PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 146-158
Article title

Ocena zależności między objawami pozytywnymi/negatywnymi a funkcjonowaniem pamięci operacyjnej u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii

Content
Title variants
EN
Evaluation of the correlation between positive/negative symptoms and functioning of the working memory in patients with the first episode of schizophrenia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objectives: Evaluation of the correlation between efficiency of working memory and positive and negative symptoms in patients with the first episode of schizophrenia, those who have not been treated so far and those after six weeks’ treatment with antipsychotics. Methods: The study covered 32 patients (20 men and 12 women) aged 18-46 years (22 years on average) with diagnosed first episode of schizophrenia (ICD-10), admitted to hospital, not treated so far. Prior to treatment and after six weeks of antipsychotic treatment (14 – TN and 18 – NAP in typical doses) clinical state (PANSS) and working memory were evaluated (WCST, TMT B, Digit Span backward from Wechsler Intelligence Scale WAIS-R – PL). Conclusions: 1) In previously untreated patients, during severe symptoms of schizophrenia the working memory dysfunction was mostly correlated with the presence of negative symptoms, to a less extent – with the presence of general symptoms. 2) After six weeks of antipsychotic treatment of patients with the first episode of schizophrenia an advantageous change in the working memory functioning and significant change of mental state were observed, expressed by abatement – to a significant extent – of both positive and negative symptoms. 3) The advantageous change in the working memory functioning after six weeks’ treatment of patients with the first episode of schizophrenia was associated with abatement of all groups of pathological symptoms, but it mostly correlated with an improvement within negative symptoms. 4) Finding a strong correlation between the working memory disorders and the presence and severity of negative symptoms before and after pharmacotherapy, whatever its type (TN or NAP), perhaps indicates a similar aetiology of these symptoms (common neuroanatomic basis) and existence of a special subtype of schizophrenia.
PL
Cele: Ocena związku między sprawnością pamięci operacyjnej a objawami pozytywnymi i negatywnymi u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, dotychczas nieleczonych oraz po sześciu tygodniach kuracji lekami przeciwpsychotycznymi. Metody: Do badania włączono 32 chorych (20 mężczyzn i 12 kobiet) w wieku 18-46 lat (średnio 22 lata), z rozpoznaniem pierwszego epizodu schizofrenii (ICD-10), przyjętych do szpitala, dotychczas nieleczonych. Przed leczeniem i po sześciu tygodniach leczenia przeciwpsychotycznego (14 – LPIG i 18 – LPIIG w typowych dawkach) oceniono stan kliniczny (PANSS) oraz pamięć operacyjną (WCST, TMT B, Powtarzanie Cyfr wspak z WAIS-R – PL). Wnioski: 1) U chorych wcześniej nieleczonych w okresie ostrych objawów schizofrenii dysfunkcja pamięci operacyjnej miała związek przede wszystkim z obecnością objawów negatywnych, w mniejszym stopniu z obecnością objawów ogólnych. 2) Po sześciu tygodniach leczenia przeciwpsychotycznego pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii stwierdzono korzystną zmianę funkcjonowania pamięci operacyjnej oraz znamienną zmianę stanu psychicznego, wyrażoną ustępowaniem w istotnym stopniu zarówno objawów pozytywnych, jak i negatywnych. 3) Pozytywna zmiana funkcjonowania pamięci operacyjnej po sześciu tygodniach leczenia chorych z pierwszym epizodem schizofrenii wiązała się z wycofywaniem się wszystkich grup objawów choroby, lecz w największym stopniu korelowała z poprawą w zakresie objawów negatywnych. 4) Stwierdzenie silnego związku między zaburzeniami pamięci operacyjnej a obecnością i nasileniem objawów negatywnych przed farmakoterapią i po niej, niezależnie od jej rodzaju (KN lub LPIIG), wskazuje być może na podobną etiologię tych objawów (wspólne podłoże neuroanatomiczne) oraz istnienie szczególnego podtypu schizofrenii.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
146-158
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-JabłońskaKlinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Baddeley A.: Pamięć. Poradnik użytkownika. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 • 2. Borkowska A.: Ocena neuropsychologiczna. W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Podstawy psychiatrii. Tom 1, Urban & Partner; Wrocław 2002: 539-550.
 • 3. Maruszewski T.: Psychologia poznania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • 4. Rybakowski J.: Postępy w badaniach nad etiopatogenezą schizofrenii w latach dziewięćdziesiątych. Psychiatr. Pol. 1997; 31: 513-526.
 • 5. Pantelis C., Stuart G.W, Nelson H.E. i wsp.: Spatial working memory deficits in schizophrenia: relationship with tardive dyskinesia and negative symptoms. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 1276-1285.
 • 6. Voruganti L.N., Heslegrave R.J., Awad A.G.: Neurocognitive correlates of positive and negative syndromes in schizophrenia. Can. J. Psychiatry 1997; 42: 1066-1071.
 • 7. Berman I., Viegner B., Merson A. i wsp.: Differential relationships between positive and negative symptoms and neuropsychological deficits in schizophrenia. Schizophr. Res. 1997; 25: 1-10.
 • 8. Pawełczyk A., Pawełczyk T.: Metody neuropsychologicznej oceny deficytów poznawczych w schizofrenii - przegląd narzędzi oraz wybrane aspekty metodologiczne ich zastosowania. Psychiatr. Psychol. Klin. 2007; 7: 182-197.
 • 9. Borkowska A., Rybakowski J.: Zaburzenia poznawcze w schizofrenii i chorobach afektywnych. Psychiatria 2004: 25-31.
 • 10. Jaworowska A.: Test Sortowania Kart z Wisconsin WCST Roberta K. Heatona, Gordona J. Chelune’a, Jacka L. Tall-eya, Gary’ego G. Kaya, Glenna Curtissa. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2002.
 • 11. Reitan R.M., Tarshes E.L.: Differential effects of lateralized brain lesions on the Trail Making Test. J. Nerv. Ment. Dis. 1959; 129: 257-262.
 • 12. Wechsler D.: Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised: WAIS-R. Manual. Psychological Corporation, New York 1981.
 • 13. Kay S.R., Opler L.A., Fiszbein A.: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Rating Manual. Social and Behavioral Sciences Documents, San Rafael 1987.
 • 14. Rund B.R., Melle I., Friis S. i wsp.: Neurocognitive dysfunction in first-episode psychosis: correlates with symptoms, premorbid adjustment, and duration of untreated psychosis. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 466-472.
 • 15. Carter C., Robertson L., Nordahl T. i wsp.: Spatial working memory deficits and their relationship to negative symptoms in unmedicated schizophrenia patients. Biol. Psychiatry 1996; 40: 930-932.
 • 16. Perlstein WM., Carter C.S., Noll D.C., Cohen J.D.: Relation of prefrontal cortex dysfunction to working memory and symptoms in schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 1105-1113.
 • 17. Greenwood K.E., Landau S., Wykes T.: Negative symptoms and specific cognitive impairments as combined targets for improved functional outcome within cognitive remediation therapy. Schizophr. Bull. 2005; 31: 910-921.
 • 18. Wood S.J., Pantelis C., Proffitt T. i wsp.: Spatial working memory ability is a marker of risk-for-psychosis. Psychol. Med. 2003; 33: 1239-1247.
 • 19. Cameron A.M., Oram J., Geffen G.M. i wsp.: Working memory correlates of three symptom clusters in schizophrenia. Psychiatry Res. 2002; 110: 49-61.
 • 20. Weinberger D.R., Gallhofer B.: Cognitive function in schizophrenia. Int. Clin. Psychopharmacol. 1997; 12 supl. 4: S29-S36.
 • 21. Gutierrez Rojas L., Molero Santos P., Ortufio Sanchez-Pedrefio F.: Performance in WCST in patients with schizophrenia: influence of clinical variables in manual laterality. Actas Esp. Psiquiatr. 2005; 33: 173-179.
 • 22. Crow T.J.: The two-syndrome concept: origins and current status. Schizophr. Bull. 1985; 11: 471-486.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d3204011-dc51-4672-a35a-bf7a79d9ee4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.