Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 4 | 19-27

Article title

Influence of the chronic neuropathic pain on the quality of life of sick persons provided with the stationary care

Title variants

PL
Wpływ przewlekłego bólu neuropatycznego na jakość życia chorych objętych opieką stacjonarną

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ból neuropatyczny stanowi poważny problem w medycynie, przede wszystkim ze względu na znaczny stopień natężenia oraz oporność na tradycyjne leczenie; co wpływa na funkcjonowanie fizyczne, psychiczne oraz psychospołeczne człowieka i modyfikuje jego jakość życia. Celem badań było poznanie związku pomiędzy oceną bólu a jakością życia chorych z bólem neuropatycznym oraz z przewlekłym bólem kręgosłupa, objętych opieką stacjonarną. Badaniem objęto 160 chorych z bólem przewlekłym, obojga płci, w przedziale wiekowym od 25 do 85 roku życia. Spośród badanych osób wyodrębniono dwie grupy. Pierwszą grupę BN (n=100) stanowili chorzy z zespołami bólowymi, takimi jak: neuralgia nerwów czaszkowych, neuropatie obwodowe, wieloobjawowe zespoły bólu miejscowego. Do drugiej grupy badawczej (PBK), zakwalifikowano pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa, w liczbie 60. Do oceny natężenia bólu zastosowano skalę numeryczną (NRS), skalę słowną (VRS). Natomiast, jakość życia oraz jej poszczególne domeny weryfikowano za pomocą skali WHOQOL-BREF. Analiza zebranego materiału, potwierdziła wpływ bólu przewlekłego na jakość życia hospitalizowanych. Ocena natężenia bólu uległa zmniejszeniu, w obu badanych grupach, po tygodniowym leczeniu. Natomiast, w ocenie ogólnej percepcji zdrowia, jakości życia i jej poszczególnych wymiarów zaobserwowano różnicę pomiędzy badanymi grupami oraz poszczególnymi etapami badania. Badania własne potwierdzają równorzędność czynników psychospołecznych modulacji poziomu bólu i jakości życia.
EN
Chronic neuropathic pain is a serious in medicine, primarily due to a significant degree of intensity of pain and resistance to traditional treatment, which affects the functioning of the physical, psychological, human’s social function and creates his quality of life. The purpose of the work was to the relationship between pain perception and the assessment of the situation of people sick with neuropathic pain and the chronic of back pain, under of the stationary care. Hundred-sixty patients with chronic pain, the study comprised patients of both sexes, and their age range from 25-85 years. Tested patients were divided into two groups. The first group of BN (n=100), included patients with pain syndrome, such as: cranial neuralgia symptoms, peripheral neuropathies, complex regional pain syndrome. The second research group (PBK), included patients with chronic pain of back, the number to 60. The intensity of the pain has been collected employing following instruments: Numeric scale (NRS-Numeric Rating Scale), Verbal scale (VRS-Verbal Rating Scale). However, the quality of life and individual domains were assessed using the scale of the WHOQOL-BREF. Analysis of the harvested material of its own, has confirmed the impact of chronic pain on the quality of life of hospitalized patients. Assessment of the intensity of the pain has diminished in both treated groups, after a week of therapy. However, in assessing the overall perception of the health, quality of life and its various dimensions observed difference between groups of patients and the various stages of the test. Own research, confirms the equivalence of psychosocial factors in modulation level of pain and quality of life.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

19-27

Physical description

Contributors

author
  • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-d6ed5dae-451c-4a49-bcc8-55af304e8f23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.