’s development in China. Environ Health Perspect 2008; 116 (5): 674-679.
 • 15. Szymczak W. Ilościowa ocena ryzyka związanego z zawodowym, inhalacyjnym narażeniem na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w zakładach produkcyjnych w Polsce. Med. Pracy 1996,47 (6),s:547 – 557.
 • 16. Maliszewska-Kordybuch B. Sources concentrations, fate and eff ects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the environment. Part A: PAHs in air. Pol J Environ Stud 1999; 8, 3: 131–136.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d8309328-8718-4eed-948f-071679cf668e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.