PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 287-303
Article title

Socio-economic determinants of asthma and allergic diseases among students of lower secondary schools in Bytom

Content
Title variants
PL
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania astmy i chorób alergicznych wśród gimnazjalistów z Bytomia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The implementation of prevention programmes requires proper identification of risk factors, inclu-ding socio-economic conditions. The aim of the study was to determine the socio-economic determinants of asthma and allergic diseases occurring in children from Bytom. MATERIAL AND METHODS: In 2011 and 2012, an epidemiological cross-sectional study on 1,099 students from lower secondary schools from Bytom was conducted. The students completed a questionnaire which was based on an earlier Health Behaviour in School-aged Children study (HBSC). The impact of the FAS (Family Affluence Scale) and mother’s education level on asthma, dyspnoea, wheeze and allergy to house dust, pollen and pet dander were analysed. The questionnaire-derived data were analysed by means of conventional methods (Statistica 6.0). Statistical inference was made against the criterion of p < 0.05. RESULTS: The prevalence of ever diagnosed asthma was 9.9%, dyspnoea – 24.4%, wheeze – 17.5% and these problems occurred more often in children from families with a low FAS score. Asthma occurred more frequently among children whose mothers have a primary or vocational education. Children from families with a high socio- -economic status more frequently have allergy tests performed and reported allergies to house dust, pollen and animal dander. CONCLUSIONS: This study shows the impact of lower maternal education on a higher prevalence of asthma in children, which may be associated with adverse health behaviours. Sensitization to inhalant allergens are specific to children from families with a high SES, which may be associated with the higher frequency of conducted allergy tests in this group.
PL
WSTĘP: Wdrażanie odpowiednich programów profilaktycznych, minimalizujących skutki astmy bądź umożliwiających jej skuteczną kontrolę wymaga właściwej identyfikacji czynników ryzyka, w tym również uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Celem badania było określenie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań astmy oraz chorób alergicznych występujących u dzieci z Bytomia. MATERIAŁ I METODY: Na przełomie 2011/2012 r. przeprowadzono epidemiologiczne badanie przekrojowe wśród 1099 uczniów szkół gimnazjalnych w Bytomiu. Kwestionariusz, wypełniany przez uczniów, zawierał pytania pochodzące z kwestionariusza stosowanego w badaniu Health Behavior in School-aged Children (HBSC). Badano wpływ skali zasobów materialnych rodziny FAS (Family Affluence Scale) oraz wykształcenia matki na częstość występowania: astmy oskrzelowej, napadów duszności, świszczącego oddechu, alergii na kurz, pyłki roślin oraz sierść zwierząt, a także na częstość wykonywania testów alergicznych. Analiza danych została przeprowadzona w programie Statistica 10.0. Przyjęto poziom znamienności statystycznej p < 0,05. WYNIKI: Częstość rozpoznanej kiedykolwiek astmy oskrzelowej wynosiła 9,9%, napadów duszności 24,4% oraz świszczącego oddechu 17,5% i problemy te częściej występowały u dzieci z rodzin o niskim FAS. Astma oskrzelowa częściej dotyczy dzieci, których matki legitymują się wykształceniem podstawowym lub zawodowym. Dzieci z rodzin o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym (wysoki poziom skali FAS i wyższe wykształcenie matek) częściej mają wykonywane testy alergiczne i częściej też zgłaszają alergię na kurz domowy, pyłki roślin oraz sierść zwierząt. WNIOSKI: Przeprowadzone badanie wskazuje na wpływ niższego wykształcenia matek na częstsze występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, co związane może być z niekorzystnymi zachowaniami zdrowotnymi. Uczulenia na alergeny wziewne są charakterystyczne dla dzieci z rodzin o wysokim SES, co może być związane z częstszym wykonywaniem testów alergicznych w tej grupie.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
287-303
Physical description
Contributors
 • Zakład Biostatystyki, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biostatystyki, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biostatystyki, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biostatystyki, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biostatystyki, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biostatystyki, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Asher M.J., Weiland S.K. The International Study of Asthma and Allergies in Childchood (ISAAC). ISAAC Steering Committee. Clin. Exp. Allergy 1998; 28 suppl.: 52–66.
 • 2. Sears M.R. Trends in the prevalence of asthma. Chest 2014; 145(2): 219–225.
 • 3. Pearce N., Aït-Khaled N., Beasley R., Mallol J., Keil U., Mitchell E., Robertson C. Worldwide trends in asthma prevalence of asthma symptoms: Phase III International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Thorax 2007; 62(9): 758–766.
 • 4. Samel-Kowalik P., Lipiec A., Tomaszewska A., Raciborski F., Walkie-wicz A., Lusawa A., Borowicz J., Gutowska-Ślesik J., Samoliński B. Wystę-powanie astmy i alergii w Polsce – badanie ECAP. Gazeta Farmaceutyczna 2009; 3: 32–34.
 • 5. Kanervisto M., Vasankari T., Laitinen T., Heliövaara M., Jousilahti P., Saarelainen S. Low socioeconomic status is associated with chronic obstructive airway diseases. Respir. Med. 2011; 105: 1140–1146.
 • 6. Kozyrskyj A.L., Kendall G.E., Jacoby P., Sly P.D., Zubrick S.R. Asso-ciation between socioeconomic status and the development of asthma: analyses of income trajectories. Am. J. Public Health 2010; 100(3): 540–546.
 • 7. Shankardass K., McConnell R.S., Milam J., Berhane K., Tatalovich Z., Wilson J.P., Jerrett M. The association between contextual socioeconomic factors and prevalent asthma in a cohort of Southern California school children. Soc. Sci. Med. 2007; 65(8): 1792–1806.
 • 8. Poyser M.A., Nelson H., Ehrlich R.I., Bateman E.D., Parnell S., Puterman A., Weinberg E. Socioeconomic deprivation and asthma prevalence and severity in young adolescents. Eur. Respir. J. 2002; 19(5): 892–898.
 • 9. Hancox R.J., Milne B.J., Taylor D.R., Greene J.M., Cowan J.O., Flannery E.M., Herbison G.P., McLachlan C.R., Poulton R., Sears M.R. Relationship between socioeconomic status and asthma: a longitudinal cohort study. Thorax 2004; 59(5): 376–380.
 • 10. Stańczyk-Przyłuska A., Giurowa D., Stańczyk M., Arendarczyk J., Kowalski M.L., Zeman K., Wilczyński J. Karmienie piersią w rodzinach obciążonych i nieobciążonych chorobami alergicznymi. Alerg. Astma Immunol. 2010; 15: 208–213.
 • 11. Mazur J. Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej. Wyniki badań HBSC 2006 w ujęciu środowiskowym. Warszawa 2007.
 • 12. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Aktua-lizacja 2006. Medycyna Praktyczna. Wydanie Specjalne 2007; 1: 21–22.
 • 13. Skrzypek M., Zejda J.E., Kowalska M., Czech E.M. Effect of residential proximity to traffic on respiratory disorders in school children in Upper Silesian Industrial Zone, Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2013; 26(1): 83–91.
 • 14. De Meer G., Reijneveld S.A., Brunekreef B. Wheeze in children: the impact of parental education on atopic and non-atopic symptoms. Pediatr. Allergy Immunol. 2009; 21(5): 823–830.
 • 15. Almqvist C., Pershagen G., Wickman M. Low socioeconomic status as a risk factor for asthma, rhinitis and sensitization at 4 years in a birth cohort. Clin. Exp. Allergy 2005; 35(5): 612–618.
 • 16. Singh G.K., Siahpush M., Kogan M.D. Disparities in children’s exposure to environmental tobacco smoke in the United States, 2007. Pediatrics 2010; 126(1): 4–14.
 • 17. Li R., Darling N., Maurice E., Barker L., Grummer-Strawn L.M. Breast-feeding rates in the United States by characteristics of the child, mother, or fa-mily: the 2002 National Immunization Survey. Pediatrics 2005; 115(1): 31–37.
 • 18. De Meer G., Reijneveld S.A., Brunekreef B. Wheeze in children: the impact of parental education on atopic and non-atopic symptoms. Pediatr Allergy Immunol 2009; 21(5): 823–830
 • 19. Sternthal M.J., Coull B.A., Chiu Y.H., Cohen S., Wright R.J. Associa-tions among maternal childhood socioeconomic status, cord blood IgE levels, and repeated wheeze in urban children. J. Allergy Clin. Immunol. 2011; 128(2): 337–345.
 • 20. Ben-Shlomo Y., Kuh D. A life course approach to chronic disease epidemiology: conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary perspectives. Int. J. Epidemiol. 2002; 31(2): 285–293.
 • 21. Graham H., Hawkins S.S., Law C. Lifecourse influences on women’s smoking before, during and after pregnancy. Soc. Sci. Med. 2010; 70: 582–587.
 • 22. Currie C., Zanotti C., Morgan A. et al. eds. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6 http://www.hbsc.org/publications/inter-national/ [dostęp 16.01.2016].
 • 23. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Warszawa 2011, s. 22–23.
 • 24. Lannerö E., Kull I., Wickman M., Pershagen G., Nordvall S.L. Envi-ronmental risk factors for allergy and socioeconomic status in a birth cohort (BAMSE). Pediatr. Allergy Immunol. 2002; 13(3): 182–187.
 • 25. Ruijsbroek A., Wijga A., Kerkhof M., Koppelman G.H., Smit H.A., Droomers M. The development of socio-economic health differences in childhood: results of the Dutch longitudinal PIAMA birth cohort. BMC Public Health 2011; 11: 225.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d69bc3c4-c50b-4287-a3e4-92b59faa01ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.