PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 1 | 82–88
Article title

Rak jasnokomórkowy jajnika na podłozu zaawansowanej endometriozy pomenopauzalnej – opis przypadku i przeglad pismiennictwa

Content
Title variants
EN
Clear cell cancer of the ovary developing within an advanced postmenopausal endometriosis. Case report and review of the literature
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Endometriosis has a multifactorial etiology and its association with ovarian cancer is known since the beginning of the past century. As has been well documented, endometriosis possesses all the features of cancer phenotype, but a matter of debate remains whether ovarian cancer develops as a result of malignant transformation of pre-existing endometriosis or both conditions develop synchronously on a common basis. Active endometriosis is estrogen-dependent and rarely develops in postmenopausal women. Endometriosis-associated ovarian cancer (EAOC) is a distinct clinical entity, differing by age at diagnosis, histological type, clinical stage and prognosis. EAOC may develop both before and after menopause and the commonest histological types are clear cell and endometrioid. The purpose of this paper was to present a rare case of EAOC developing within the wall of an endometrial cyst, 7 years after meno-pause in a slim woman, not presenting features of estrogenization. A 54 years old female, on long-term oral antico-agulant (Sintrom) after mitral valve surgery, was admitted for surgical treatment due to an adnexal tumor on the right detected by sonography with CA-125 level of 354.7 U/ml. Intraoperative inspection revealed advanced endometriosis manifesting by numerous endometrial implants to the pelvic parietal peritoneum, visceral peritoneum and greater omentum as well as endometrial cysts within both ovaries. Intraoperative histological study revealed grade 2 clear cell carcinoma (CCC), while final histological study showed the area of transition from endometriosis to CCC with an intermediate stage of atypical endometriosis. The patient’s FIGO stage was defined as IA and her TNM stage – as T1aN0M0 G2. Conclusion: Active endometriosis resulting in presence of endometrial implants and endometrial cysts may manifest at postmenopausal age. Endometrial cyst may undergo malignant transformation, as suggested by doc-umented evolution of endometriosis to clear cell ovarian cancer with intermediate stage of atypical endometriosis.
PL
Endometrioza ma etiologię wieloczynnikową, a jej związek z występowaniem raka jajnika jest obserwowany już od początku ubiegłego stulecia. Wykazano, że endometrioza posiada wszystkie cechy fenotypu raka, ale nie rozstrzyg- nięto, czy rak jajnika powstaje na drodze transformacji złośliwej endometriozy, czy też oba zjawiska rozwijają się równolegle na wspólnym podłożu. Czynna endometrioza związana jest z estrogenami i rzadko występuje w okre-sie pomenopauzalnym. Rak jajnika towarzyszący endometriozie (endometriosis-associated ovarian cancer, EAOC) stanowi odrębną jednostkę kliniczną, różniącą się wiekiem w momencie rozpoznania, typem histologicznym, stop-niem zaawansowania oraz rokowaniem. EAOC występują w okresie przed- i okołomenopauzalnym, a wśród typów histologicznych dominują raki jasnokomórkowe i endometrioidalne. Celem pracy była prezentacja szczególnego przypadku EAOC, który rozwinął się w ścianie torbieli endometrialnej 7 lat po menopauzie u szczupłej, pozbawio-nej cech estrogenizacji kobiety. Pięćdziesięcioczteroletnia chora przewlekle przyjmująca Sintrom z powodu wszcze-pionej zastawki mitralnej została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego na Oddziale Ginekologii Onkologicz-nej z powodu podejrzanego w USG guza przydatków lewych, przy stężeniu markera CA-125 354,7 U/ml. W trakcie zabiegu stwierdzono zaawansowaną endometriozę wyrażoną obecnością licznych wszczepów endometriotycznych na otrzewnej miednicy, na surowicówce jelit oraz w obrębie sieci większej, a także torbieli endometrioidalnych obu jajników. W badaniu doraźnym rozpoznano raka jasnokomórkowego w stopniu zróżnicowania G2 (clear cell carci-noma, CCC – G2), a w badaniu ostatecznym udało się potwierdzić obszar przejścia endometriozy do raka jasnoko-mórkowego poprzez etap pośredni endometriozy atypowej. Stopień zaawansowania według FIGO określono na IA, natomiast wg klasyfikacji TNM – T1aN0M0 G2. Wnioski: Czynna endometrioza wyrażona obecnością wszczepów endometriotycznych oraz torbieli endometrioidalnych może ujawnić się w okresie pomenopauzalnym. Torbiel endometrialna może ulec transformacji złośliwej, co sugeruje udokumentowana w ścianie torbieli ewolucja endome-triozy do raka jasnokomórkowego jajnika z etapem pośrednim tzw. endometriozy atypowej.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
82–88
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Gdyńskie Centrum Onkologii, Szpital Morski im. PCK w Gdyni
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Gdyńskie Centrum Onkologii, Szpital Morski im. PCK w Gdyni
 • Zakład Patomorfologii, Szpital Morski im. PCK w Gdyni
 • Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Sznurkowski J.J.: Endometrioza i proces nowotworowy. Curr. Gynecol. Oncol. 2012; 10: 61–70.
 • 2.Sznurkowski J.J.: Wieloczynnikowa analiza przebiegu endome-triozy u kobiet leczonych w Klinice Ginekologii Instytutu Położ-nictwa i Chorób Kobiecych. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Klinika Ginekologii Instytutu Położnictwa i Cho-rób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańsk 2005.
 • 3. Szyłło K., Kamer-Bartosińska A.: Endometrioza u kobiet po menopauzie. Przegląd Menopauzalny 2003; 3: 41–44.
 • 4. Van Gorp T., Amant F., Neven P. i wsp.: Endometriosis and the development of malignant tumours of the pelvis. A review of liter-ature. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2004; 18: 349–371.
 • 5. Ogawa S., Kaku T., Amada S. i wsp.: Ovarian endometriosis asso-ciated with ovarian carcinoma: a clinicopathological and immu-nohistochemical study. Gynecol. Oncol. 2000; 77: 298–304.
 • 6. Kurioka H., Takahashi K., Okada M. i wsp.: A case of post-menopausal endometriosis unrelated to neoplasm. Int. J. Fer-til. Womens Med. 1999; 44: 160–162.
 • 7. Erzen M., Rakar S., Klancnik B., Syrjänen K.: Endometrio-sis-associated ovarian carcinoma (EAOC): an entity distinct from other ovarian carcinomas as suggested by a nested case-control study. Gynecol. Oncol. 2001; 83: 100–108.
 • 8. Chew S., Tham K.F., Ratnam S.S.: A series of ovarian clear cell and endometrioid carcinoma and their association with endo-metriosis. Singapore Med. J. 1997; 38: 289–291.
 • 9. Nishida M., Watanabe K., Sato N., Ichikawa Y.: Malignant transformation of ovarian endometriosis. Gynecol. Obstet. Invest. 2000; 50 (supl. 1): 18–25.
 • 10. Stern R.C., Dash R., Bentley R.C. i wsp.: Malignancy in endo-metriosis: frequency and comparison of ovarian and extraovar-ian types. Int. J. Gynecol. Pathol. 2001; 20: 133–139.
 • 11. Kontoravdis A., Augoulea A., Lambrinoudaki I. i wsp.: Ovar- ian endometriosis associated with ovarian cancer and endo- metrial-endocervical polyps. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2007; 33: 294–298.
 • 12. Yoshikawa H., Jimbo H., Okada S. i wsp.: Prevalence of endo- metriosis in ovarian cancer. Gynecol. Obstet. Invest. 2000; 50 supl. 1: 11–17.
 • 13. Vercellini P., Parazzini F., Bolis G. i wsp.: Endometriosis and ovarian cancer. Am. J. Obstet. Gynecol. 1993; 169: 181–182.
 • 14. Terada T.: No evidence of endometriosis within serous and mucinous tumors of the ovary. Int. J. Clin. Exp. Pathol. 2012; 5: 140–142. 15. del Carmen M.G., Birrer M., Schorge J.O.: Clear cell carcino-ma of the ovary: a review of the literature. Gynecol. Oncol. 2012; 126: 481–490.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d5d1e006-3c04-4169-bc3a-6281f17de614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.