PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 42-46
Article title

Depresja – rys historyczny

Content
Title variants
EN
Depression – historical view
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of the article was to give an overview of conception, nosology, ways of treatment of depression from the origins of humanity. The evolution of psychiatric thoughts, rivalising theories approaching from mysticism and rational seeking biological grounds of depression, to descriptions of features, systemization and common classification development, DSM-IV and ICD-10 covering internal, external and psychogenic causes has been shown. The first reference about the mood insanity comes from ancient times. The Hippocratic conception describes biological ground of depression occurring due to excess of one of four humours. The conception, although frequently changed, survived through the next centuries, still exists in contemporary way of understanding of internal causes. The scientist introduced the term “melancholy” which until the beginning of the XIX century has been characterizing mood diseases, covered temperament, insanity states and periodic mood changes. In the XIX and XX centuries Kraepelin, describing the whole group of affective insanities used the term of manic-depressive psychosis. This conception was revised in the XX century by Kleinst and Leonardo. In the XX century new classification systems were built, actually functioning as DSM-IV and ICD-10. In explaining of the genesis of melancholy the scientists regarded to chemistry and physics. Burton also suggested family source of depression and Perfect accorded to congenital factors. Psychoanalytic approach of Freud shows early childhood psychical nature conflict impact, the influence of separation process and uncovered needs. Nowadays in the etiology of depression biological, genetical and psychological factors are concerned. The evolution of treatment ways starts from magic, herbs, diet, massages, physical activity, through opium, laudanum, electroshock therapy to actual pharmacology.
PL
Celem niniejszej pracy było prześledzenie na przestrzeni historii ludzkości rozwoju poglądów, nazewnictwa, sposobów leczenia depresji. Chronologicznie przedstawiono ewolucję myśli psychiatrycznej, konkurencyjne teorie, podążające od mistycyzmu i racjonalnego odnajdywania biologicznego podłoża depresji do wyodrębniania objawów, dokonywania podziałów i tworzenia współczesnych klasyfikacji DSM-IV i ICD-10, obejmujących przyczyny endogenne, egzogenne i psychogenne. Pierwsze doniesienia na temat zaburzeń nastroju pochodzą z czasów starożytnych. Hipokrates wskazywał na biologiczne podłoże depresji wynikające z przewagi jednego z czterech płynów wewnątrzustrojowych. Pogląd ten, choć w zmienianej postaci, przetrwał kolejne wieki, aktualny jest we współczesnym rozumieniu jej endogennych przyczyn. Uczony wprowadził termin „melancholia”, który aż do początków XIX w. opisywał schorzenia nastroju, obejmował temperament, stany chorobowe i okresowe zmiany nastroju. W XIX i XX w. Kraepelin, opisując ogół schorzeń afektywnych, stosował termin „psychozy maniakalno-depresyjne”. Pogląd ten zrewidowano w XX w. za sprawą doniesień Kleista i Leonarda. W XX w. tworzono systemy klasyfikacyjne aktualnie funkcjonujące jako DSM-IV i ICD-10. W wyjaśnianiu patogenezy melancholii uczeni odwoływali się do zasad chemii i fizyki. Burton wskazywał na rodzinne podłoże depresji, a Perfect na rolę czynników wrodzonych. Psychoanalityczne podejście Freuda odwołuje się do udziału wczesnodziecięcych konfliktów natury psychicznej, roli procesu separacji i niezaspokojonych potrzeb. Współcześnie w etiologii zaburzeń depresyjnych uwzględnia się czynniki biologiczne, genetyczne, psychologiczne. W leczeniu najpierw stosowano magię i zioła, następnie dietę, masaże, aktywność fizyczną, opium, laudanum, elektrowstrząsy, obecnie terapia opiera się na środkach farmakologicznych.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
42-46
Physical description
Contributors
 • Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice
References
 • 1. Dewhurst WG.: Melancholia and depression: from hippocratic times to modern times. J. Psychiatry Neurosci. 1992: 17: 81-83.
 • 2. Haenel T: Historical notes on the therapy of depression. Schweiz. Med. Wochenschr. 1986; 116: 1652-1659.
 • 3. Pużyski S.: Choroby afektywne nawracające. W: Bilikie-wicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Tom II, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 2002: 343-415.
 • 4. Rouillon F.: Depression, yesterday, today and tomorrow: historical evolution of concepts. Therapie 2005; 60:425-429.
 • 5. Willmuth L.R.: Medical views of depression in the elderly: historical notes. J. Am. Geriatr. Soc. 1979; 27: 495-499.
 • 6. Lie A.K.: Suffering of the heart, song of the lips - some examples from the history of melancholia. Tidsskr. Nor. Laegeforen. 1999; 119: 2491-2494.
 • 7. Paykel E.S.: Historical overview of outcome of depression. Br. J. Psychiatry Suppl. 1994; (26): 6-8.
 • 8. Asch S.S.: Depression and demonic possession: the analyst as an exorcist. Hillside J. Clin. Psychiatry 1985; 7: 149-164.
 • 9. Theiss-Abendroth P.: The continuity of biological models in psychiatry: melancholy as brain disease in scholastic psychology. Psychiatr. Prax. 2000; 27: 107-111.
 • 10. Misbach J., Stam H.J.: Medicalizing melancholia: exploring profiles of psychiatric professionalization. J. Hist. Behav. Sci. 2006; 42: 41-59.
 • 11. Berkson G.: Mental disabilities in Western civilization from Ancient Rome to the Prerogativa Regis. Ment. Retard. 2006; 44: 28-40.
 • 12. Marneros A.: Origin and development of concepts of bipolar mixed states. J. Affect. Disord. 2001; 67: 229-240.
 • 13. Kim S., Ko S.H.: Theoretical models of causative factors in depression: a review of the literature for nursing. Kanho Hakhoe Chi 1989; 19: 173-190.
 • 14. Mondimore F.M.: Kraepelin and manic-depressive insanity: an historical perspective. Int. Rev. Psychiatry 2005; 17: 49-52.
 • 15. Lemperiere T: The concept of depression. Evolution of thoughts from Kraepelin until today. Acta Psychiatr. Belg. 1978; 78: 715-723.
 • 16. Colonna L.: Biological treatment of depression. Rev. Prat. 1999; 49: 733-738.
 • 17. Zimmerman M.: Is DSM-IV needed at all? Arch. Gen. Psychiatry 1990; 47: 974-976.
 • 18. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. UWM „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa 1998.
 • 19. Henningsen P., Jakobsen T, Schiltenwolf M., Weiss M.G.: Somatization revisited: diagnosis and perceived causes of common mental disorders. J. Nerv. Ment. Dis. 2005; 193: 85-92.
 • 20. Kaplan H.J., Sadock B.J.: Psychiatria kliniczna. Sikorowski S. (red.), tom I, Urban & Partner, Wroclaw 1998: 86-102.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d2337054-024f-4a58-b980-8f330418dfeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.