PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 225–231
Article title

Doznania psychotyczne a agresja u chorych na schizofrenię

Content
Title variants
EN
Psychotic experiences and aggression in outpatients with schizophrenia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective: Some authors report that aggressive behaviour in schizophrenia is of heterogeneous sources, for example, aggression may be an impulsive action and even deliberate behaviour designed to intimidate others. Violence and aggressive behaviour may also be associated with psychotic experiences, such as delusions or hallucinations. The aim of this study was to explore the relationship between psychotic experiences and the intensiveness of hostility and aggression in patients with paranoid schizophrenia. Material and method: Seventy outpatients (35 men and 35 women) with paranoid schizophrenia were examined. Relevant scales, subscales and indices of the Polish version of Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) were used. Results: The analysis of correlation and the factor analysis revealed a number of statistically significant correlations between the scores of the scales assessing psychotic experiences and those assessing the intensiveness of hostility and aggression. Conclusions: The results of this study confirm the presence of a number of relationships between psychotic experiences and felt hostility and aggression. Psychotic symptoms and indices of aggressiveness created five factors: “psychoticism,” “hostility,” “psychopathic aggression,” “poignancy,” “persecutory ideas.” Important for the felt hostility and aggressivenessin patients turned out to be experienced anxiety about their mental health because of the sense of the unreality of what is going on and because of the sense of alienation of their own thoughts. Another important factor turned out to be a sense of being wronged by life, misunderstood by others, and the belief that people have a grudge and try to harm. In contrast, characteristics, attitudes and behaviour which are the opposite of paranoid disorders, i.e. faith in people and optimistic attitude towards them, are an important factor for the inhibition of aggression.
PL
Cel: Niektórzy autorzy podają, że zachowania agresywne w schizofrenii mają źródła heterogenne – dla przykładu agresja może być działaniem impulsywnym, ale też rozmyślnym, mającym na celu zastraszanie innych; może być również związana z przeżyciami psychotycznymi, tj. urojeniami czy omamami. Celem pracy było zbadanie związków między doznaniami psychotycznymi a nasileniem wrogości i agresji u chorych na schizofrenię paranoidalną. Materiał i metoda: Zbadano 70 osób (35 mężczyzn i 35 kobiet) leczonych ambulatoryjnie z powodu schizofrenii paranoidalnej. Wykorzystano odpowiednie skale, podskale i wskaźniki polskiej wersji Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Wyniki: Na podstawie analizy korelacji i analizy czynnikowej stwierdzono istnienie licznych związków statystycznie istotnych między wynikami w skalach badających doznania psychotyczne oraz nasilenie wrogości i agresji. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają występowanie wielu związków między doznaniami psychotycznymi a odczuwaną wrogością i agresją. Opierając się na objawach psychotycznych i wskaźnikach agresywności, stworzono pięć czynników: „psychotyzm”, „wrogość”, „agresja psychopatyczna”, „przewrażliwienie”, „idee prześladowcze”. Ważny dla odczuwanej wrogości i agresywności u chorych okazał się przeżywany niepokój o swoje zdrowie psychiczne z powodu poczucia nierzeczywistości tego, co się wokół dzieje, jak również z powodu poczucia obcości własnych myśli. Kolejnym istotnym czynnikiem okazało się poczucie bycia pokrzywdzonym przez życie, niezrozumianym przez innych oraz przekonanie, że ludzie mają żal do chorego i próbują mu szkodzić. Natomiast cechy, postawy i zachowania stanowiące przeciwieństwo zaburzeń paranoidalnych, tj. wiara w ludzi i optymistyczna postawa wobec nich, stanowią czynnik istotny dla hamowania agresji.
Discipline
Publisher

Year
Volume
13
Issue
4
Pages
225–231
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, k.tsirigotis@unipt.pl
 • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Jaroszyński J.: Psychozy schizofreniczne. W: Dąbrowski S., Jaroszyński J., Pużyński S. (red.): Psychiatria. Tom 1, PZWL, Warszawa 1987: 54–97.
 • 2. Bilikiewicz T.: Zespoły z kręgu schizofrenicznego i schizofrenoidalne. W: Bilikiewicz A. (red.): Psychiatria kliniczna. Tom 1, PZWL, Warszawa 1988: 231–241.
 • 3. Kępiński A.: Schizofrenia. PZWL, Warszawa 1981.
 • 4. Volavka J., Citrome L.: Pathways to aggression in schizophrenia affect results of treatment. Schizophr. Bull. 2011; 37: 921–929.
 • 5. Rosenhan D.L., Seligman M.E.P.: Psychopatologia. Tom 1, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1994.
 • 6. Leff J.P.: Schizophrenia and sensitivity to the family environment. Schizophr. Bull. 1976; 2: 566–574.
 • 7. Huguelet P., Zabala I., Cruciani G. i wsp.: Evolution durant quatre ans de l’adaptation psychosociale d’une cohorte de patients schizophrènes. L’Encéphale 1995; 21: 93–98.
 • 8. Gruszczyński W., Tsirigotis K.: Struktura potrzeb osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną. Psychiatr. Pol. 2000; 34: 249–265.
 • 9. Tsirigotis K., Gruszczyński W.: The needs structure of outpatients with paranoid schizophrenia. Arch. Psych. Psych. 2001; 3: 53–66.
 • 10. Tsirigotis K., Gruszczyński W.: Problematyka agresji u ludzi zdrowych i chorych psychicznie z rozpoznaniem schizofrenii. W: Binczycka-Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. PTHP, Warszawa – Poznań 2001: 185–197.
 • 11. Gordon T.: Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. PAX, Warszawa 1994.
 • 12. Aronson E.: Psychologia społeczna. PWN, Warszawa 1995.
 • 13. Steinert T., Hamann K.: External validity of studies on aggressive behavior in patients with schizophrenia: systematic review. Clin. Pract. Epidemiol. Ment. Health 2012; 8: 74–80.
 • 14. Serper M.R., Bergman A.J.: Psychotic Violence: Motives, Methods, Madness. International Universities Press, Madison (CT) 2003.
 • 15. Graham J.R.: The MMPI: a practical guide. W: Paluchowski W.J. (red.): Stosowanie i interpretacja kwestionariusza MMPI. Część 1, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1984: 46–60.
 • 16. Graham R.J.: Ogólna strategia interpretacyjna. W: Paluchowski W.J. (red.): Stosowanie i interpretacja kwestionariusza MMPI. Część 2, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1985: 5–22.
 • 17. Paluchowski W.J.: Fragmenty raportów etapowych: przygotowanie kwestionariusza MMPI. W: Paluchoski W.J. (red.): Stosowanie i interpretacja kwestionariusza MMPI. Część 1, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1984: 12–20.
 • 18. Matkowski M.: MMPI: badanie – opracowanie – interpretacja. PTiRO, Poznań 1992.
 • 19. STATISTICA PL. StatSoft, Kraków 2011.
 • 20. Guilford J.P.: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa 1960.
 • 21. Okóń J.: Analiza czynnikowa w psychologii. PWN, Warszawa 1964.
 • 22. Góralski A.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. PWN, Warszawa 1974.
 • 23. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1996.
 • 24. Torrey E.F.: Stigma and violence: isn’t it time to connect the dots? Schizophr. Bull. 2011; 37: 892–896.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d3f59be2-f6f3-4179-a0c7-8ae8087d451e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.