PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 4 | 407-411
Article title

Antybiotykoterapia u dzieci z zapaleniem płuc leczonych w warunkach szpitalnych

Content
Title variants
EN
Antibiotic therapy in children with pneumonia treated in hospital
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Introduction: Pneumonia is one of the most common causes of paediatric hospitalisations. Aim of the study: To analyse antibacterial treatment of pneumonia in children hospitalised in 2017 at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine in Warsaw. Material and methods: Medical documentation data of 360 children with clinical diagnosis of pneumonia was subjected to a retrospective analysis. Age, gender, antibiotics used before and during hospitalisation and time of treatment were considered. Results: Of all the children hospitalised at the Department (2,207), 360 pneumonias were reported (16.3% of all hospitalisations). The mean total time of antibiotic therapy was 10.76 ± 3.57 days. Out of 176 children (48.9% of all pneumonias) who reported to a general practitioner 91 (51.7%) received symptomatic treatment and 85 (48.3%) – antibiotic. On admission to hospital the type of antibiotic treatment was modified for 63/85 children (74.1%) and the form of antibiotic delivery was changed from oral to intravenous for 74/85 (87.1%). Antibacterial treatment in general practice was compliant with recommendations in 18/85 children (21.2%) and during hospitalisation – in 69/360 patients (19.2%). Conclusions: The most common infectious cause of paediatric hospitalisations was pneumonia. In general practice a significant problem is to diagnose community-acquired pneumonia with bacterial aetiology because of an uncharacteristic onset of symptoms. There is significant discrepancy between the everyday practice and recent guidelines on antibiotic use.
PL
Wstęp: Zapalenie płuc stanowi jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci. Cel pracy: Analiza sposobu leczenia przeciwbakteryjnego dzieci z zapaleniem płuc w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, hospitalizowanych w 2017 roku. Materiały i metody: Przeanalizowano dane medyczne 360 dzieci z rozpoznaniem klinicznym zapalenia płuc i oceniono: wiek, płeć, rodzaj zastosowanej antybiotykoterapii przed hospitalizacją i w jej trakcie oraz czas leczenia. Wyniki: Spośród 2207 dzieci hospitalizowanych w Klinice odnotowano 360 przypadków zapalenia płuc (16,3% wszystkich hospitalizacji). Całkowity średni czas antybiotykoterapii stosowanej zarówno ambulatoryjnie, jak i w trakcie hospitalizacji wynosił 10,76 ± 3,57 dnia. Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgłosiło się 176 dzieci (48,9% wszystkich zapaleń płuc), z czego 91/176 (51,7%) otrzymało leczenie objawowe, a 85/176 (48,3%) – leczenie przeciwbakteryjne. Przy przyjęciu do szpitala zmieniono rodzaj stosowanej antybiotykoterapii u 63/85 (74,1%) dzieci oraz drogę podania z doustnej na dożylną u 74/85 (87,1%). Leczenie przeciwbakteryjne w warunkach ambulatoryjnych zastosowano zgodnie z aktualnymi zaleceniami u 18/85 (21,2%) dzieci, a podczas hospitalizacji – u 69/360 (19,2%) pacjentów. Wnioski: Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci wymagających leczenia przeciwbakteryjnego było zapalenie płuc. W podstawowej opiece zdrowotnej istotnym problemem dla lekarzy jest rozpoznanie infekcji bakteryjnej ze względu na niecharakterystyczny początek objawów. Występują znaczne rozbieżności między stosowanym leczeniem a aktualnymi rekomendacjami.
Discipline
Publisher

Year
Volume
14
Issue
4
Pages
407-411
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska, awawrzyniak@wim.mil.pl
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Krawiec M: Zakażenia układu oddechowego. In: Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H (eds.). Pediatria. Vol. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013: 301–308.
 • Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci. In: Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A (eds.): Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2016: 141–160. Available from: http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje2016.pdf [cited: 27 November 2018].
 • Hale KA, Isaacs D: Antibiotics in childhood pneumonia. Paediatr Respir Rev 2006; 7: 145–151.
 • Służewski W, Alkiewicz J, Bogusz E et al.: Analiza porównawcza przyczyn hospitalizacji dzieci w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych i w 1990 roku w Oddziale Dziecięcym Szpitala Rejonowego w Trzciance. Zdr Publ 1994; 105: 5–8.
 • Jankowska-Folusiak J, Dębicki L, Zeman K: Analiza hospitalizacji na oddziale pediatrycznym szpitala wojewódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem chorób dolnych dróg oddechowych. Pediatr Med Rodz 2016; 12: 310–317.
 • Senstad AC, Surén P, Brauteset L et al.: Community-acquired pneumonia (CAP) in children in Oslo, Norway. Acta Paediatr 2009; 98: 332–336.
 • Berner S, Stolarska H, Matyjaszczyk M et al.: Antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych wśród dzieci w wieku 3–6 lat – teoria i codzienna praktyka. Fam Med Primary Care Rev 2014; 16: 333–335.
 • Coote N, McKenzie S: Diagnosis and investigation of bacterial pneumonias. Paediatr Respir Rev 2000; 1: 8–13.
 • Pawłowski M, Stelmach I: Obraz kliniczny i epidemiologia atypowych oraz krztuścowych zapaleń płuc u dzieci nieskutecznie leczonych ambulatoryjnie, hospitalizowanych w sezonie infekcyjnym 2015–2016. Pediatr Med Rodz 2017; 13: 103–107.
 • Simon LH, Parikh K, Williams DJ et al.: Management of community-acquired pneumonia in hospitalized children. Curr Treat Options Pediatr 2015; 1: 59–75.
 • Pavia AT: What is the role of respiratory viruses in communityacquired pneumonia?: What is the best therapy for influenza and other viral causes of community-acquired pneumonia? Infect Dis Clin North Am 2013; 27: 157–175.
 • Wanke-Rytt M: Zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego – jak wykorzystać podstawy w codziennej praktyce. Med Prakt Pediatr 2018; 2: 117–121.
 • Atkinson M, Lakhanpaul M, Smyth A et al.: Comparison of oral amoxicillin and intravenous benzyl penicillin for community acquired pneumonia in children (PIVOT trial): a multicentre pragmatic randomised controlled equivalence trial. Thorax 2007; 62: 1102–1106.
 • Launay E, Levieux K, Levy C et al.; GPIP: Compliance with the current recommendations for prescribing antibiotics for paediatric community-acquired pneumonia is improving: data from a prospective study in a French network. BMC Pediatr 2016; 16: 126.
 • Harrison CJ, Woods C, Stout G et al.: Susceptibilities of Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, including serotype 19A, and Moraxella catarrhalis paediatric isolates from 2005 to 2007 to commonly used antibiotics. J Antimicrob Chemother 2009; 63: 511–519.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d78d1853-3070-438b-aacc-6271b6416dee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.