PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 350–360
Article title

Zaburzenia czucia dyskryminacyjnego u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym i krwotocznym mózgu, na przykładzie obszaru unerwienia nerwu pośrodkowego i promieniowego

Content
Title variants
EN
Disturbances of discriminative sensation in patients after ischemic and haemorrhagic stroke, illustrated with example of area of innervation of median nerve and radial nerve
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T ĘP Jedną z podstawowych funkcji układu nerwowego jest czucie pozwalające na rozpoznawanie, a w konsekwencji na prawidłowe reagowanie na różne bodźce ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. Niniejsza praca dotyczy zaburzeń czucia pochodzenia ośrodkowego. Celem pracy była ocena zaburzeń czucia w obrębie kończyny górnej niedowładnej oraz określenie zależności między rodzajem udaru a stopniem upośledzenia czucia. MATERIAŁ I METODY Badania przeprowadzono wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziale neurologii. Objęto nimi 40 pacjentów (22 kobiety i 18 mężczyzn) po przebytym udarze niedokrwiennym i krwotocznym mózgu. Średnia wieku całej grupy badanej wynosiła 58 lat. Każda grupa została przebadana za pomocą dwóch metod badawczych: cyrkla Webera oraz estezjometru włókienkowego. Badania odbywały się na określonych wcześniej dwóch obszarach unerwienia nerwu pośrodkowego i promieniowego. W Y N I K I Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, iż bez względu na rodzaj dokonanego udaru mózgu, zawsze dochodzi do upośledzenia czucia w obrębie niedowładu lub porażenia. Wykazano, iż u pacjentów po udarze krwotocznym zaburzenia te są większe. Zanotowano istotną korelację między zaburzeniami czucia dyskryminacyjnego a zaburzeniami czucia skórnego. Terapia w obu grupach badawczych przyniosła stopniowę poprawę czucia zarówno skórnego, jak i dyskryminacyjnego. U pacjentów krwotocznych była ona mniejsza i przebiegała wolniej, często pozostawiając duże ubytki. W N I O S K I Obie metody badawcze potwierdziły, że pacjenci po przebytym udarze krwotocznym cierpią na zaburzenia czucia dyskryminacyjnego i czucia skórnego w większym stopniu i z większym nasileniem niż pacjenci po przebytym udarze niedokrwiennym.
EN
INTRODUCTION One of the basic functions of the nervous system is sensation, which enables the recognition and, as a conse-quence, appropriate reaction to various stimuli from external and internal environments. Sensation disturbances of a central origin were essential to this study. The purpose of this study was to assess the disturbances of sensa-tion in the paretic upper limb and determination of the dependence between the kind of stroke and the degree of tactile sensation impairment. MATERIAL AND METHODS The study was conducted among patients hospitalized at the neurological department. A total of 40 patients (22 women and 18 men) after ischemic and haemorrhagic stroke were enrolled in the study. The mean age was 58 years. Two methods were employed in the area of innervation of the median and radial nerves: Weber’s two-point discrimination test and an aesthesiometer. RESULTS The research has shown that regardless of the kind of stroke suffered, there is always an occurrence of tactile sensation disturbances within the area of paresis. The disturbances of sensation were found to be more serious in patients after haemorrhagic stroke. A correlation was found between disturbances of discriminative sensation and disturbances of skin sensation. As a result of the applied therapy, gradual improvement of both skin and discriminative sensation was observed in both research groups. CONCLUSIONS Both methods have confirmed that patients after haemorrhagic stroke suffer from more serious disturbances of skin and discriminative sensation than patients after ischemic stroke.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
350–360
Physical description
Contributors
 • ul. Leśna 15 43-440 Bażanowice tel. 502 527 584
 • Oddział Neurologii Szpitala Śląskiego w Cieszynie
author
 • Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Oddział Neurologii Szpitala Śląskiego w Cieszynie
author
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górnicze
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział u Lekarskiego w Katowicach i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. World Health Organization. Health systems improving performance. WHO, Geneva 2000.
 • 2. Palasik W. Nowe tendencje w terapii udaru niedokrwiennego. Terapia 2006; 14(1): 4–8.
 • 3. Siebert J., Nyka W.M. Udar mózgu. Postępowanie diagnostyczne i terapia w ostrym okresie udaru. Via Medica, Gdańsk 2006.
 • 4. Diener H.Ch., Forsting M. Udar mózgu. Podręczny atlas. Urban & Partner, Wrocław 2004.
 • 5. Mazur R., Książkiewicz B., Nyka W.M. Udar mózgu w praktyce lekarskiej. Gdańsk 2004.
 • 6. Członkowska A. Osiągnięcia w zakresie udaru mózgu. Med. Dypl. 2005; supl. 17: 5–11.
 • 7. Członkowska A. Secondary prevention of stroke. ENS Vienna 2005.
 • 8. Goldstein L.B., Adams R., Alberts M.J. et al. Primary Prevention of Ischemic Stroke. AHA/ASA Guideline. Circulation 2006; 113: 873–923.
 • 9. Adams H.P., del Zoppo G.J., von Kummer R. Management of Stroke: a practical guide for the prevention, evoluations and treatment of acute stroke. 2 nd ed. Professional Communications Inc. 2002.
 • 10. Mumenthaler M., Schliacka H. Uszkodzenie neuronów obwodowych . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 • 11. Gołąb B. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1992.
 • 12. Barcikowska M. Podstawy kliniczne neurologii. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa 1998, s. 34–37.
 • 13. Podemski R. Kompendium neurologii. Via Medica Gdańsk 2008, s. 78.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d5c39d6a-0164-498b-bf94-1e41815ccb8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.