PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 4 | 407-411
Article title

Antybiotykoterapia u dzieci z zapaleniem płuc leczonych w warunkach szpitalnych

Content
Title variants
EN
Antibiotic therapy in children with pneumonia treated in hospital
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Zapalenie płuc stanowi jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci. Cel pracy: Analiza sposobu leczenia przeciwbakteryjnego dzieci z zapaleniem płuc w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, hospitalizowanych w 2017 roku. Materiały i metody: Przeanalizowano dane medyczne 360 dzieci z rozpoznaniem klinicznym zapalenia płuc i oceniono: wiek, płeć, rodzaj zastosowanej antybiotykoterapii przed hospitalizacją i w jej trakcie oraz czas leczenia. Wyniki: Spośród 2207 dzieci hospitalizowanych w Klinice odnotowano 360 przypadków zapalenia płuc (16,3% wszystkich hospitalizacji). Całkowity średni czas antybiotykoterapii stosowanej zarówno ambulatoryjnie, jak i w trakcie hospitalizacji wynosił 10,76 ± 3,57 dnia. Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgłosiło się 176 dzieci (48,9% wszystkich zapaleń płuc), z czego 91/176 (51,7%) otrzymało leczenie objawowe, a 85/176 (48,3%) – leczenie przeciwbakteryjne. Przy przyjęciu do szpitala zmieniono rodzaj stosowanej antybiotykoterapii u 63/85 (74,1%) dzieci oraz drogę podania z doustnej na dożylną u 74/85 (87,1%). Leczenie przeciwbakteryjne w warunkach ambulatoryjnych zastosowano zgodnie z aktualnymi zaleceniami u 18/85 (21,2%) dzieci, a podczas hospitalizacji – u 69/360 (19,2%) pacjentów. Wnioski: Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci wymagających leczenia przeciwbakteryjnego było zapalenie płuc. W podstawowej opiece zdrowotnej istotnym problemem dla lekarzy jest rozpoznanie infekcji bakteryjnej ze względu na niecharakterystyczny początek objawów. Występują znaczne rozbieżności między stosowanym leczeniem a aktualnymi rekomendacjami.
EN
Introduction: Pneumonia is one of the most common causes of paediatric hospitalisations. Aim of the study: To analyse antibacterial treatment of pneumonia in children hospitalised in 2017 at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine in Warsaw. Material and methods: Medical documentation data of 360 children with clinical diagnosis of pneumonia was subjected to a retrospective analysis. Age, gender, antibiotics used before and during hospitalisation and time of treatment were considered. Results: Of all the children hospitalised at the Department (2,207), 360 pneumonias were reported (16.3% of all hospitalisations). The mean total time of antibiotic therapy was 10.76 ± 3.57 days. Out of 176 children (48.9% of all pneumonias) who reported to a general practitioner 91 (51.7%) received symptomatic treatment and 85 (48.3%) – antibiotic. On admission to hospital the type of antibiotic treatment was modified for 63/85 children (74.1%) and the form of antibiotic delivery was changed from oral to intravenous for 74/85 (87.1%). Antibacterial treatment in general practice was compliant with recommendations in 18/85 children (21.2%) and during hospitalisation – in 69/360 patients (19.2%). Conclusions: The most common infectious cause of paediatric hospitalisations was pneumonia. In general practice a significant problem is to diagnose community-acquired pneumonia with bacterial aetiology because of an uncharacteristic onset of symptoms. There is significant discrepancy between the everyday practice and recent guidelines on antibiotic use.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
407-411
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Krawiec M: Zakażenia układu oddechowego. In: Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H (eds.). Pediatria. Vol. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013: 301–308.
 • Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci. In: Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A (eds.): Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2016: 141–160. Available from: http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje2016.pdf [cited: 27 November 2018].
 • Hale KA, Isaacs D: Antibiotics in childhood pneumonia. Paediatr Respir Rev 2006; 7: 145–151.
 • Służewski W, Alkiewicz J, Bogusz E et al.: Analiza porównawcza przyczyn hospitalizacji dzieci w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych i w 1990 roku w Oddziale Dziecięcym Szpitala Rejonowego w Trzciance. Zdr Publ 1994; 105: 5–8.
 • Jankowska-Folusiak J, Dębicki L, Zeman K: Analiza hospitalizacji na oddziale pediatrycznym szpitala wojewódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem chorób dolnych dróg oddechowych. Pediatr Med Rodz 2016; 12: 310–317.
 • Senstad AC, Surén P, Brauteset L et al.: Community-acquired pneumonia (CAP) in children in Oslo, Norway. Acta Paediatr 2009; 98: 332–336.
 • Berner S, Stolarska H, Matyjaszczyk M et al.: Antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych wśród dzieci w wieku 3–6 lat – teoria i codzienna praktyka. Fam Med Primary Care Rev 2014; 16: 333–335.
 • Coote N, McKenzie S: Diagnosis and investigation of bacterial pneumonias. Paediatr Respir Rev 2000; 1: 8–13.
 • Pawłowski M, Stelmach I: Obraz kliniczny i epidemiologia atypowych oraz krztuścowych zapaleń płuc u dzieci nieskutecznie leczonych ambulatoryjnie, hospitalizowanych w sezonie infekcyjnym 2015–2016. Pediatr Med Rodz 2017; 13: 103–107.
 • Simon LH, Parikh K, Williams DJ et al.: Management of community-acquired pneumonia in hospitalized children. Curr Treat Options Pediatr 2015; 1: 59–75.
 • Pavia AT: What is the role of respiratory viruses in communityacquired pneumonia?: What is the best therapy for influenza and other viral causes of community-acquired pneumonia? Infect Dis Clin North Am 2013; 27: 157–175.
 • Wanke-Rytt M: Zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego – jak wykorzystać podstawy w codziennej praktyce. Med Prakt Pediatr 2018; 2: 117–121.
 • Atkinson M, Lakhanpaul M, Smyth A et al.: Comparison of oral amoxicillin and intravenous benzyl penicillin for community acquired pneumonia in children (PIVOT trial): a multicentre pragmatic randomised controlled equivalence trial. Thorax 2007; 62: 1102–1106.
 • Launay E, Levieux K, Levy C et al.; GPIP: Compliance with the current recommendations for prescribing antibiotics for paediatric community-acquired pneumonia is improving: data from a prospective study in a French network. BMC Pediatr 2016; 16: 126.
 • Harrison CJ, Woods C, Stout G et al.: Susceptibilities of Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, including serotype 19A, and Moraxella catarrhalis paediatric isolates from 2005 to 2007 to commonly used antibiotics. J Antimicrob Chemother 2009; 63: 511–519.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d78d1853-3070-438b-aacc-6271b6416dee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.