PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 3 | 75-81
Article title

Łączne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i światła niskoenergetycznego – nowe możliwości leczenia schorzeń dermatologicznych? Demonstracja przypadków

Content
Title variants
EN
Simultaneous use of variable magnetic fi eld and low-energy light – new possibilities of treatment of dermatological diseases? Case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metody fi zykalne wykorzystujące zmienne pole magnetyczne oraz światło niskoenergetyczne wykazują dużą skuteczność w leczeniu licznych chorób skóry, stąd też celowym wydają się próby klinicznego wykorzystania jednoczesnego, synergistycznego oddziaływania obu tych czynników fi zycznych w leczeniu schorzeń dermatologicznych nie poddających się konwencjonalnej farmakoterapii. W artykule przedstawiono możliwości terapeutyczne łącznego wykorzystania zmiennego pola magnetycznego o niskich wartościach indukcji oraz niskoenergetycznego promieniowania świetlnego stosowanych w formie magnetolaseroterapii oraz magnetoledoterapii w leczeniu odpowiednio: opornej na terapię farmakologiczną łuszczycy krostkowej skóry w okolicy pięty u 65-letniej kobiety oraz odleżyny okolicy krzyżowej u 97-letniej pacjentki po nieskutecznym, miejscowym leczeniu objawowym. Wysoka skuteczność terapeutyczna w obu przedstawionych przypadkach, przy braku istotnych działań ubocznych i dobrej tolerancji zabiegów, wskazują na potencjalną przydatność magnetolaseroterapii i magnetoledoterapii jako cennego uzupełnienia konwencjonalnych metod objawowego leczenia łuszczycy oraz odleżyn. Uzyskane wstępne wyniki stanowić mogą uzasadnienie do prowadzenia dalszych randomizowanych badań klinicznych w tym zakresie.
EN
Physical methods using variable magnetic fi eld and low-energy light show high effi cacy in the treatment of various skin diseases, and that is why testing clinical application of simultaneous, synergistic use of both these physical factors in the treatment of dermatological diseases, especially resistant to conventional therapy, seem to be purposeful. In the paper therapeutic possibilities of simultaneous use of variable magnetic fi eld with low induction values and low-energy light applied in form of magnetolasertherapy and magnetoledtherapy in the treatment of respectively: pustular psoriasis of skin in heel region in 65-year old female patient resistant to conventional pharmacotherapy, as well as pressure ulcer in sacral region in 97-year old female patient after unsuccessful local, symptomatic treatment were presented. High therapeutic effi cacy in both presented cases, lack of substantial side eff ects and good tolerance of procedures indicate potential usefulness of magnetolasertherapy and magnetoledtherapy as valuable supplement of conventional, symptomatic treatment of pustular psoriasis and pressure ulcers. The obtained initial results could motivate for continuation of further randomized clinical trials in this domain.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
75-81
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych w Bytomiu SUM w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15, tel./faks: (+48 32) 786 16 30
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych SUM
author
 • Zespół Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych SUM
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych SUM
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych SUM
References
 • 1. Łuczkowska M., Żaba R. Łuszczyca. Przew. Lek. 2005; 7: 38-49.
 • 2. Ghoreschi K., Rocken M. Immunopathogenesis of psoriasis. J. Dtsch. Dermatol. Ges. 2003; 1: 524-532.
 • 3. Szczerkowska-Dobosz A.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie łuszczycy. Służba Zdr. 2001, 15-16, 49-54.
 • 4. Baran E., Błaszczyk M., Bowszyc J. i wsp.: Zasady postępowania w łuszczycy. Consensus PTD. Przegl. Dermatol. 2000, 87, 465-471.
 • 5. Głowacka A.: Odleżyny – zapobieganie i współczesne metody leczenia zachowawczego. Nasze Sprawy 2006; 1: 22-25.
 • 6. Sopata M., Tomaszewska E., Głowacka A. Odleżyny – ocena ryzyka zagrożenia i profi laktyka. Pielęgn. Chirur. Angiol. 2007; 4: 165-169.
 • 7. Taradaj J., Kostur R. Profi laktyka i leczenie fi zykalne odleżyn. Rehabilitacja w Praktyce 2006; 1: 31-32.
 • 8. Orsted H.L., Rosenthal S., Woodbury M.G. Pressure ulcer awareness and prevention program: a quality improvement program through the Canadian Association of Wound Care. J. Wound Ostomy Continence Nurs. 2009; 36: 178-183.
 • 9. Roach R., Dexter C. The practicing physicians’ guide to pressure ulcers in 2008. Med. Health R I. 2009; 92: 30-31.
 • 10. Iwaniszczuk A., Kuliński W.: Analiza postępowania fi zykalnego w łuszczycy. Balneol. Pol. 2007; 49: 171-177.
 • 11. Honigsmann H. Phototherapy for psoriasis. Clin. Exp. Dermatol. 2001; 26: 343- 350.
 • 12. Wolska H.: Fotochemoterapia (PUVA). Cz. I. Leczenie łuszczycy. Medipress Dermatol. 2000; 5: 26-31.
 • 13. Philipp A., Wolf G.K., Rzany B., Dertinger H., Jung E.G.: Interferential current is eff ective in palmar psoriaris: an open prospective trial. Eur. J. Dermatol. 2000; 10: 195-198.
 • 14. Castelpietra R., Dal Conte G. Initial experiences in the treatment of psoriasis with pulsating magnetic fi elds. Minerva Med. 1984; 75: 2381-2387.
 • 15. Franek A., Franek E., Grzesik J. Electrically enhanced damaged tissues healing. Part II: direct and pulse current in soft tissue healing. Pol. Merkur. Lek. 1999; 40:198-201.
 • 16. Durović A., Marić D., Brdareski Z., Jevtić M., Durdević S. The eff ects of polarized light therapy in pressure ulcer healing. Vojnosanit. Pregl. 2008; 65: 906-912.
 • 17. Pasek J., Misiak A., Mucha R., Pasek T., Sieroń A. Nowe możliwości w fi zykoterapii – magnetolaseroterapia. Fizjoter. Pol. 2008; 8: 1-10.
 • 18. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Balneol. Pol. 2007; 49:1-7.
 • 19. Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fi zykalnej. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2007; 13: 284-285.
 • 20. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2007; 2: 25-27.
 • 21. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2006; 1: 26-29.
 • 22. Sieroń A., Cieślar G., Adamek M. Magnetoterapia i laseroterapia niskoenergetyczna. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1993.
 • 23. Sieroń A., Cieślar G., Krawczyk-Krupka A., Biniszkiewicz T., Bilska A., Adamek M.: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wyd. 2. α–medica press, Bielsko- Biała 2002.
 • 24. Fornalczyk-Wachowska E., Kuliński W. Wykorzystanie promieniowania nadfi oletowego w lecznictwie dermatologicznym. Balneol. Pol. 2007; 49: 86-92.
 • 25. Pasek J., Mucha R., Sieroń A. Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inform Med. 2006; 12: 15-19.
 • 26. Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Magnetolaseroterapia wspomagająca leczenie półpaśca. Opis przypadku. Balneol. Pol.. 2008; 50: 221-224.
 • 27. Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Magnetolaseroterapia w leczeniu suchego zębodołu. Opis przypadku. Leczenie Ran 2008; 5: 21-24.
 • 28. Reddy G.K. Biological basis and clinical role of low-intensity lasers in biology and medicine. J. Clin. Laser Med. Surg. 2004; 22:141-150.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d742edf7-e40a-4e33-9077-09a0e1c063b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.