PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 18 | 2 | 66-73
Article title

Zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu i potencjalne zagrożenie dla zdrowia z tym związane

Content
Title variants
EN
Air pollution in Wroclaw and possible health risks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wrocław to miasto charakteryzujące się brakiem obecności przemysłu ciężkiego. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza są transport drogowy, emisja niska oraz miejska elektrociepłownia. Transport drogowy jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców Wrocławia, świadczy o tym prędkość przejazdu przed miasto wynosząca 36 km/h, co doprowadza do znacznej koncentracji pyłu zawieszonego (PM) oraz tlenków azotu (NOx) wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych miasta. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z emisji niskiej są szczególnie zauważalne w obrębie gęstej zabudowy śródmiejskiej, gdzie znaczna część mieszkań nie jest podłączona do węzła ciepłowniczego. Wpuli emisji zanieczyszczeń powietrza swój udział zaznacza również wrocławska elektrociepłownia wpływając na poziom pyłu frakcji PM10 szczególnie w okresie grzewczym. W pracy przedstawiono zestawienie liczby dni z przekroczeniami PM oraz NO2. Jednocześnie dokonano omówienia potencjalnego negatywnego wpływu powyższych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.
EN
The feature which characterizes Wroclaw city is the lack of heavy industry. The main sources of air pollutants are road transport, low emission from households and power plant. Road transport is particularly burdensome for residents of Wroclaw, as evidenced by the speed of passing traffic through the city amounting to 36 km/h, which leads to a significant concentration of the particulate matter (PM) and nitrogen oxides (NOx) along the main thoroughfares of the city. Air pollution from households is particularly noticeable within the densely populated downtown area where a significant part of flats is not connected to district heating. Emission from heat and power plant in Wroclaw city also contribute significantly to the level of PM10 especially during the heating season. The paper presents a summary of the number of days when PM10 concentration is exceeded. At the same time discussion took place on the potential impact of these air pollutants on human health.
Contributors
 • Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Dubicki A., Dubicka M., Szymanowski M.: Klimat Wrocławia., w: Środowisko Wrocławia – Informator 2002, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 9-25.
 • 2. http://www.respire-asso.org/
 • 3. Środowisko Wrocławia. Praca zbiorowa pod kierownictwem Lewicki Z. Wrocław 2010.
 • 4. Every breath we take. Improving air quality in Europe. European Environment Agency, w: Singals 2013. Luxembourg 2013.
 • 5. Li N., Xia T., Nel A.E.: The Role of Oxidative Stress in Ambient Particulate Matter induced Lung Diseases and Its Implications in the Toxicity of Engineered Nanoparticles. Free Radic Biol Med. 2008; 44(9): 1689-1699.
 • 6. Sapkota A., Zaridze D., Szeszenia-Dabrowska N. et al.: Indoor air pollution from solid fuels and risk of upper aerodigestive tract cancers in Central and Eastern Europe. Env Research. 2013; 120: 90-95.
 • 7. International Agency for Research on Cancer: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. Lyon/Geneva 2013.
 • 8. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami: Raport. Krajowy Bilans Emisji SO2, NOX, CO, NMLZO, NH3, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2009-2010 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR.
 • 9. Peng R.D., Bell M.L., Geyh A.S. et al.: Emergency Admissions for Cardiovascular and Respiratory Diseases and the Chemical Composition of Fine Particle Air Pollution. Environ Health Perspect. 2009; 117(6): 957-963.
 • 10. Atkinson R.W., Anderson H.R., Sunyer J. et al.: Acute effects of particulate air pollution on respiratory admissions. Results from APHEA 2 Project. Am J Respir Crit Care Med. 2001; 164: 1860-1866.
 • 11. Mannino D.M., Homa D.M., Akinbami L.J.: Chronic Obstructive Pulmonary Disease Surveillance. Surveillance Summaries. CDC 2002.
 • 12. Jędrychowski W., Perera F.P., Spengler J.D.: Intrauterine exposure to fine particulate matter as a risk factor for increased susceptibility to acute broncho-pulmonary infections in early childhood. Int J Hyg Envir Heal. 2013; 216(4): 395-401.
 • 13. Beelen R., Raaschou-Nielsen O., Stafoggia M.: Effects of longterm exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project. The Lancet. 2014; 383(9919): 785-795.
 • 14. Brook R.D., Rajagopalan S., Pope III A.C.: Particulate Matter Air Pollution and Cardiovascular Disease: An Update to the Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2010; 121: 2331-2378.
 • 15. Barnes JP.: Nitric Oxide and Airway Disease. Ann Med. 1995; 27(3): 389-393.
 • 16. Seńczuk W.: Niemetale i ich połączenia nieorganiczne, w: Seńczuk W.: Toksykologia. Wydanie IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2002.
 • 17. Fusco D., Forastiere F., Michelozzi P. et al.: Air pollution and hospital admissions for respiratory conditions in Rome, Italy. Eur Respir J 2001; 17: 1143–1150.
 • 18. International Institute for Applied Systems Analysis IIASA: The Final Policy Scenarios of the EU Clean Air Policy Package. Editor Markus Amann 2014.
 • 19. www.korkowo.pl [dostęp z dnia: 15.10.2014].
 • 20. Informacja o wynikach kontroli działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa 2010.
 • 21. Rhys-Tyler G.A., Legassick W., Bell M.C.: The significance of vehicle emissions standards for levels of exhaustpollution from light vehicles in an urban area, Atmospheric Environment 2011; 45: 3286-3293.
 • 22. Transport drogowy w Polsce w latach 2005-2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • 23. Transport drogowy w Polsce w latach 2010-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • 24. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2012 roku. Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d7a7c324-e591-462e-96cd-961dbb897d27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.