PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 136–149
Article title

Circumstances and underlying causes of suicidal attempts in teen patients of mental health facilities – a psychological perspective

Content
Title variants
PL
Uwarunkowania prób samobójczych u nastoletnich pacjentów szpitali i klinik psychiatrycznych w perspektywie psychologicznej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: The paper brings together and summarizes the results of a study carried out in 2011–2015, aimed at analysing circumstances and reasons underlying adolescent suicidal attempts. Material and methods: The studied group comprised 115 patients hospitalised due to having attempted suicide, aged 13–19 years old, based in 3 voivodeships, namely the Świętokrzyskie Voivodeship, Lubelskie Voivodeship, and Podkarpackie Voivodeship. The results of the study have been subject to quantitative and qualitative analysis. Results: Our analysis has demonstrated that in the opinion of 95% of the patients another suicide previously committed in their environment inspired their own suicidal attempt. A significant proportion of the participants of the study (88%) claims suicidal behaviours in a person’s environment to be conducive to similar behaviours not only in adolescents, but across all age groups alike. A majority of participants have admitted possessing a lack of sufficient knowledge concerning mental health and wellbeing. Nor do they receive effective help, feeling emotional distress, yet failing to meet with any response on the part of their relatives and friends, who seem not to take teenagers’ psychological condition seriously. Suicidal and depressive disposition is commonly regarded as a sign of mere moodiness, fanciness, being spoilt, or being prone to playing practical jokes. According to the majority of the participants (71%), their relatives had directly influenced their decision to attempt suicide. As much as 88% of the responses provided in the study indicated causes stemming from inadequate communication. Teenagers’ attempts to talk about death-related issues (suicidal issues) failed, not being met with understanding on the part of their parents and other caregivers. Conclusions: There is a need for education, prophylaxis, and raising social awareness concerning the problem of suicides. Education on a broad scale is necessary to enable unobstructed access to important information, inter alia through cultural and social events, preventive campaigns, workshops, voluntary help, media etc.
PL
Cel: Artykuł podsumowuje rozważania na temat wyników badań przeprowadzonych w latach 2011–2015. Celem badań była analiza przyczyn i uwarunkowań prób samobójczych podejmowanych w okresie adolescencji. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 115 pacjentów przebywających w klinikach i szpitalach z powodu prób samobójczych; były to osoby w wieku 13–19 lat, mieszkające w trzech województwach: świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Wyniki pracy badawczej zostały poddane analizie jakościowej i ilościowej. Wyniki: Analiza wskazuje, że zdaniem 95% badanych samobójstwo popełnione w ich otoczeniu stało się motywacją do podjęcia próby samobójczej. Znacząca część badanych (88%) twierdzi, iż zachowania suicydalne w otoczeniu wzmacniają zachowania tego typu – nie tylko u adolescentów, lecz także u innych ludzi. Większość uczestników badania czuje niedosyt wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Nie uzyskują też efektywnej pomocy: odczuwają dyskomfort psychiczny, ale ich bliscy i koledzy nie reagują; bagatelizują stan psychiczny nastolatków, traktując ich zachowania jako przejaw żartów, kaprysów czy rozpieszczenia. Według większości badanych (71%) najbliżsi pośrednio przyczynili się do podjęcia próby samobójczej. Aż 88% uzyskanych odpowiedzi wskazuje na przyczyny tkwiące w komunikacji. Podejmowane przez nastolatków próby nawiązania rozmowy dotyczącej śmierci (problematyki suicydalnej) nie spotkały się z należytym zrozumieniem rodziców i opiekunów. Wnioski: Istnieje potrzeba edukacji, profilaktyki i rozbudzenia zainteresowania społecznego problematyką samobójstw. Edukacja powinna być prowadzona na szerszą skalę, tak by zainteresowani mogli łatwo uzyskać ważne informacje – m.in. przez wydarzenia kulturalno‑społeczne, akcje profilaktyczne, warsztaty, wolontariat, media.
Discipline
Publisher

Year
Volume
16
Issue
3
Pages
136–149
Physical description
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, Poland, tel.: +48 600 424 678, stradomskamarlena@onet.pl
 • Social Psychology Division, Institute of Psychology, Department of Pedagogy and Psychology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
 • Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
References
 • Afifi TO, Enns MW, Cox BJ et al.: Population attributable fractions of psychiatric disorders and suicide ideation and attempts associated with adverse childhood experiences. Am J Public Health 2008; 98: 946–952.
 • Aronson E: Człowiek istota społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Bąbik A, Olejniczak D: Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Dziecko krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 2014; 13: 99–121.
 • Bąk-Sosnowska M: Choroba w życiu człowieka. In: Trzcieniecka-Green A (ed.): Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Universitas, Kraków 2012: 173–225.
 • Bridge JA, Goldstein TR, Brent DA: Adolescent suicide and suicidal behavior. J Child Psychol Psychiatry 2006; 47: 372–394.
 • Brodniak WA: Czy samobójstwom można zapobiegać? Suicydologia 2007; 3: 1–4.
 • Carr A: Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Davidoff LL: Introduction to Psychology. McGraw-Hill Book Company, New York, Toronto 1987.
 • Durkheim E: Le suicide. Étude de sociologie. Paryż 1976.
 • Filipiak S: Kryzys wartościowania u osób po próbach samobójczych w okresie wczesnej dorosłości – doniesienie z badań. In: Kwiatkowska GE, Filipiak M (eds.): Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku. UMCS, Lublin 2009: 147–155.
 • Frankl VE: Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Czarna Owca, Warszawa 2010.
 • Gmitrowicz A, Makara-Studzińska M, Młodożeniec A: Ryzyko samobójstwa u młodzieży. Diagnoza, terapia, profilaktyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
 • Heszen I: Duchowość i jej rola w radzeniu sobie ze stresem. In: Suchocka L, Sztembis R (eds.): Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Hołyst B: Rezygnacja z życia. In: Hołyst B: Na granicy życia i śmierci. Agencja Wydawnicza Cinderella Books, Warszawa 1996.
 • Hołyst B: Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 • Hołyst B: Suicydologia. LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Jacyniak A, Płużek Z: Świat ludzkich kryzysów. Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.
 • Kępiński A: Poznaj siebie. Samotność, lęk, depresja. Poradnik według Antoniego Kępińskiego. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 • Kozielecki J: Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
 • Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem. Available from: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa.
 • Linley PA, Joseph S: Positive change following trauma and adversity: a review. J Trauma Stress 2004; 17: 11–21.
 • O’Connor R, Sheehy N: Zrozumieć samobójcę. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Ogińska-Bulik N: Prężność a potraumatyczny rozwój u młodzieży. In: Ogińska-Bulik N, Miniszewska J (eds.): Zdrowie w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012: 75–87.
 • Ogińska-Bulik N: Użytkowanie internetu przez dzieci i młodzież – ryzyko uzależnienia i wyznaczniki psychologiczne. In: Ogińska-Bulik N (ed.): Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2006: 79–108.
 • Popielski K: Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • Pospiszyl I: Patologie społeczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Pyżalski J: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Impuls, Kraków 2012.
 • Qin P, Mortensen PB, Pedersen CB: Frequent change of residence and risk of attempted and completed suicide among children and adolescents. Arch Gen Psychiatry 2009; 66: 628–632.
 • Seligman MEP, Walker EF, Rosenhan DL: Psychopatologia. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Strelau J: Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 1: Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne: Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów. Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Genewa, Warszawa 2003. Available from: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/suicideprev_media_polish.pdf.
 • World Health Organization, 2014. Available from: http://www.who.int.
 • Zimbardo PG: Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d3ffe743-0478-4357-abfb-f96e5884a4a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.