Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 2 | 25

Article title

A new approach for the treatment of inflammatory diseases: the role of SOCS proteins

Title variants

PL
Nowe podejście do terapii chorób o podłożu zapalnym: rola białek SOCS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zaburzenie dynamiki przekazu sygnałów wewnątrzkomórkowych prowadzi do rozwoju stanu zapalnego, który jest podłożem wielu schorzeń m.in. chorób układu krążenia, autoimmunologicznych, neurodegeneracyjnych, infekcji czy nowotworów a także przyczynia się do nieprawidłowej propagacji bodźców nocyceptywnych. Jednymi z najlepiej poznanych mediatorów odpowiedzi zapalnej są cytokiny, które w wyniku wiązania receptorów powierzchniowych aktywują wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe i prowadzą do zmiany ekspresji genów. Istotna rola cytokin w nocycepcji jest obserwowana zarówno w rozwoju bólu zapalnego jak i neuropatycznego. Najnowsze badania sugerują, że potencjalnym punktem uchwytu dla nowych leków w terapii chorób o podłożu zapalnym jest szlak kinaz Janusowych i czynników transkrypcyjnych STAT, który bardzo często ulega aktywacji w wyniku stymulacji cytokinami prozapalnymi. Białkami, które modulują aktywność wewnątrzkomórkowego szlaku JAK/STAT są białka regulatorowe z rodziny SOCS. Białka te w wyniku oddziaływania z komponentami wewnątrzkomórkowej kaskady propagacji sygnału, regulują odpowiedź komórki na cytokiny w wielu typach komórek. Lepsze zrozumienie mechanizmów działania białek SOCS w układzie nerwowym oraz zidentyfikowanie farmakologicznych narzędzi pozwalających na zwiększenie ich poziomu w komórce jest istotnym kierunkiem prowadzonych obecnie badań nad strategią terapeutyczną bólu.
EN
Disturbance dynamics of intracellular signal transmission leads to the development of inflammation, which is the ground of many diseases including cardiovascular diseases, autoimmune diseases, neurodegenerative disorders, infections or cancer and contributes to abnormal propagation of nociceptive stimuli. One of the best known mediators of inflammatory responses are cytokines, which by binding to surface receptors, activate intracellular signaling pathways and lead to changes in gene expression. The important role of cytokines in nociception is observed in development of inflammatory and neuropathic pain. Recent studies have shown that Januse kinase and STAT transcription factors pathway, which is very often activated by stimulation of pro-inflammatory cytokines, is a potential point for construct new drug for inflammatory diseases therapy. Proteins that modulate the activity of intracellular JAK/STAT pathway are regulatory proteins SOCS family. These proteins through interactions with components of the intracellular cascade of signal propagation, regulate cell response to cytokines in many cell types. Better understanding of the mechanisms of action of SOCS proteins in the nervous system and identify pharmacological tools to increase their level in the cell may find therapeutic application in pain therapy.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

25

Physical description

Contributors

  • Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-d6060751-0477-4780-ad41-b79ea5204d74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.