PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 6-14
Article title

Badanie poziomu agresywności ogólnej i poszczególnych jej podskal u młodzieży z zachowaniami autoagresywnymi

Content
Title variants
EN
The level of general hostility and its subscales in adolescents exhibiting autoaggressive behaviour
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Assumptions and aims: In recent years we have been observing an increasing number of adolescent patients exhibiting autoaggressive behaviour. These are often direct self-mutilations, defined as deliberate body injuries. The intention of such behaviours is physical self-injuring to reduce mental pain, relieve emotional tension and anxiety. This is accompanied by the sense of being “rewarded”. The study is aimed at analysing the correlation between the severity of general hostility and its respective subscales assessed by the Buss-Durkee Inventory on Moods and humours and the occurrence of selfmutilations in a group of adolescents with superficial self-mutilations. Material and methods: The examined population consisted of 67 persons aged 14-18 years, of both genders. Qualified to the examined group were 42 adolescent patients exhibiting autoaggressive behaviour. The control group consisted of 25 persons selected according to age and gender who did not exhibit such behaviours. Excluded from the study were subjects with depressive, psychotic disorders as wellas significant somatic disorders, and those who used psychotropic drugs and psychoactive substances. The respondents completed the Buss-Durkee Inventory assessing the level of general hostility and its seven subscales: direct aggressiveness consisting of physical and verbal aggressiveness, indirect aggressiveness, resentment, negativism, suspiciousness and irritability. A separate scale assessed the sense of guilt. Conclusions: 1) Self-mutilations in the examined group were associated with severity of aggressiveness directed outwards (measured both by its general level and in respective subscales). 2) Self-mutilating patients require therapeutic measures (psychotherapeutic and pharmacological) aimed at reduction not only of autoaggression but also aggression directed outwards.
PL
Założenia i cele pracy: W ostatnich latach obserwujemy wzrastającą liczbę młodocianych pacjentów zachowujących się autoagresywne, często mamy do czynienia np. z poważnymi samouszkodzeniami bezpośrednimi – definiowanymi jako zamierzone okaleczenia ciała. Intencją takich zachowań jest zranienie się fizyczne w celu zmniejszenia bólu psychicznego, złagodzenia napięcia emocjonalnego, niepokoju. Towarzyszy temu poczucie doznania „nagrody”. Celem niniejszej pracy było zbadanie korelacji pomiędzy nasileniem agresywności ogólnej i poszczególnych jej podskal ocenianych za pomocą westionariusza Nastroje i humory Bussa-Durkee a występowaniem samouszkodzeń w grupie adolescentów dokonujących powierzchownych samouszkodzeń. Materiały i metody: Populację badaną stanowiło 67 osób w wieku 14-18 lat obojga płci. Do grupy badanej zakwalifikowano 42 młodocianych pacjentów wykazujących zachowania autoagresywne. Grupę kontrolną stanowiło odpowiednio dobranych pod względem wieku i płci 25 osób bez takich zachowań. Z udziału w badaniu wykluczono osoby z zaburzeniami depresyjnymi, psychotycznymi oraz istotnymi zaburzeniami somatycznymi, osoby przyjmujące leki psychotropowe oraz zażywające substancje psychoaktywne. Respondenci badania wypełnili kwestionariusz Bussa-Durkee, oceniający poziom agresywności ogólnej i siedmiu jej podskal: agresywności bezpośredniej, w której skład wchodzi agresywność fizyczna i słowna, agresywności pośredniej, urazy, negatywizmu, podejrzliwości, drażliwości. Osobna skala oceniała poziom poczucia winy. Wnioski: 1) Dokonywanie samouszkodzeń w badanej grupie wiązało się z nasileniem agresywności kierowanej na otoczenie (mierzonej zarówno jej poziomem ogólnym, jak i w poszczególnych podskalach). 2) Osoby dokonujące samouszkodzeń wymagają działań terapeutycznych (psychoterapeutycznych i farmakologicznych) nakierowanych na zmniejszenie nie tylko autoagresji, ale także agresji skierowanej na otoczenie.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
6-14
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Favazza A.R.: The coming of age of self-mutilation. J. Nerv. Ment. Dis. 1998; 186: 259-268.
 • 2. Pattison E.M., Kahan J.: The deliberate self-harm syndrome. Am. J. Psychiatry 1983; 140: 867-872.
 • 3. Gratz K.L.: Risk factors for and functions of deliberate selfharm, an empirical and coceptual view. Clin. Psychol. Sci. Pract. 2003; 10: 192-205.
 • 4. Claes L., Vandereycken W., Vertommen H.: Self-care versus self-harm: piercing, tattooing, and self-injuring in eating disorders. Eur. Eat. Disorders Rev. 2005; 13: 11-18.
 • 5. Woldorf G.M.: Clinical implications of the paradox of deliberate self-injury. J. Spec. Pediatr. Nurs. 2005; 10: 196-200.
 • 6. Heath N.L., Toste J.R., Nedecheva T., Charlebois A.: An examination of nonsuicidal self-injury among college students. J. Ment. Health Couns. 2008; 30: 137-156.
 • 7. Malikow M.: When students cut themselves. Tennessee Education 2004/2005; 34: 31-34.
 • 8. Austin L., Kortum J.: Self-injury: the secret language of pain for teenagers. Education 2004; 124: 517-527.
 • 9. Osuch E.A., Noll J.G., Putnam F.W.: The motivations for selfinjury in psychiatric inpatients. Psychiatry 1999; 62: 334-347.
 • 10. Strong M.: A Bright Red Scream: Self-Mutilation and the Language of Pain. Penguin Books, New York 1998.
 • 11. Nixon M.K., Cloutier P., Jansson S.M.: Nonsuicidal selfharm in youth: a population-based survey. CMAJ 2008; 178: 306-312.
 • 12. Favazza A.R., Rosenthal R.J.: Diagnostic issues in self-mutilation. Hosp. Community Psychiatry 1993; 44: 134-140.
 • 13. Klonsky E.D.: The functions of deliberate self-injury: a review of the evidence. Clin. Psychol. Rev. 2007; 27: 226-239.
 • 14. Suyemoto K.L.: The functions of self-mutilation. Clin. Psychol. Rev. 1998; 18: 531-554.
 • 15. Brown M.Z., Comtois K.A., Linehan M.M.: Reasons for suicide attempts and nonsuicidal self-injury in women with borderline personality disorder. J. Abnorm. Psychol. 2002; 111: 198-202.
 • 16. Klonsky E.D., Oltmanns T.F., Turkheimer E.: Deliberate selfharm in a nonclinical population: prevalence and psychological correlates. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 1501-1508.
 • 17. Briere J., Gil E.: Self-mutilation in clinical and general population samples: prevalence, correlates and functions. Am. J. Orthopsychiatry 1998; 68: 609-620.
 • 18. Claes L., Vandereycken W., Vertommen H: Self-injury in female versus male psychiatric patients: a comparison of characteristics, psychopathology and aggression regulation. Pers. Individ. Dif. 2007; 42: 611-621.
 • 19. Gormley B., McNiel D.E.: Adult attachment orientations, depressive symptoms, anger, and self-directed aggression by psychiatric patients. Cogn. Ther. Res. 2010; 34: 272-281.
 • 20. Simeon D., Stanley B., Frances A. i wsp.: Self-mutilation in personality disorders: psychological and biological correlates. Am. J. Psychiatry 1992; 149: 221-226.
 • 21. Yesavage J.A.: Direct and indirect hostility and self-destructive behavior by hospitalized depressives. Acta Psychiatr. Scand. 1983; 68: 345-350.
 • 22. Buss H.A., Durkee A.: An inventory for assessing different kinds of hostility. J. Consult. Psychol. 1957; 21: 343-349.
 • 23. Siek S.: Wybrane metody badania osobowości. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d588e941-f17e-4ca9-adef-b12fc2034c8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.