PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 203–211
Article title

Badanie ultrasonograficzne wśród pacjentów w wieku przedszkolnym – badanie ankietowe

Content
Title variants
EN
Ultrasound in preschool children – a survey
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ultrasonografia, jako badanie nieinwazyjne, bezpieczne i niewymagające premedykacji, jest coraz częściej wykorzystywana przez lekarzy pediatrów. Szczególną uwagę zwraca się na jej zastosowanie we wczesnym wykrywaniu nowotworów u dzieci. Celem pracy było sprawdzenie, jak często i z jakiego powodu lekarze pediatrzy sięgali po badanie ultrasonograficzne oraz jakie były tego konsekwencje. Zespół przeprowadził anonimową ankietę wśród rodziców przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta stołecznego Warszawy w dzielnicach Ochota i Mokotów. Do badania zakwalifikowano ankiety uzyskane od rodziców 336 przedszkolaków w wieku 3–6 lat. Ponad 27% dzieci do dnia przeprowadzenia ankiety nie miało wykonanego ani jednego badania ultrasonograficznego, a 32,44% zaledwie jedno. Ponad połowa dzieci (52,38%) została na badanie skierowana przez lekarza pediatrę w trakcie wizyty w przychodni lub domowej. Najczęstszy powód pierwszego badania ultrasonograficznego stanowiła kontrola dziecka zdrowego – bez stwierdzonych wcześniej patologii w danym zakresie (41,04%). Najczęściej badaną okolicą podczas pierwszego badania ultrasonograficznego wskazywaną przez ankietowanych była jama brzuszna (56,18%). Spośród 254 badań ultrasonograficznych 38 (14,96%) wymagało dalszej diagnostyki, konsultacji lekarza specjalisty lub pobytu w szpitalu. Zmianę podejrzaną nowotworowo wykazało 2,05% badań ultrasonograficznych, a wadę wrodzoną – 3,64%. Innym badaniom obrazowym do dnia przeprowadzenia ankiety zostało poddanych 27,16% dzieci. Spośród rodziców 77,74% chciałoby, aby ich dziecko brało udział w corocznych profilaktycznych badaniach ultrasonograficznych. Warto zauważyć, że takie badanie jest coraz częściej zlecane przez lekarzy pediatrów także u dzieci zdrowych, jako kontrolne. Obserwuje się również wzrost świadomości wśród rodziców.
EN
Ultrasound examination, as a non-invasive and safe procedure which does not require premedication, is increasingly commonly used by paediatricians. Special focus is placed on its use in early detection of cancer in children. The aim of this study was to determine how frequently and for what reason paediatricians ordered ultrasound examination as well as the outcome of the procedure. The study team conducted an anonymous survey among the parents of children attending kindergartens in the districts of Ochota and Mokotów in the capital of Poland, Warsaw. Questionnaires obtained from the parents of 336 preschool children aged 3–6 years were included in the study. By the date of the survey over 27% of children had not had any ultrasound examination and 32.44% had only one. More than half of the children (52.38%) were referred to ultrasound by a paediatrician during an office or home visit. The most common reason for the first ultrasound examination was check-up of a healthy child with no previous pathologies in a given area (41.04%). The most common location of the first ultrasound scan indicated by the respondents was the abdominal cavity (56.18%). For 254 ultrasound scans, 38 cases (14.96%) required further diagnostic investigation, specialist consultation or hospitalisation. 2.05% of scans revealed a suspected cancer lesion and 3.64% showed a congenital defect. By the date of the survey 27.16% of children had undergone other types of diagnostic imaging. 77.74% of parents would like their child to undergo annual preventative ultrasound scans. It is worth noting that it is increasingly more common for paediatricians to order ultrasound examination for healthy children as well, as a check-up. Increased parents’ awareness has also been observed.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
203–211
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
author
 • Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
author
 • Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
author
 • Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012–2016. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2012. Available from: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_ struktura/docs/progrwczesdiagnostyki_20120614.pdf.
 • 2. Balcerska A: Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej 2009; 3: 61–63.
 • 3. Pilonis H: Neuroblastoma u dzieci – objawy, leczenie. Available from: http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/chorobydzieciece,neuroblastoma-u-dzieci---objawy-- leczenie,artykul,1597550.html.
 • 4. Jamjoom RS, Etoom Y, Solano T et al.: Emergency point-of-care ultrasound detection of cancer in the pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care 2015; 31: 602–604.
 • 5. Pietryga M, Borowski D, Brązert J et al.: Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym w 2015 r. Available from: http://www. usgptg.pl/media/dopobrania/rekomendacje2015/Rekomendacje_poloznictwo_2015_GP.pdf.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U. z 2012 r., poz. 1100.
 • 7. Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli. Badania prenatalne w Polsce. Nr ewid. 21/2016/P/15/073/LKA. Available from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10793,vp,13126.pdf.
 • 8. Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2015–2018. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015. Available from: http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2015/02/ aktualny-projekt-programu-przesiew-w-PDF-na-strone.pdf.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d6b45fea-9387-4cf8-b347-978a00b52ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.